Publicerad 9 mars 2023

Systematiskt kvalitetsarbete – följa progression hos elever som ännu inte nått godkända betyg vid introduktionsprogram

En utmaning för gymnasieskolans introduktionsprogram (IM), är att det är svårt att följa progressionen hos deras elever om de inte når godkända betyg motsvarande åk 9. Gymnasium Kavelbro i Skövde har börjat utveckla en metod för att följa upp denna elevgrupp och mäta deras kunskapsutveckling.

Kort sammanfattning

Bakgrunden till detta utvecklingsarbete är att introduktionsprogrammen i sitt systematiska kvalitetsarbetet har svårt att mäta kvaliteten på verksamheten. Det beror på att de indikatorer som hittills använts främst är utformade för gymnasieskolans nationella program.

När Gymnasium Kavelbro i Skövde gick med i SKR:s utvecklingsprojekt IMprove valde man att i det arbete fokusera på att ta fram indikatorer som är mätbara för introduktionsprogrammen. De har jobbat fram ett eget enkätmaterial som ger bättre möjlighet att följa elevers progression genom introduktionsprogrammet på såväl individ-, grupp- och enhetsnivå. Materialet tydliggör även vilka faktorer som påverkar elevernas resultat.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Bakgrund/problembild

Introduktionsprogrammen (IM) inom Gymnasium Skövde Kavelbro har deltagit i projektet IMprove.
Inom introduktionsprogrammen (IM) finns utmaningar i att följa progressionen hos en elev eller en grupp elever om de inte når betyg motsvarande åk 9. Elevernas ingångsvärde varierar och ser olika ut år från år vilket försvårar möjligheten att jämföra olika år.

Under projekttiden har skolan haft möjlighet att använda projektet IMproves externa utvärderare VETA:s utvärderingsenkäter. Dessa har gett en god bild av utvecklingen hos de elever som deltagit i projektet. Dock är enkätmaterialet för omfattande för att kunna användas i sin helhet för alla elever inom IM.

Syfte

Syftet med arbetet är att lägga grunden till ett mer utvecklat systematiskt kvalitetsarbete och användandet av ett systemstöd (Hypergene är det system som kommunen använder idag). Systemstödet gör det möjligt att följa elevers utveckling genom IM på väg mot betyg med stöd i fler indikatorer än vad som tidigare varit möjligt. Indikatorer som rör både kunskapsutveckling och andra faktorer som är centrala för att elever ska fullfölja utbildningen. Det handlar om närvaro och olika dimensioner av engagemang (trygghet, trivsel, upplevelse av stöd, tydliga mål med mera).

Projektmål

Steg 1: Att utveckla ett utvärderingsunderlag som ger en struktur för skolans systematiska kvalitetsarbete inom IM och elevernas progression. På så sätt kan man säkerställa att beslut baseras på fakta från verksamheten och även ta fram nyckeltal som kan användas för fördjupad analys.

Steg 2: Etablera ett systemstöd som ger hög kvalitet på resultatsammanställningar. Stödet ger möjlighet att följa progression över tid på elev och gruppnivå med kvalitativa och kvantitativa data och på sikt samköra data från exempelvis personal- och ekonomiresultat.

Genomförande

En projektgrupp tillsattes bestående av rektor och biträdande rektor på Introduktionsprogrammen, utvecklingsledare samt verksamhetsutvecklare och digitaliseringsstrateg. Under arbetet har man också haft hjälp av systemansvarig för Hypergene för att diskutera möjligheterna till utveckling av programvaran.

Projektgruppen tittade vad som gjorts tidigare inom området och fick från SKR tips om andra introduktionsprogram som utvecklat det systematiska kvalitetsarbetet på liknande sätt.

Utifrån de enkätfrågor som tidigare använts i IMprove-projektet tog projektgruppen fram ett enkätunderlag som skulle ge information om elevens bakgrund. Enkätunderlaget omfattade olika delar kopplade till:

 • verksamheten såsom strukturer, rutiner och arbetssätt
 • elevers kunskapsutveckling och närvaro
 • elevers upplevelse av trygghet, trivsel och engagemang

Enkäterna har utformats med stöd i indikatorer som genom forskning och beprövad erfarenhet har visat sig vara viktiga förutsättningar för att elever ska kunna fullgöra sin skolgång.

Nästa steg - vässa indikatorerna

I ett nästa steg avser Skövde Gymnasium att vässa indikatorerna för uppföljning av elevernas kunskaps- och helhetsutveckling. Detta för att kunna inlemma indikatorerna i det systematiska kvalitetsarbetet och med stöd i kommunens administrativa system (Hypergene). Det gäller både ”kvantitativa/hårda” såväl som kvalitativa/mjuka värden kopplade till elevers upplevelser.

Enkätmaterial i tre delar

Enkätmaterialet är utformat för att följa eleven genom IM i tre olika delar. Mentor har en viktig roll i dokumentationen och är den som genomför samtalen.

Första enkäten vid inskrivning

Den första enkäten används vid inskrivningssamtalet då eleven börjar på IM. Den innehåller frågor om elevens bakgrund såsom

 • tidigare skolgång
 • kunskapsläge i Svenska/Svenska som andraspråk
 • matematik och engelska
 • närvaro i tidigare skola med mera.

Vissa frågor är av generell typ som är vanliga i statistiska undersökningar och berör vårdnadshavares utbildningsnivå och nuvarande sysselsättning.

Andra enkäten vid utvecklingssamtalen

Den andra enkäten genomförs flera gånger med eleven i samband med de återkommande utvecklingssamtalen, höst och vår, under elevens studietid på IM.

I den här enkäten är det fokus på

 • elevens mål med utbildningen
 • den individuella studieplanen
 • behov av stöd och hjälp
 • eget ansvar och intresse.

Enkät vid utskrivningssamtal

Till sist har de tagit fram en enkät som används vid utskrivningssamtal med eleven. Enkäten innehåller frågor om var eleven tar vägen vid avslut från IM.

De två första delarna genomfördes av mentor i samtal med elev (och eventuell vårdnadshavare) .En enkel manuell sammanställning har gjorts.

Samarbete med IT och verksamhetsutvecklare

Under hela projekttiden har ett samarbete med IT och verksamhetsutvecklare skett. Detta har tydliggjort möjligheten att använda en enkätmodul i Hypergene för att kunna följa upp vårt materialet som en grund i det systematiska kvalitetsarbetet.

Detta kommer man att arbeta vidare med efter projekttidens slut. Förhoppningen är att en digitalisering av materialet kommer att kunna ske direkt i samband med genomförande av kommande mentorssamtal. Detta skulle förenkla sammanställningen av materialet. Då kommer jämförelser av utvecklingen på såväl individ-, grupp- och enhetsnivå kunna göras, och även skillnader utifrån indikatorerna kunna utläsas mellan olika år.

Det här har arbetet lett fram till

 • Större medvetenhet hos elever, mentorer och till viss del även vårdnadshavare om elevens mål för utbildningen samt vägen dit.
 • Förståelse för IM och intresse från till exempel politiker.
 • Möjlighet att mäta kvalitet i verksamheten.
 • En tydligare bild av elevernas nuläge visar resurskrav för gruppen.
 • Möjlighet att följa både på individ- och på gruppnivå.
 • Möjlighet att följa vart eleverna tar vägen efter IM.

Under den korta projekttiden har ett enkätunderlag tagits fram som används vid uppföljning tillsammans med elev (och i förekommande fall vårdnadshavare).

Det finns fortsatta utmaningar att få systemstödet (Hypergene) att fungera så att man kan följa utvecklingen på individ-, grupp- och enhetsnivå. Detta utvecklingsarbete (steg två) kommer att fortsätta efter projekttiden.

Medskick till den som tar del av exemplet

De viktigaste slutsatserna

 • Samarbeta med verksamhetsutvecklare, IT-strateger samt samarbete med SKR för omvärldsbevakning är en viktig del för att komma vidare i arbetet.
 • De ser att det finns ett intresse även från andra verksamheter som saknar mätbara indikatorer, till exempel förskolan.

Kontaktpersoner

Annki Gunnerek
Rektor
Introduktionsprogrammen Gymnasium Skövde anne-cathrine.gunnerek@skovde.se

Camilla Fransson
Biträdande rektor
Introduktionsprogrammen Gymnasium Skövde
camilla.fransson@skovde.se

Informationsansvarig

 • Johanna Kreicbergs
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Gymnasieskola
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
Projekttid 2019-2022 men fortsatt pågående utvecklingsarbete.
Verksamhetsområde
Arbetsmarknad, Integration, Skola

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel