Publicerad: 5 maj 2020

Placerade barns hälsa

Placerade barns hälsa är en prioriterad fråga vid SKR och i det regionala utvecklingsarbetet inom den sociala barn- och ungdomsvården (satsningen för barn- och unga).

Barn och unga som är placerade i familjehem och hem för vård eller boende (HVB) har som grupp betraktat sämre fysisk och psykisk hälsa än andra barn.

Avtal om hälsoundersökning inför placering

Nära nog alla län och regioner har tecknat avtal mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården om hälsoundersökningar och tandhälsoundersökningar inför att barn och unga ska placeras. Ett arbete med att revidera avtalen pågår i länen. Dels för att de ska överensstämma med den nya bestämmelsen om hälsoundersökningar av placerade barn som fördes in i lag i april 2017 och dels med Socialstyrelsens reviderade Barns behov i centrum (BBIC).

Den nya bestämmelsen innebär att socialnämnden ska underrätta regionen om att ett barn eller ung person 18–20 år, i anslutning till att vård utanför det egna hemmet inleds, ska erbjudas en hälsoundersökning. Samtidigt infördes en ny lag som reglerar regionens skyldighet att erbjuda hälsoundersökning av barn och unga vid placering, lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

Hälsoundersökning i annan region än där placeringskommunen finns - vart vänder jag mig?

Om barnet redan är placerat i annan region ska denna region enligt riksavtalet för utomlänsvård kunna genomföra hälsoundersökningen. SKR har tillsammans med länens utvecklingsledare för barn och unga sammanställt kontaktuppgifter till respektive region inklusive tandvården. Uppgifterna uppdateras när nya uppgifter kommer in till SKR.

Kontaktuppgifter för hälsoundersökning i annan region än där placeringskommunen finns

Rapporter om hälsoundersökningar

SKR har kartlagt hur många av placerade barn och unga som blir hälsoundersökta, hur många som på begäran av socialtjänsten får sin tandhälsa undersökt samt i vilken omfattning barnen har behov av uppföljning inom hälso- och sjukvården.

Under 2020 görs ytterligare en uppföljning av placerade barns hälsa och vi beräknar att kunna publicera resultatet under hösten 2020.

Resultaten i rapporten för 2017 är något mer positiva jämfört med den förra kartläggningen, men den visar att det behövs ett fortsatt förändringsarbete.

Rapport: Nationell kartläggning om hälsoundersökningar av barn och unga inför placering, 2017

Rapport: Nationell kartläggning läkarundersökning inför placering av barn och unga, 2015 

Överenskommelser om samarbete mellan regioner och kommuner

I april 2017 infördes bestämmelser om att regioner och kommunerna är skyldiga att ingå överenskommelser som bland annat ska klargöra ansvarsfördelningen mellan parterna, öka förutsättningarna för tidiga och samordnade insatser samt klargöra formerna för hur barn och ungas behov av integrerade insatser ska tillgodoses. I överenskommelsen kan rutiner för hälsoundersökningar ingå.

Syftet med bestämmelsen är att stärka samverkan mellan regioner och kommuner och därigenom bättre tillgodose behovet av vård och stöd och behandling för placerade barn och unga.

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!