Publicerad 13 februari 2024

Verksamhetssystem för socialtjänsten

SKR, Adda och Inera samordnar i ett projekt kommuner och leverantörsmarknaden för en mer effektiv utveckling av socialtjänstens verksamhetssystem.

Målbilden är ett fungerande ekosystem av olika IT-stöd och informationskällor, där dagens verksamhetssystem är en central del. För att nå dit behövs ett mer enat språk och tekniska standarder.

Projektet drivs med stöttning och finansiering från över 140 deltagande kommuner.

Kommuner som anmält sig till projektet Utveckling av socialtjänstens verksamhetssystem

Är din kommun intresserad av att ansluta sig till projektet så är ni välkomna att kontakta SKR. Använd Kontaktformuläret här på webbsidan.

Projektets övergripande mål

Projektet har tre övergripande mål:

  • Kravbibliotek - ta fram gemensamma krav för upphandling och leverantörsdialog.
  • Branschstandarder - samordna systemleverantörerna för att skapa tekniska standarder.
  • Kommunstandarder - ta fram rekommendationer för ökad standardisering mellan kommuner.

De systemleverantörer som kommunerna har avtal med erbjuds att delta i samarbetet. Detta innebär för närvarande Alfa eCare, Cambio, CGI, Pulsen och TietoEvry. För att säkerställa en bredare förankring och en öppen marknad deltar även branschorganisationerna Tech Sverige och Swedish Medtech.

I arbetsgrupper och projekt deltar alltid kommunrepresentanter för att säkerställa att arbetet grundar sig i verksamhetens behov. Kommunerna får även direktstöd av projektets specialister för att implementera de gemensamma krav som projektet tar fram.

Utmaningar och behov

Bristande standardisering i systemen bidrar idag till flera olika problem för kommunerna. Det gör det svårare att överföra information mellan system, att få ut data för statistik och analys, och att samarbeta över organisationsgränser.

Bristerna handlar om avsaknad av teknisk standardisering, till exempel hur användare autentiserar sig. Det handlar också om olika juridiska tolkningar och skillnader i informatik och termer och begrepp mellan kommuner. Det kan röra sig om vad kommunen väljer att kalla sina insatser eller vilka sökord som medarbetarna ska dokumentera kring i journalen.

Ökad standardisering är något som både leverantörer och kommuner kan verka för, men det kräver samordning. Genom att arbeta med de tre övergripande målen – kravbibliotek, branschstandarder och kommunstandarder – kan projektet åstadkomma en långsiktig förändring.

Pågående arbeten

Nu pågår konkreta arbeten med bland annat att:

  • ta fram första delarna till ett kravbiblioteket, samtidigt som projektet ger stöd och råd till upphandlingsnära kommuner. Detta säkerställer att kommunernas kommande upphandlingar bidrar till en tydlig och gemensam riktning.
  • ta fram och dokumentera gemensamma variabler till stöd för individbaserad systematisk uppföljning. Detta är basinformation som idag registreras olika i systemen men som kan bidra till ökad kunskap om kommunens insatser och resultat. Det kan också underlätta jämförelse med andra kommuner och samtidigt förenkla integrationer och uthämtning av information.
  • ge stöd till leverantörerna så att ny funktionalitet implementeras på ett kostnadseffektivt sätt och bidrar till standardisering där detta behövs. Exempel på detta är nya lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, men även tjänsten Säker digital kommunikation (SDK).

Tidigare arbete och rapporter

För att stödja kommunerna startade SKR 2019 ett beställarnätverk för hela socialtjänstens verksamhetssystem (inklusive IFO, äldreomsorg, funktionshinder, socialpsykiatri och kommunal hälso- och sjukvård). Fram till och med 2022 medfinansierades arbetet av Vinnova.

Beställarnätverket har arbetat med ett antal olika frågor i olika arbetsgrupper. Detta arbete har resulterat i en digital rapport med tre delrapporter.

Digital rapport Sammanställning av beställarnätverkets arbete

Delrapport 1. Vägledning för upphandling av verksamhetssystem inom socialtjänsten

Syftet med vägledningen är att ge stöd till kommuner vid upphandling av verksamhetssystem till socialtjänsten. I vägledningen finns praktiska råd inför, under och efter en upphandling. Den riktar sig till chefer, politiker, upphandlare, IT-strateger och liknande.

Film om vägledningen

SKR har tagit fram en film om vägledningen. I filmen berättar Klara Diskay och Li Langemark, båda projektmedlemmar från AffärsConcept, om de viktigaste momenten som socialtjänsten bör tänka på vid en upphandling av verksamhetssystem. Innehållet utgår från delrapport 1 Vägledning för upphandling av verksamhetssystem inom socialtjänsten. Filmen är ca 56 minuter lång.

Delrapport 2. Från pappershantering till digital hantering

Syftet är att öka kommunernas förståelse av vinsterna med att gå ifrån pappershantering till digital informationshantering, att det är möjligt att göra redan idag och vad de behöver göra. Den riktar sig till chefer och politiker i kommunerna.

Delrapport 3. Sammanställning av rättsliga hinder

Syftet är att sammanfatta de viktigaste rättsliga hindren som påverkar digitaliseringen av socialtjänsten idag. Den riktar sig både till kommuner, myndigheter och regering.

Förstudie 2018

Under hösten 2018 genomförde SKR en förstudie som bland annat kartlade vilka system kommunerna hade då och vilka önskemål de hade. Förstudien visade att kommunerna önskar mer stöd från den nationella nivån kring digitaliseringen. Slutsatserna av förstudien sammanställdes i en rapport.

Slutrapport förstudie beställarnätverk socialtjänst (PDF)Pdf, 1 MB.

Informationsansvarig

  • Klas Nilsson
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.