Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • Kommunernas arbete med besöksnäring och turism

  Kommunernas arbete med besöksnäring och turism

  För att öka kunskapen om hur kommunerna är rustade att möta en växande besöks- och turistnäring genomförde SKR under hösten 2023 en enkätundersökning. Resultatet från undersökningen redovisas i denna rapport.

  Verksamhetsområde:Näringsliv

  Ämne:Besöksnäring

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-04-18

 • Politiska ledare om komplexa utmaningar

  Politiska ledare om komplexa utmaningar – intervjuer och expertstöd

  I denna skrift delar politiska ledare med sig av erfarenheter, insikter och tankar kring de komplexa samhällsutmaningar som de allt oftare hanterar. Berättelserna kompletteras med texter av forskare och experter som bidrar med sina perspektiv på hur...

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Politisk styrning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-04-09

 • Personalen i välfärden 2023

  Personalen i välfärden 2023

  Personalen i välfärden är en årligen återkommande rapport. Syftet med rapporten är att ge en översiktlig bild av de anställda i kommuner och regioner och visa på långsiktiga trender. Personalen i välfärden baseras till störst del på SKR:s personal- ...

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor

  Ämne:Personal- och kompetensförsörjning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-04-03

 • Insatser inom området psykisk hälsa

  Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023

  Överenskommelse mellan staten och SKR om psykisk hälsa och suicidprevention – Slutrapport

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Psykisk hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-03-28

 • Hot och hat mot politiker

  Hot och hat mot politiker - litteraturöversikt

  En strukturerad litteraturöversikt över forskningsfältet som undersöker hot och hat mot politiker.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Politisk styrning, Trygghet och säkerhet

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-03-21

 • Basinformation i socialtjänsten

  Ett stöd för att konfigurera information i verksamhetssystem för socialtjänsten.

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Social omsorg

  Ämne:Barn och unga, Äldreomsorg

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-03-18

 • Förutsättningar för ett välfungerande aktivitetskrav i praktiken

  Från bidrag till jobb – underlag till regeringens aktivitetskravsreform – del 3.

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad

  Utgivningsdag:2024-03-14

 • Tillsammans med primärvård som nav

  Tillsammans med primärvården som nav - Samarbete för specialiserad vård i hemmet

  I skriften ges exempel på fördjupat samarbete mellan primärvård och specialiserad vård för en nära, sammanhållen och effektiv vård.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Nära vård

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-03-13

 • Kommunerna informationssäkerhetsarbete

  Kommunernas informationssäkerhetsarbete

  Under våren 2023 genomförde SKR en övergripande kartläggning om hur långt kommunerna kommit i sitt systematiska informationssäkerhetsarbete.

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Samhällsplanering

  Ämne:Trygghet och säkerhet, Verksamhetsstyrning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-03-12

 • Regionernas informationssäkerhetsarbete

  Regionernas informationssäkerhetsarbete

  En uppföljning av regionernas systematiska informationssäkerhetsarbete inom hälso- och sjukvården.

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Hälsa och sjukvård, Samhällsplanering

  Ämne:Trygghet och säkerhet, Verksamhetsstyrning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-03-12

Äldre rapporter och skrifter

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se