Publicerad 1 juni 2021

Hur finansieras ett Nationellt Kvalitetsregister?

En överenskommelse tecknas årligen om stöd till Nationella Kvalitetsregister mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). SKR företräder då huvudmännen, regioner och kommuner. I överenskommelsen regleras bland annat de medel som respektive part bidrar med, årets arbete på en övergripande nivå, samt hur hur återrapportering av årets insatser ska ske.

Process för tilldelning av medel

Alla Nationella Kvalitetsregister samt registercentrum (RC) och regionala cancercentrum (RCC) lämnar varje år in redovisningar av verksamhetens utveckling samt en ansökan om medel för kommande verksamhetsår. Registren lämnar även in ansökan om önskad certifieringsnivå. Stödfunktionen på SKR ansvarar för processen att behandla ansökningarna. Ansökan lämnas digitalt och systemet nås via kvalitetsregister.se.

Ansökan och bedömning

Registrens ansökningar behandlas och bedöms i ett första skede av en expertgrupp bestående av personer som är förankrade inom professionen, kvalitetsregister och forskning. Expertgruppen arbetar på uppdrag av Samverkansgruppen för Nationella Kvalitetsregister. I underlaget för bedömningen ingår förutom ansökningarna också registrets verksamhetsberättelse och årsrapport för föregående år samt registrets årliga forskningsrapport.

November

Samverkansgruppen går igenom Expertgruppens bedömningar och tar fram ett slutligt underlag med förslag till fördelning av medel samt certifieringsnivåer i november.

December

Det formella beslutet fattas därefter av Ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister i början av december.

Överenskommelsen mellan staten och SKR om Nationella Kvalitetsregister, som reglerar kommande års finansiering, beslutas vanligen i slutet av december. När bägge parter fattat beslut om överenskommelsen, skickar Stödfunktionen ut beslutsbrev om tilldelade medel och utvecklingsområden för kommande år till registren och respektive registercentrum.

Så rekvireras medel

CPUA-myndigheten för respektive kvalitetsregister rekvirerar de medel som tilldelats ur överenskommelsen. Rekvirering görs enligt de instruktioner som finns i beslutsbrevet som registret fått från Stödfunktionen.

  • Uppdaterade siffror och överenskommelse
  • Registrets relevans, design och täckningsgrad
  • Årlig ansökningsprocess
  • Ansökningsprocess och tidplan

Att söka och redovisa medel

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.