Publicerad 10 september 2021

Information till kommuner som vill delta i Insikt

Här finns information och svar på frågor för de kommuner som vill delta i den löpande insiktsundersökningen.

Undersökningen Insikt har genomförts av SKR sedan undersökningsåret 2010. Sedan 2015 genomförs undersökningen löpande, det vill säga varje år. Enkäter skickas ut månads-, kvartals-, eller halvårsvis. Resultaten redovisas löpande i SKR:s webbportal i takt med att enkätsvaren kommer in. De nationella resultaten med ranking av kommunerna redovisas i en Öppen jämförelse Företagsklimat.

SKR ansvarar för enkätens utformning och instruktioner (tillsammans med SBA), databasen, webbportalen och den nationella redovisningen av resultaten (Öppen jämförelse Företagsklimat). Upphandlade konsulter genomför enkätundersökningen och tar fram kommunrapporter till deltagande kommuner.

Instruktioner Insikt 2021 (PDF) Pdf, 1003 kB.

Enkät Insikt NKI 2021 (PDF) Pdf, 146 kB.

Ärendemall NKI 2021 (Excel) Excel, 18 kB.

Upphandling av konsult görs av deltagande kommuner

För att genomföra enkätundersökningen behöver deltagande kommuner upphandla en konsult.

Mall för upphandling av konsult 2021 (Word) Word, 42 kB.

Innan undersökningen kan genomföras måste kommunen komma överens med konsulten om följande:

 • Vilka grupper – förutom företagare – som ska undersökas.
 • Vilka myndighetsområden som ska mätas.
 • Om resultaten ska presenteras i en egen kommunrapport eller inte.
 • Med vilka intervall ärendelistor med kontaktuppgifter ska skickas till konsult.
 • Om kommunen vill mäta området upphandling.

OBS! För kommuner som ingår i SBA är det obligatoriskt att mäta samtliga områden inklusive Upphandling.

Det finns inför år 2021 fyra godkända konsulter.

Kontaktuppgifter, godkända konsulter

Mätområdet Upphandling

Sedan år 2020 finns möjlighet, att inom ramen för insiktsundersökningen, även mäta området Upphandling. Resultaten från detta område redovisas dock separat från den övriga undersökningen.

Upphandling – ett nytt område att mäta (Word) Word, 47 kB.

Enkät Insikt NUI 2021, målgrupp 1 (PDF) Pdf, 141 kB.

Enkät Insikt NUI 2021, målgrupp 2-4 (PDF) Pdf, 117 kB.

NUI Ärendemall 2021 (Excel) Excel, 18 kB.

Frågor

 • Frågor som rör själva enkätundersökningen och processerna runt denna besvaras av er konsult.
 • Frågor som rör enkätfrågor, instruktioner och webbportal besvaras av SKR.

Frågor och svar

 • Vilka myndighetsärenden ska ingå i Insikt?

  SKR har i samarbete med SBA tagit fram en detaljerad instruktion i PowerPoint som bland annat beskriver processen för undersökningen, vad som krävs av kommunen för att få delta, vilka ärenden som ska ingå samt vilka uppgifter som ska samlas in för varje ärende. Här ingår även instruktioner för det nya området Upphandling.

  Instruktion Insikt 2021 (PDF) Pdf, 1003 kB.

 • Finns det några krav som kommunen måste uppfylla?

  För att få vara med i den nationella rankingen vad gäller det totala NKI-resultatet måste kommunen ha med ärenden inom följande tre områden; Bygglov, Miljö- och hälsoskydd samt Livsmedelskontroll. Det går bra att ändå genomföra undersökningen och alla resultat för kommunen kommer att redovisas i webbportalen, men saknas en eller flera av dessa myndighetsområden kommer kommunen inte att få delta i den totala rankingen (NKI totalt).

  En kommun måste totalt uppnå en svarsfrekvens på minst 40 procent för att få ingå i SKR:s  Öppna jämförelser Företagsklimat.

