Publicerad 11 mars 2021

Personlig assistans

I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ingår personlig assistans. Verksamheter ska bidra till jämlikhet och full delaktighet i samhället för de personer som omfattas av lagen. Målet är att den enskilde ska ha möjlighet att leva som andra.

De som tillhör en personkrets och söker personlig assistans kan ha rätt till biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans.

Det är kommunen (LSS) eller Försäkringskassan (Socialförsäkringsbalken) som tar beslut om personlig assistans. Det beror på hur många timmar som grundläggande behov uppgår till.

Efter domar från Högsta förvaltningsdomstolen har Försäkringskassan förändrat bedömningsgrunderna för assistansersättning. Det innebär att kommuner och regioner också behöver förändra sitt arbete kring personlig assistans, speciellt då gällande hälso- och sjukvårdsinsatser och egenvård.

Hjälpmoment kring andning och sondmatning kan ge rätt till assistans

1 juli 2020 gjordes en ändring i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som innebär att alla delar av hjälpen med andning och sondmatning kan ge rätt till assistans. Ersättning kan inte beviljas för tid innan 1 juli 2020.

Kravet på att hjälpen ska vara av privat och integritetsnära karaktär när det gäller de grundläggande behoven andning och måltider i form av sondmatning tas bort.

Barns hjälpbehov gällande andning och sondmatning som grundläggande behov är assistansgrundande även om det skulle rymmas inom det normala föräldraansvaret. Något avdrag för föräldraansvar kommer därför inte Försäkringskassan göra.

För andning eller sondmatning som grundläggande behov kan assistansersättning beviljas för tid i barnomsorg eller skola utan att det finns särskilda skäl.

När det gäller daglig verksamhet kvarstår kravet på att det ska finnas särskilda skäl för att assistans ska kunna beviljas.

Assistansersättning kan inte ges för sjukvårdsinsatser, ändringen innebär inte någon förändring av det. En förutsättning är att hjälpen ges som egenvård. Åtgärder som mer allmänt syftar till att underlätta andning bedöms inte som ett grundläggande behov.
Försäkringskassan kommer att efterfråga blankett FK 7805 vid ansökan, ”Läkarutlåtande för assistansersättning”, där egenvårdsbedömning ska beskrivas.

Försäkringskassan -Samtliga hjälpmoment när det gäller andning och sondmatning blir assistansgrundande

Checklista inför utarbetande av överenskommelse/samarbetsformer

Checklistan kan användas som ett stöd inför utarbetande av överenskommelse/samarbetsformer mellan kommuner/regioner gällande hälso- och sjukvård inom personlig assistans.

Checklista överenskommelser/samarbetsformer hälso- och sjukvård inom personlig assistans (PDF) Pdf, 123 kB.

Varför har vi tagit fram en checklista?

SKR har tagit fram en checklista för att underlätta arbetet med att teckna överenskommelser/samarbetsavtal gällande hälso- och sjukvård inom personlig assistans.

Efter Försäkringskassans ändrade praxis gällande assistansersättning för hälso- och sjukvård och så kallad egenvård har kommunerna fått ett större ansvar för personer som fått indragen assistansersättning.

En grupp som inte längre kan få assistans är de som enbart haft hjälp med så kallad egenvård. Det kan bli svårt för kommuner och regioner att hitta lösningar för dessa personer inom nuvarande lagstiftning.

Informationsansvarig

  • Ulrika Lifvakt
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset