Publicerad 30 april 2024

Bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning har sämre hälsa än andra målgrupper. För att förbättra deras hälsa krävs samarbete, ökad kunskap och förändrade arbetssätt inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården.

Personer med funktionsnedsättning har betydligt sämre hälsa än andra målgrupper. De tar oftare medicin mot depression, har i högre grad diabetes och lider oftare av övervikt.

Kvinnor med LSS-insatser och som har bröstcancer löper nästan dubbelt så stor risk att dö jämfört med andra patienter med bröstcancer. Personer med autism lever i snitt 16 år kortare än andra (jämfört med referensgrupp).

Många personer med intellektuell funktionsnedsättning går upp i vikt när de flyttar från föräldrahemmet till gruppbostad. Det medför ökad risk för diabetes och förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Stödmaterial

För att lösa dessa ojämlikheter krävs samarbete, ökad kunskap och förändrade arbetssätt inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården. SKR har tagit fram material för att stötta kommuner och regioner i detta arbete.

Skrift till stöd i förbättringsarbetet i kommuner och regioner

SKR har tagit fram skriften "Hur skapar vi bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning?". I den beskrivs det ojämlika hälsoläget och presenteras förslag på förändrade arbetssätt och inspirerande exempel som kan förbättra hälsan hos personer med funktionsnedsättning. Skriften är uppdaterad i april 2024.

Skriften Hur skapar vi bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning?

Behandlingsstöd diabetestyp 2

SKR har i samarbete med DART kommunikationscenter vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg tagit fram detta bildstöd för att ge stöd till personer med diabetes typ 2.

Tanken är att stödet ska kunna användas av såväl individen själv, personal som stöttar i hemmet/på sysselsättning, och hälso-och sjukvårdspersonal som stöd kring kost- och levnadsvanor.

Bildstödet och den enkla texten hjälper, förenklar och förstärker kommunikationen och informationen. Materialet är fritt att ladda ner och använda utifrån DARTs uppdrag. Det kan till exempel användas till personer med intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning. Det fungerar också som stöd i dialog med nyanlända.

Bildstöd diabetesbehandling, VGR

Behov inom hälso-, sjuk-, tandvård och socialtjänst

I skriften "Hur skapar vi bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning?" lyfts följande behov fram. Personal inom hälso-, sjuk-, tandvård och socialtjänst behöver:

 • Få mer kunskap om hur funktionsnedsättningar påverkar förmågan att leva hälsosamt.
 • Stötta individer i att söka vård i tid och ge förutsättningar att följa ordinationer.
 • Få mer kunskap om vinsten med och vikten av att använda alternativ kompletterande kommunikation som hjälpmedel.
 • Oftare använda alternativa sätt och platser att möta patienter. Om läkare eller sjuksköterska oftare gör hembesök eller använder videosamtal skulle det förenkla för många som har svårt att ta sig till en vårdcentral eller till ett sjukhus. Likvärdig vård och omsorg betyder inte att alla bemöts på samma sätt utan utifrån sina förutsättningar.
 • Få ökad kännedom om andra yrkesrollers uppdrag och kompetens, till exempel vilket uppdrag och vilka mandat personalen i patientens/brukarens boende har, eller när och hur man ska ta hjälp av dietist.
 • Vara medvetna om att en del av svårigheterna och ojämlikheten handlar om stigmatisering.
  Stötta individen i det förebyggande arbetet, genom att förenkla och förtydliga information om kost och motion, eller ge FaR, fysisk aktivitet på recept.
 • Se att även små förändringar i kost- och motionsvanor ger stora skillnader och förbättringar.

SKR anser bland annat att

 • Hälsoklyftor mellan personer med funktionsnedsättning och övriga befolkningen ska minska.
 • Åtgärder för att främja jämlik hälsa bör vara generella men utformade och anpassade utifrån olika gruppers behov och förutsättningar och särskilt utifrån olika funktionsnedsättningar.
 • Alla ska ha jämlik tillgång till hälso- och sjukvård samt tandvård. Personal inom dessa områden behöver ha kunskap om olika funktionsnedsättningar och om skillnader i hälsa.
 • För att kunna driva ett allmänt hälsofrämjande och förebyggande arbete behöver kommunerna stöd och vägledning samt relevant data om hälsoläget för alla. Dessa uppgifter behöver också kunna brytas ned för att se även personer med funktionsnedsättning.

Vad behöver staten göra?

SKR anser att staten behöver stimulera till forskning i syfte att minska skillnader i hälsa samt att säkerställa att det finns evidens för den vård och behandling som ges. Detta gäller även hjälpmedel. Forskningsresultaten måste också spridas till kommuner och regioner för att komma individer till godo.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Anna Thomsson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.