Publicerad 27 januari 2023

Övergångar till och från introduktionsprogram

Området övergångar till och från introduktionsprogram handlar om övergångar från grundskola till ett introduktionsprogram på gymnasiet. Det kan också handla om övergångar vidare till nationella program, vuxenutbildning eller arbetsmarknad.

Film om bättre övergångar till och från introduktionsprogram

Filmen illustrerar olika metoder och arbetssätt i arbetet med övergångar som prövats av medverkande kommuner och skolor i IMprove-projektet. Filmen är tre minuter.

Syntolkad verison av filmen Bättre övergångar till och från introduktionsprogram

Utmaningar i övergångsarbetet

Utmaningarna när det gäller övergångsarbete handlar om praktiska svårigheter med överlämning av information när elever rör sig mellan skolformer och över geografiska gränser. Men också om att innehållet och kvaliteten i underlagen behöver utvecklas. Detta för att den mottagande skolan ska få relevant information för att så snabbt som möjligt kunna påbörja en kartläggning och sedan upprätta en individuell studieplan utifrån elevens behov, förutsättningar och mål.

Övergångar till introduktionsprogram

Elever som kommit in sent i det svenska skolsystemet saknar ofta formella betyg och dokumentation av sina kunskaper. Många genomgår även flera skolbyten under kort tid. Det är därför extra viktigt med bra rutiner och system som stödjer överlämningsarbetet vid övergångar mellan olika skolformer för denna målgrupp.

Medverkande skolor och kommuner har bland annat arbetat med att utforma rutiner, gemensamma underlag och tydliggöra ansvarsfördelning.

Arbetssätt vid övergångar till introduktionsprogram

Övergångar från introduktionsprogram

För att killar och tjejer som kommit sent in i det svenska skolsystemet ska få bra möjligheter att slutföra sin utbildning och etablera sig på arbetsmarknaden behöver skolans huvudman erbjuda flera alternativa utbildningsvägar. Planeringen för dessa vägar måste finnas på plats redan i "Plan för utbildning", som styr introduktionsprogrammet.

En del unga som går på ett introduktionsprogram har som mål att studera vidare på nationella program eller fortsatta studierna inom vuxenutbildning eller folkhögskola. Andra strävar efter att närma sig arbetsmarknaden så snart som möjligt. Oavsett vilket nästa steg är, så behöver det finnas strukturer och rutiner på plats för att stödja övergångarna.

Medverkande skolor och kommuner har bland annat arbetat med att motivera och förbereda elever för nästa steg och utvecklat strukturer och rutiner för att stödja övergångar inom och mellan program.

Arbetssätt vid övergångar från introduktionsprogram

Informationsansvarig

  • Johanna Kreicbergs
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.