Publicerad 22 mars 2021

Näringslivets kompetensförsörjning

Brist på lämplig arbetskraft är ett stort tillväxthinder för företag. Kommuner och regioner arbetar därför för att möta företagens efterfrågan på medarbetare med rätt kompetens samtidigt som invånare kan stärka sin position på arbetsmarknaden.

Matchning

Sambanden mellan tillväxt, sysselsättning, skattekraft och välfärd gör kompetensförsörjning och matchning till viktiga frågor för våra medlemmar.

Kompetensförsörjning och matchning rör arbetsmarknadens efterfrågan i både privat och offentlig sektor, företags och offentliga arbetsgivares eget strategiska arbete för att vara konkurrenskraftiga, utbud av utbildningar på olika nivåer och platser, och elevers och studenters val inför framtiden.

Regionernas uppdrag

Regionerna har ett statligt uppdrag att samordna utbildningsplanering och kompetensförsörjning sedan 2010, som en del av sitt regionala tillväxtuppdrag.

De möter utbildningsanordnare över hela kedjan grundskola–gymnasium–komvux/yrkesvux–sfi–folkhögskola–yrkeshögskola–högskola. De gör prognoser över utbud och efterfrågan av arbetskraft. De har mötesplatser för branscher som är verksamma i deras region.

Framgång genom samverkan

I sitt uppdrag samverkar regionerna med kommuner, företag, arbetsförmedling, myndigheter och departement med flera. Det finns även en nationell mötesplats för de offentliga aktörerna, Kompetensförsörjningsdagarna. SKR arbetar för att stärka och förtydliga regionernas uppdrag och skapa långsiktiga förutsättningar för ett utvecklat och effektivt regionalt kompetensförsörjningsarbete.

Kommunernas arbete

Kompetensförsörjning är en strategisk fråga i kommunernas arbete med att skapa ett gott företagsklimat. Insatserna skiljer sig åt beroende på de lokala förutsättningarna men kan till exempel handla om att:

  • skapa god dialog mellan skola och näringsliv
  • stödja företag att definiera sina framtida behov av kompetens
  • samarbeta över förvaltningsgränser och med andra kommuner och aktörer

SKR genomförde 2015 en kartläggning av kommunernas arbete med kompetensförsörjning riktad mot företag.

Rapport: Företags kompetensbehov: Utmaning för kommuner (2015), SKR Webbutik

Resultat ur rapporten

  • Tre av fyra kommuner genomför insatser för att företagen ska få bättre möjligheter att hitta medarbetare med rätt kompetens. Den vanligaste insatsen är att kommunerna har dialog med företagen för att identifiera behov och hur de kan mötas.
  • För de flesta kommuner är syftet att få till en bättre matchning mellan utbildningar och företags behov av kompetens. För storstadsförorter är huvudsyftet att arbetslösa får arbete. För glesbygdskommuner är det viktigast att befintliga företag stannar och utvecklas på orten.
  • Många kommuner är aktiva när det gäller utbildningsformer som yrkeshögskola och teknikcollege, och är angelägna om högskolesamarbete. Det största orosmolnet är ungas bristande kännedom om möjliga yrken och utbildningsvägar.
  • Två av tre kommuner uppger att de lokala företagen anser att det råder brist på personer med rätt kompetens att anställa. Bara en av tre kommuner anser att de lokala företagen har god kunskap om sitt kompetensbehov på längre sikt.

Informationsansvarig

  • Anders Gunnarsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR