Publicerad 18 mars 2021

Organisation

Här finns statistik och diagram om hur kommuner svarar att de har organiserat sig i nämnder och förvaltningar, samt hur handläggningskostnaden per timme varierar med typ av nämndsorganisation.

Nämnder

Majoriteten av de 209 svarande kommunerna, 179 st eller 86%, anger att man har en myndighetsnämnd, och 30 st anger att de inte har det.

Av de kommuner som svarat ja är den vanligaste formen, 96 st, en myndighetsnämnd där bygg- miljö- och/eller planärenden ingår. Det är 48 st som har rena miljö- och hälsoskyddsnämnder. Resterande, 25 st, har klassat sig som ”annan nämnd”. Hit räknas t.ex. samhällsbyggnadsnämnd eller nämnd med ansvar för bygg, miljö, hälsoskydd, livsmedel, alkohol, tobak, receptfria läkemedel, lotterier och brandtillsyn (LSO). Uppgifterna i ”annan nämnd” skiljer sig åt och en stor andel har ansvar för många olika verksamhetsområden. Enkäten visar att ju större kommun desto mer specialiserad förvaltning och nämndsorganisation.

Diagram: Hur ser myndighetsnämnden för miljö, hälsoskydd och livsmedel ut?

Av de 30 kommuner som svarat nej (att man inte har en myndighetsnämnd för myndighetsfrågorna) är samhällsbyggnadsnämnd vanligast. Därefter anges ”annan nämnd”, där är miljöförbund vanligast.

Diagram: I vilken annan nämnd behandlas myndighetsfrågorna inom miljö, hälsoskydd och lismedel?

Majoriteten av de 30 kommuner som inte har en myndighetsnämnd, 21 st, anger att myndighetsärenden som rör kommunens egna verksamheter hanteras i annan nämnd än den som behandlar myndighetsfrågor inom miljö, hälsoskydd och livsmedel. Av resterande 9 kommuner är det 7 som har politiskt beslutade rutiner för oegentligt förfarande inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdet, och 2 kommuner som anger att man inte har det.

Om en nämnd ansvarar dels för myndighetsutövningen inom miljö-, hälsoskydd och livsmedel dels för drift- och underhållsfrågor, finns risk för jäv. Sådana jävssituationer är svåra att hantera korrekt. Kommunen behöver då ha politiskt beslutade och tydliga rutiner för att hantera situationer där kommunen både är sökande/part och beslutande myndighet. Ett sätt är att inrätta en jävsnämnd som kan hantera problemet med dubbla roller.

Förvaltningar

Resultaten visar att myndighetsförvaltningar för t.ex. bygg- och miljöfrågor är vanligast (ungefär var tredje kommun), näst vanligast är förvaltningar som hanterar både myndighetsärenden och drift av kommunal verksamhet (ungefär var fjärde kommun) och på tredje plats kommer rena miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsförvaltningar (ungefär var femte kommun). Bland de som svarat annan förvaltningsstruktur är kommunalförbund vanligast, men även andra lösningar förekommer.I det fall förvaltningen kombinerar ansvar för utförande/drift och myndighetsutövning/tillsyn är det lämpligt att ha särskilda rutiner för hur man ska kunna undvika oegentligt förfarande. Ett exempel kan vara då miljöchefen är anställd under en teknisk chef på en samhällsbyggnadsförvaltning, och ska bedriva tillsyn mot lönesättande chef.

Diagram: Hur är miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsfrågorna organiserade på förvaltningsnivå?

Handläggningskostnad och nämndstruktur

Den vanligaste handläggningskostnaden per timme för miljötillsyn var i spannet 901-1000 kr, oavsett nämndorganisation.

Vid jämförelse av hur handläggningskostnaden per timme varierar med typ av nämndstruktur, ser man att rena miljö- och hälsoskyddsnämnder i högre utsträckning har en handläggningskostnad per timme i spannet 1000-1100 kr/h, än övriga nämndstrukturer. Specialiserade nämnder finns oftare i större kommuner.

Handläggningskostnad under 900 kr per timme för miljötillsyn förekommer mer ofta i bygg-, miljö- och/eller planärendenämnder samt i ”annan nämndstruktur”, än i rena miljö- och hälsoskyddsnämnder. Vid handläggningskostnader under 900 kr per timme finns risk för att kommunen inte har med samtliga kostnader inom myndighetsområdet, vilket ger risk för underfinansiering.

Diagram: Timtaxan enligt miljöbalken i olika nämnder

För livsmedelsområdet visar resultatet att handläggningskostnader över 1201 kr per timme är vanligast i rena miljö- och hälsoskyddsnämnder. Handläggningskostnad i spannet 901-1000 kr per timme är vanligast i nämnder med bygg-, miljö och eller planärenden. Livsmedelsområdet har särskilda krav på finansiering och hur handläggningskostnaden per timme ska beräknas. Staten granskar, genom revisioner, att kommuner finansierar sin livsmedelskontroll, bland annat genom handläggningskostnad och avgiftsfinansiering.

Diagram: Timataxan enligt livsmedelslagen i olika nämnder

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.