Publicerad 2 maj 2024

Digital basnivå för socialtjänsten

Kommunerna efterfrågar mer vägledning kring socialtjänstens digitalisering. SKR har därför, i dialog med kommunerna, tagit fram en lista med 12 digitala tjänster som kommunerna behöver ha.

SKR bedömer att dessa tjänster är nödvändiga för att

 • effektivisera resursanvändningen
 • ge en kvalitetshöjning för invånarna
 • kommunen ska ha en möjlighet att möta utmaningarna med kompetensförsörjningen och/eller för att möta lagkrav på informationssäkerhet.

Det finns fler tjänster som kommunerna kommer behöva komplettera med, inte minst tjänster med AI, men de utvalda bedöms i dagsläget kunna ge mycket stor nytta för flest kommuner.

Socialtjänsten behöver säkerställa att de har dessa tjänster om det inte finns särskilda skäl att välja bort någon av dessa.

Det finns ingen inbördes prioritering bland tjänsterna. Tjänsterna samsvarar med de prioriterade områdena som återfinns i Handslaget för välfärdsutveckling genom digitalisering.

Rapport – sammanställning av de 12 digitala tjänsterna

SKR har gett PwC i uppdrag att sammanställa aktuell information om de 12 digitala tjänsterna som SKR rekommenderar att kommunerna ska ha.

Digital basnivå i socialtjänsten (PDF) Pdf, 1 MB.

Två kategorier av tjänster

De 12 digitala tjänsterna delas upp i två kategorier: Digital infrastruktur som handlar om tjänster
som även kan behövas över verksamhetsgränserna till skillnad mot Verksamhetsspecifika tjänster.

Digital infrastruktur

Digital infrastruktur omfattar följande tjänster:

4G/5G och Wifi/Bredband

Digitala tjänster kräver tillgång till robust uppkoppling både inomhus och utomhus.

Varför?

 • En förutsättning för att använda digitala tjänster.
 • Tjänster beroende av 2G/3G kommer att sluta fungera.

Hur?

 • Se över kommunens bredbandstäckning och säkerställ uppkoppling i inomhusmiljöer.
 • Säkerställ att ni har en kommunal bredbandsstrategi.

Digital inloggning

Flerfaktorsautentisering möjliggör säkra digitala tjänster för både medarbetare och invånare.

Varför?

 • Minskar risken för obehörig åtkomst.
 • En förutsättning för att använda digitala tjänster säkert.
 • Säkerställer efterlevnad av GDPR.

Hur?

 • Utgå från Digg:s lista av godkända eID för säker autentisering för tjänsteutövande för medarbetarna.
 • Säkerställ även att ni har säker inloggning med flera olika alternativ för invånartjänster.

Säker digital kommunikation
(SDK)

En tjänst som möjliggör att känslig och sekretessklassad information mellan offentliga aktörer hanteras säkert.

Varför?

 • Möjliggör effektivare handläggning.
 • Bidrar till säkrare överföring av känslig information.
 • Minskar beroende av traditionella kommunikationskanaler (som till exempel fax och post).

Hur?

 • Anslut till Diggs SDK-tjänst.
 • Införskaffa en säker mellanlagring för filöverföring mellan system och meddelandeklienten.
 • Upphandla via Addas dynamiska inköpssystem.
 • Avskaffa faxen.

Digital post

Med Mina meddelanden kan du som offentlig aktör skicka post digitalt till privatpersoner och
företag.

Varför?

 • Flexibel hantering av viktig post.
 • Snabbare hantering och minskade ledtider.
 • Kostnadsbesparande och effektivare användning av resurser.

Hur?

 • Använd DIGG:s checklista för anslutning.
 • Se över vilka förutsättningar som krävs för att invånare ska kunna nyttja tjänsten.
 • Upphandla tjänst. Ramavtal finns hos Adda.

Digitala möten

Låt rätt mötesdeltagare få tillgång till rätt information på ett säkert sätt.

Varför?

 • Flexibelt och effektivt sätt att kommunicera med brukare och andra huvudmän.
 • För att garantera säkerheten vid digitala möten.
 • Ökar trygghet och tillgänglighet för personal, brukare och anhöriga.

Hur?

 • Identifiera vilken typ av information som behandlas vid olika typer av möten.
 • Samråd med andra aktörer ( till exempel regionen) för att ha en samsyn kring säkerhetsbedömningen.
 • Säkerställ informationssäkerhet för skriftlig kommunikation (till exempel chatt och inbjudningar).

Digital signering

Låt rätt person, signera rätt dokument på ett effektivt sätt.

Varför?

 • Möjliggör signering på distans så att handläggningen går fortare och enklare.
 • Minimerar risken för att obehöriga undertecknar dokument.
 • Ökar trygghet och tillgänglighet för personal, brukare och anhöriga.

Hur?

 • Identifiera vem/vilka som ska signera och som behöver ha tillgång till signeringsfunktionalitet.
 • Upphandla en betrodd tjänst för digitala signaturer.


Verksamhetsspecifika tjänster

Verksamhetsspecifika tjänster omfattar följande tjänster:

Digitala tjänster för ansökan om stöd/bistånd samt orosanmälan

Ökar tillgängligheten till socialtjänstens stöd och service för invånarna.

Varför?

 • Snabbare och effektivare hanteringsprocess vilket möjliggör automatisering/robotisering av ärenden.
 • Möjliggör mer lättillgänglig service och stöd från socialtjänsten.
 • Handläggarna kan ägna mer tid till individuellt stöd.

Hur?

 • Skapa tjänsten utifrån användarvänlighet och brukarnas behov. Ansökningsprocessen blir smidigare.
 • Tillgänglighetsanpassa tjänsten.
 • Upphandla tjänsten eller köp tjänst från befintlig verksamhetsystemsleverantör.
 • Använd stark autentisering för integritetskänsliga uppgifter.

Automatiserat ekonomiskt bistånd

Automatisera administrativa moment i handläggningsprocessen så långt som möjligt.

Varför?

 • Effektiviserar handläggningsprocessen.
 • Mer tid till personlig rådgivning för biståndssökande.
 • Ökar kvaliteten i service och minskade ledtider.

Hur?

 • Kartlägg befintliga processer och flöden.
 • Säkerställ struktur och ordning i ”back office” som möjliggör en automatiserad process.
 • Inkludera verksamheten i införandearbetet.
 • Nyttja SKR:s tjänst SSBTEK.

Läkemedelsautomater

Brukarens egen assistent i hemmet.

Varför?

 • Ökar trygghet för brukaren i vardagen.
 • Frigör tid för personal och minskad restid.
 • Ökar förutsättningarna för att planera resurser.

Hur?

 • Inkludera en bred målgrupp för automaterna.
 • Bedöm lämplighet utifrån kognitiva och motoriska funktionsförmågor.
 • Särskilj från stöd i beslut om andra om biståndsinsatser.
 • Tydliggör delegering, säkerställ kompetens och rutiner.

Digital tillsyn

Möjliggör trygghet och en god nattsömn för brukaren.

Varför?

 • Bibehåller trygghet för brukare och anhöriga.
 • Ökar möjlighet att bo kvar i ordinarie boende.
 • Frigör personalresurser och förbättrar arbetsmiljön.

Hur?

 • Se över inomhusuppkoppling.
 • Inarbeta en rutin för tillfällen när tekniken inte fungerar, genom till exempel att ersätta med fysiska besök.
 • Välj den minst ingripande tillsynsteknik som uppfyller behovet.
 • Dokumentera och kommunicera hur tillsyn ska genomföras.

Mobila trygghetslarm/GPS

Ett trygghetslarm som fungerar utanför hemmet.

Varför?

 • Ökar trygghet och självständighet vid utevistelse.
 • Bibehåller hälsa och aktivt liv.
 • Minskar behov av hemtjänst.
 • Potentiell förebyggande insats.

Hur?

 • Besluta om passiva och aktiva larm.
 • Erbjud ett byte från fast till mobilt trygghetslarm.
 • Upprätta ett systematiskt samarbete vid larmsignal.
 • Identifiera områden med bristfällig täckning.
 • Upphandla via ramavtal hos Adda.

Digitala låsfunktioner

Slipp nyckelknippan.

Varför?

 • Ökar trygghet för brukaren och omvårdnadspersonal.
 • Förkortar inställelsetid vid larm.
 • Effektiviseringsvinster och bättre arbetsmiljö.

Hur?

 • Ta ställning om vilka aktörer som ska använda digitala lås.
 • Inventera hur befintlig utrustning (exempelvis mobiler) används.
 • Se över möjligheten eventuell insatsregistrering via digitala lås.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Klas Nilsson
  Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.