  I webbportalen och i kommunrapporter redovisas resultat som omfattar minst sju svar. I den nationella sammanställningen Öppen jämförelse Företagsklimat har vi satt ett högre kvalitetskrav. För att få delta i rankningen inom respektive myndighetsområde krävs minst 12 svar.

  Varje kommun ska utse en kontaktperson för undersökningen. Om denna person slutar måste detta meddelas till upphandlad konsult samt för kännedom till SKR och SBA.

 • När ser kommunen resultaten i webbportalen?

  Hur ofta nya resultat laddas ned i webbportalen beror på hur frekvent kommunen skickar ärendelistor med kontaktuppgifter till konsulten; månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller för hela året. Uppdaterad statistik blir synlig för kommunen drygt sex veckor efter att enkäterna skickats ut till respondenterna.

 • Hur presenteras statistiken?

  I webbportalen presenteras statistiken i stapeldiagram. Möjlighet finns att bryta ned statistiken på olika variabler, att jämföra resultaten över tid samt att jämföra sig med andra kommuner. Fördjupade analyser av resultaten beställs separat av den konsult kommunen har upphandlat.

  De aggregerade nationella resultaten samt rankingar för kommunerna presenteras i en Öppen jämförelse Företagsklimat i april året efter mätåret.

 • Vad kostar det att delta i Insikt?

  Kostnaden för Insikt är tvådelad. Den är dels knuten till webbportalen, dels till enkätundersökningen. Avgiften för webbportalen betalas till SKR och avgiften för enkätundersökningen och eventuell kommunrapport betalas till den konsult som kommunen upphandlar. Det finns tre godkända konsulter (se kontaktuppgifter nedan).

  Från och med 2021 är årskostnaden för att få tillgång till webbverktyget 8 500 kronor. Det nya området Upphandling samt kostnader för utveckling av webbportalen har inneburit att det tillkommit en del kostnader för SKR och vi behöver därför öka priset med 1 000 kronor jämfört med tidigare år. Alla summor är angivna exklusive moms.

  I den löpande undersökningen anlitar deltagande kommuner någon av nedan angivna konsulter för insamling av data (enkäten) samt eventuellt framtagande av analyser och kommunrapporter. Kostnaden för detta beror främst på antalet ärenden, men också på vilka tjänster man beställer och kvaliteten på de register med ärenden och kontaktuppgifter som kommunen skickar till konsulterna.

 • Hur fungerar webbportalen?

  I webbportalen kommer ni att kunna följa resultaten av undersökningen löpande. Historiska data finns upplagt från undersökningsåret 2012 och framåt. Data kan brytas ned på månad, kvartal eller år beroende på antalet ärenden kommunen har.

 • Hur anmäler vi oss till insiktsundersökningen?

  Fyll i formuläret för att anmäla dig.

  Samtliga fält är obligatoriska.

 • Kontaktuppgifter till godkända NKI-konsulter

  SKR har tagit fram en mall för direktupphandling av NKI-konsult för år 2021. Vi rekommenderar att mallen används som stöd för kommunens upphandling.

  Mall för upphandling av konsult 2021 (Word) Word, 42 kB.

  Sweco

  Kontaktperson: Gunnar LindqvistTelefon: 072-530 35 13E-post: gunnar.lindqvist@sweco.se

  Origo Group

  Kontaktperson: Tobias JönssonTelefon: 070- 794 66 86E-post förfrågningar: anbudinsikt@origogroup.comE-post övriga frågor: insikt@origogroup.com

  Enkätfabriken

  Kontaktperson: Erik GranbergTelefon: 070-236 93 83E-post: erik.granberg@enkatfabriken.se

  Indikator

  Kontaktperson: Edvin BoijeTelefon: 070-271 79 54E-post:edvin.boije@indikator.org

Informationsansvarig

 • Fredrik Berglund
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset