Publicerad 16 december 2021

Personlig assistans

I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ingår personlig assistans. Verksamheter ska bidra till jämlikhet och full delaktighet i samhället för de personer som omfattas av lagen. Målet är att den enskilde ska ha möjlighet att leva som andra.

Förslag om hantering av sjuklöner inom personlig assistans

SKR får många frågor om hantering av sjuklöner inom personlig assistans. För att stötta berörda parter har SKR därför tillsammans Vårdföretagarna, Fremia, kommunrepresentanter
samt privata utförare tagit fram ett förslag hur dessa sjuklöner kan hanteras.

Förslaget vänder sig till de/den person/er som hanterar sjuklöner i kommuner och hos privata utförare. Syftet är att underlätta handläggningen för samtliga parter. Dokument som saknar betydelse för ärendet ska inte behöva hanteras.

Förhoppningen är att föreslagen hantering ska underlätta processen, oavsett om man har en automatiserad process eller vid manuell hantering.

SKR har skickat förslaget till landets socialchefer via mail för vidare spridning till ansvarig för sjuklönehanteringen.

Förslag till hantering av sjuklöner inom personlig assistans (PDF) Pdf, 113 kB.

Förslaget berör hantering av sjuklöner under normala omständigheter. För hantering under covid-19 se Stöd för funktionshinderomsorgen med anledning av covid-19

Vem kan ha rätt till personlig assistans?

De som tillhör en personkrets och söker personlig assistans kan ha rätt till biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans.

Det är kommunen (LSS) eller Försäkringskassan (Socialförsäkringsbalken) som tar beslut om personlig assistans. Det beror på hur många timmar som grundläggande behov uppgår till.

Efter domar från Högsta förvaltningsdomstolen har Försäkringskassan förändrat bedömningsgrunderna för assistansersättning. Det innebär att kommuner och regioner också behöver förändra sitt arbete kring personlig assistans, speciellt då gällande hälso- och sjukvårdsinsatser och egenvård.

Hjälpmoment kring andning och sondmatning kan ge rätt till assistans

1 juli 2020 gjordes en ändring i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som innebär att alla delar av hjälpen med andning och sondmatning kan ge rätt till assistans. Ersättning kan inte beviljas för tid innan 1 juli 2020.

Kravet på att hjälpen ska vara av privat och integritetsnära karaktär när det gäller de grundläggande behoven andning och måltider i form av sondmatning tas bort.

Barns hjälpbehov gällande andning och sondmatning som grundläggande behov är assistansgrundande även om det skulle rymmas inom det normala föräldraansvaret. Något avdrag för föräldraansvar kommer därför inte Försäkringskassan göra.

För andning eller sondmatning som grundläggande behov kan assistansersättning beviljas för tid i barnomsorg eller skola utan att det finns särskilda skäl.

När det gäller daglig verksamhet kvarstår kravet på att det ska finnas särskilda skäl för att assistans ska kunna beviljas.

Assistansersättning kan inte ges för sjukvårdsinsatser, ändringen innebär inte någon förändring av det. En förutsättning är att hjälpen ges som egenvård. Åtgärder som mer allmänt syftar till att underlätta andning bedöms inte som ett grundläggande behov.
Försäkringskassan kommer att efterfråga blankett FK 7805 vid ansökan, ”Läkarutlåtande för assistansersättning”, där egenvårdsbedömning ska beskrivas.

Försäkringskassan -Samtliga hjälpmoment när det gäller andning och sondmatning blir assistansgrundande 

Informationsansvarig

  • Ulrika Lifvakt
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR