Publicerad 2 maj 2022

IMprove – för att öka unga nyanländas chans att komma vidare

SKR:s projekt IMprove arbetar för att fler unga nyanlända tjejer och killar som kommit in sent i det svenska skolsystemet fullföljer sina studier och kommer ut i arbetslivet.

Syftet med IMprove är att ta fram en gemensam modell med effektiva metoder som huvudmän och skolor kan använda för att nå bättre resultat. Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden och pågår 2019-2022.

Svenska ESF-rådet

Gymnasieskolans introduktionsprogram

Temat i denna webbsändning från den 18 oktober 2021 är plan för utbildning på gymnasieskolans introduktionsprogram. Bland annat redovisas utmaningar och framgångsfaktorer hittills i IMprove. Webbsändningen är ca en timme och trettio minuter.

Åtta av tio elever lämnar gymnasiet utan examen

Vid projektets start 2019 var det uppskattningsvis 50 000 elever som gick på något av gymnasieskolans introduktionsprogram. Av dessa lämnar åtta av tio gymnasieskolan utan examen. Alla vinner på att fler fullföljer en gymnasieutbildning; eleverna, kommunerna och samhället.

Möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden och på så sätt integreras i samhället försvåras avsevärt utan slutförd utbildning. Därför är det hög tid att vi utvecklar introduktionsprogrammen (IM) till den språngbräda de är tänkta att vara.

En modell för att hjälpa unga nyanlända vidare till studier eller arbete

Målet för IMprove är att ta fram en modell som underlättar för unga nyanlända att komma vidare från introduktionsprogram (huvudsakligen språkintroduktion) till vidare studier och etablering i arbetslivet. Under tre år testas lokala metoder och framgångsrika arbetssätt samlas i IMprove-modellen. Genom forskningsstöd och utvärdering ska modellen kvalitetssäkras innan den sprids till huvudmän och skolor i Sverige.

Utvecklingsområden i modellen

Projektet utgår från identifierade utvecklingsområden för att skapa tydliga mål för individ och verksamhet, skapa tydligare och effektivare studievägar samt en sammanhållen studieväg för elever på introduktionsprogrammen. Inom respektive område i modellen testas lokala metoder och arbetssätt på både organisations- och individnivå:

 • Samverkan och förbättrad övergång till IM
 • Tydliga mål för organisationen genom utveckling av verksamhetens plan för utbildning och uppföljning
 • Kartläggning och bedömning utifrån ett holistiskt perspektiv.
 • Individuella studieplaner som bättre svarar mot individens mål och förutsättningar.
 • Lärande. Ett utvecklingsområde som exempelvis inkluderar studie- och yrkesvägledning till målgruppens behov, språkutvecklande arbetssätt och förbättrade arbetssätt att möta unga som kommit sent till Sverige
 • Uppföljningsprocess till stöd för målgruppens behov
 • Samverkan och stöd i samband med övergångar från IM till vidare studier eller etablering på arbetsmarknaden

Arbetet ska också motverka diskriminering och främja utveckling

IMproves arbetssätt utgår från ett så kallat intersektionellt perspektiv. Det innebär att synliggöra hur normer kring till exempel kön, socioekonomi, etnicitet och funktionsnedsättning samverkar och påverkar hur människor bemöts. Syftet är att vara medveten om och hur olika typer av förväntningar, bemötande och stöd erbjuds elever och huruvida detta leder till lika förutsättningar att lyckas i skolan.

Organisation för genomförande

IMprove är ett så kallat flernivåprojekt och SKR samverkar med regional och lokal nivå. Det finns lokala delprojekt i fyra regioner:

 • Sörmland
 • Skåne
 • Skaraborg
 • Värmland

Exempel och lärdomar från arbetet lokalt

Informationsansvarig

 • Lovisa Fransson
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR