Publicerad 1 februari 2023

Arbetsmarknadsorientering för nyanlända elever i Eskilstuna

På Rinmangymnasiet i Eskilstuna har man utvecklat ett koncept med Arbetsmarknadsorientering (AMO) för att underlätta för nyanlända elever att komma vidare från introduktionsprogram till vidare studier och arbete.

Kort sammanfattning

Det övergripande målet har varit att ge elever på gymnasieskolans introduktionsprogram bättre förutsättningar att lyckas i skolan. Genom SKR:s utvecklingsprojekt IMprove har Rinmangymnasiet kunnat lägga extra fokus på att analysera, planera, genomföra och följa upp verksamheten på sina introduktionsprogram. Detta har resulterat i en koncept med Arbetsmarknadsorientering (AMO).

En stor del av de arbetssätt som utvecklats under projektåren kommer fortsätta att användas. AMO med sina olika delar kommer att fortsätta finnas kvar på skolan och elevernaa kommer erbjudas möjligheten till praktik.

Framgången ligger i

 • konstant uppföljning,
 • tätt samarbete,
 • tydlig målbild,
 • vara lyhörda för elevens behov.

Intresset för projektet har varit stort och det finns en nyfikenhet från andra gymnasieskolor i Eskilstuna kring AMO.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Rinmangymnasiet är en mångkulturell skola där cirka hälften av eleverna har utländsk bakgrund. Detta gör skolans arbete med integrationsfrågor samt utveckling av undervisningen extremt viktigt för att på bästa sätt kunna tillmötesgå även elever med annat modersmål än svenska. IMprove-projektet passade in som en naturlig del på Rinmangymnasiet där utvecklingsprocessen och förbättringar inom området alltid är något man strävar efter.

Eleverna på introduktionsprogrammet har ofta ett större behov av stöd för att kunna klara av och slutföra sin gymnasietid.

Rinmangymnasiet ser en möjlighet i att resultat från IMprove-projektet kan visa på hur man på ett ännu effektivare sätt kan nå en positiv utveckling med denna målgrupp. Det vill säga till vidare studier, jobb och integration i samhället.

Genomförande

De testade med en elevgrupp från språkintroduktion för att sedan gå in i skarpt läge i projektet med en första elevgrupp från språkintroduktion till höstterminen 2019. De har sedan arbetat med en ny elevgrupp varje år med avslut vårterminen 2022.

Elevgruppen har bestått av 20-25 elever ganska jämnt fördelat mellan könen. Det har varit cirka ätta till 9 olika nationaliteter per grupp. Rinmangymnasiet har valt att rikta IMprove-projektets insatser mot de elever som är 19 år och fyller 20 år under året. Det är en elevgrupp som inte har möjlighet att börja på något av gymnasieskolans nationella program och därför behöver extra stöd att hitta en lämplig väg framåt.

Detta ingår i AMO:

 • Studiebesök
 • Studiestöd
 • Föreläsningar
 • Praktik
 • Workshops i att söka jobb, flytta hemifrån och ekonomi
  Målbilder

Struktur

Struktur och styrningen av projektet har i stort fungerat enligt följande.

Den lokala projektledaren och till lika läraren i AMO har fungerat som ett sammanhållande nav när det gäller information och möten.

Den lokala projektledaren och skolledningen har haft regelbundna träffar för kortare uppföljningar.

Arbetslag och elevhälsoteam har veckovis haft möten med IMprove-frågor som en stående punkt på sin agenda.

En uppföljning av respektive elevgrupp har skett sex månader efter avslutad termin i form av personligt möte eller telefonintervju med eleven. De använde då ett kartläggningsmaterial och frågeformulär som de själva tagit fram.

Det här har arbetet lett fram till

Resultat av projektet är att fler elever nu är i utbildning och på rätt utbildning. Fler elever är i arbete/i arbete kombinerat med studier. Fler elever har fått eget boende, tagit körkort och är integrerade i samhället.

Framgångsfaktorer

 • Förtroende och stöd från skolledning.
 • Rätt person som driver projektet med ett stort intresse och engagemang.
 • Nära till samarbetspartners och goda relationer och kontakter i samhället och med näringslivet.
 • Ökad motivation hos eleverna bland annat genom AMO undervisningen.

Fallgropar i projektet

 • Tiden är alltid en knapp resurs.
 • Att fånga arbetslagets intresse och få alla att styra åt samma håll.
 • Stor spridning på kunskapsnivån hos eleverna.
 • Många olika nationaliteter och språk.
 • Kulturella skillnader i gruppen.
 • Nya elever varje år.
 • Det enda gemensamma i gruppen är deras ålder.

Medskick till den som tar del av exemplet

De viktigaste slutsatserna:

 • Tydliga mål utbildningen
 • Intresse och uppskattning hos eleverna
 • Rätt person på rätt plats
 • Anpassningar och individuella lösningar till eleverna
 • Meningsfull praktik
 • Undervisning Arbetsmarknadsorientering (AMO) är livskunskap. Att lära för livet.

Arbetsmarknadsorientering (AMO) och praktik är de två områden som har haft tydligast fokus under hela projektttiden på Rinmangymnasiet. Inom ämnet AMO ryms två tydliga inriktningar, mot fortsatta studier eller mot arbete.

De ser hos eleverna och sina egna enkätundersökningar att eleverna uppfattar att de lärt sig mycket om det svenska samhället och hur arbetsmarknaden fungerar. De ser också att eleverna i stor omfattning har erbjudits arbete efter slutförd praktiktid.

Kontaktperson

Magnus Dahl, lokal projektledare IMprove

072-971 2578

magnus.dahl@eskilstuna.se

Informationsansvarig

 • Johanna Kreicbergs
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Gymnasieskola
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
Projekttid 2019-2022 men fortsatt pågående utvecklingsarbete.
Verksamhetsområde
Arbetsmarknad, Integration, Skola

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel