Publicerad 24 april 2024

Gemensam informationsförsörjning (GIF) – ekonomiskt bistånd

GIF – ekonomiskt bistånd är ett utvecklingsarbete som drivs av SKR, Inera och Adda inom ramen för Handlingsplanen för kommunernas digitalisering. Syftet är att göra ett omtag kring konstruktionen SSBTEK (sammansatt bastjänst för ekonomiskt bistånd. )

Tanken är att handläggaren i det nya systemet ska få direkt och digital tillgång till all den information som man behöver för handläggningen av ekonomiskt bistånd. Fler informationsmängder från fler uppgiftslämnare ska presenteras på ett lätt överskådligt sätt.

Målet är att frigöra tid från administration och informationssökande till förmån för mer kvalitativa arbetsuppgifter för handläggarna, samt förkorta ledtider och underlätta för den sökande.

I den nya socialtjänstlagen som väntas träda i kraft juli 2025 finns också krav på mer förebyggande arbete i socialtjänsten och lättillgänglighet, vilket GIF ekonomiskt bistånd kan bidra till.

Följ arbetet under 2024

Arbetet inleds under våren 2024 och ska göras i nära samarbete mellan kommuner och systemleverantörer. SKR samarbetar nära med några pilotkommuner som kan gå före och testa utveckling av tjänsten tillsammans med sin systemleverantör. Du kommer kunna följa arbetet här.

Utöver detta behöver vi arbeta med en bredd av kommuner i workshops för att diskutera kravställan på information som ska ingå i tjänsten, nya arbetssätt och vägval i lösningsdelar för att tjänsten ska passa alla. SKR har sedan tidigare samarbetsrum för så kallade kundgrupper. Syftet med kundgrupper är att möjliggöra ett bättre samarbete kommuner emellan i dialogen med verksamhetssystemsleverantörer. I dessa samarbetsrum kommer också inbjudningar till moment i arbetet att publiceras.

Kundgrupper i ekonomiskt bistånd

Film: Från SSBTEK till Gemensam Informationsförsörjning ekonomiskt bistånd

I filmen presenterar Annika Londono Öst arbetet att gå från SSBTEK till Gemensam Informationsförsörjning ekonomiskt bistånd. Filmen är 20 minuter.


GIF Ekonomiskt bistånd - en nationell digital ingång för ansökan om ekonomiskt bistånd

SKR-koncernen (SKR, Inera och Adda) planerar att erbjuda en nationell digital ingång för ansökan om ekonomiskt bistånd. I ingången finns ”individens egna utrymme”. Där kan personen smidigt hämta och få översikt över den information som behövs för ansökan.

Personen får också möjlighet att färdigställa sin ansökan med kompletterande information samt att följa sitt ärende och ta del av kommunikation och dokument. Det ger fördelar för individen som ökad service, egenkontroll och insyn. Men det skapar även nytta i handläggningen när informationen är mer komplett och bekräftad redan från början.

Den nationella digitala ingången kan också fungera som en föregångare och drivkraft i arbetet med att på längre sikt etablera en bredare samlad ingång för hela socialtjänsten.

Under våren specificeras initiativet ytterligare med genomgång av informationsmängder, planering av tekniska komponenter och samplanering med uppgiftslämnande myndigheter, pilotkommuner och systemleverantörer. Utveckling av funktioner i tjänsten påbörjas under hösten. Förhoppningen är att ha en första version av tjänsten klar tidigt under 2025.

Skalbar, kunna användas för andra syften och möjlig att särskilja information

Lösningen som tas fram ska vara skalbar. Informationen ska kunna användas också för andra syften och verksamheter. Idag har flera andra verksamheter behov av information för sin handläggning men den befintliga SSBTEK får inte användas för dessa andra syften. En viktig förutsättning för denna generella informationsförsörjningstjänst är att kunna särskilja informationstyper och användarkategorier. Informationsaccessen för varje aktör avgränsas så att denne endast ges tillgång till den information som vederbörande har rätt till.

Korrekt information från källan utan möjlighet till ändring/förfalskning ger minskade felaktiga utbetalningar. En nationell, standardiserad hantering av informationen kan även innebära förenklad hantering av uppgiftslämnarbördan för kommunernas statistik och uppföljning.

Arbete med att ta fram erbjudande till kommunerna

Gemensam informationsförsörjning GIF Ekonomiskt bistånd är ett av sex initiativ inom ramen för kommunernas handlingsplan för digitalisering. För att ta fram ett specificerat erbjudande till kommunerna under våren fördjupas nu design av lösningsförslaget, förutsättningar, utvecklingssteg, kostnader med mera. SKR, Adda och Inera stärker sin kapacitet genom samverkan.

Handslag för digitalisering

Gemensam kravbild, arbetssätt och lägsta nivå på information

För att kunna ta fram tydligt sammanställd och fullständig information för både individen och handläggaren krävs en gemensam kravbild över vilken information som behövs för specifika syften. Satsningen kommer därför att arbeta för att fram ett enat arbetssätt hos kommunerna med en gemensam lägsta nivå på informationen.

Detta standardiseringsarbete kommer också att ge en mer enad kravställning på verksamhetssystemen kring hur handläggargränssnitten utformas.

Vision - en nationell tjänst för ny flödeslogik – individens egna utrymme

Från SSBTKEK till en Gemensam informationsförsörjning ekonomiskt bistånd. Så här är tjänsten tänkt att fungera:

 1. En nationell ingång – individen själv efterfrågar information efter inloggning
 2. Relevant information hämtas via API från olika register (myndigheter, banker etc)
 3. Ett automatiserat urval skapas på individens begäran och överskottsinformation tas bort
 4. Individens information ”tvättas” och visas därefter i individens formulär
 5. En automatiserad funktion hanterar informationen och genererar en indikation till besked.​
 6. Personen ser informationen och kan komplettera och kommentera den, men inte justera i inhämtad data. ​Personen får information om att kommunen kommer att göra en individuell biståndsprövning när en ansökan skickats in.

  Ärendet inleds
 7. Ansökan styrs via folkbokföringsadressen till aktuell kommun och rätt inkorg i det verksamhetssystem som finns där.
 8. Ansökan tas emot och ankomstregistreras. Ansökan blir en allmän handling. Individen får en kvittens i sin ärendeöversikt i den nationella e-tjänsten att ansökan är inskickad.
 9. Handläggaren hanterar ansökan (kompletterar, kontrollerar med mera). Handläggaren kan till exempel använda SDK för ostrukturerad informationsförsörjning med myndigheterna.
 10. Kommunikation med den ansökande kring eventuella behov av kompletterande information, planering av insatser och stöd samt dialog inför beslut.
 11. Beslutet fastställs, diarieförs och arkiveras.
 12. Beslutet återkopplas till individen, både i den nationella e-tjänsten och via delgivning med (digital/fysisk) post.
 13. Ärendet avslutas

Vad ingår i GIF ekonomiskt bistånd?

Infrastrukturen som planeras att ta fram inom SKR-koncernen omfattar

 • en modern API-baserad vidareförmedlingstjänst
 • stödtjänster för att möjliggöra bästa service till invånaren
 • smart hantering av informationen som passerar i tjänsten
 • bygga in nationella lösningar för identifiering
 • ombudshantering
 • medgivandehantering
 • ärendeinformation
 • meddelandehantering

Satsningen omfattar också att arbeta tillsammans med uppgiftslämnarna när de moderniserar informationsutlämningen.

SSBTEK idag

Så här fungerar SSBTEK idag:

 • Handläggarna inom ekonomiskt bistånd kan via sitt verksamhetssystem få information från anslutna uppgiftslämnare ( till exempel myndigheter)
 • Informationen används till prövning av ansökan om ekonomist bistånd
 • Uppgifterna som tillhandahålls via SSBTEK innebär att handläggaren inte behöver begära in dem på manuell väg
 • 289 ansluta kommuner
 • Åtta ansluta uppgiftslämnare

SSBTEK, digital tjänst för ekonomiskt bistånd

Brister med dagens system

Försäkringskassan har inte möjlighet juridiskt att bearbeta informationen som skickas från de åtta källmyndigheterna. Det medför att den är osynkroniserad och levereras i ett ostrukturerat sammanslaget format.

Vilken information som presenteras för handläggare i slutändan och hur den ser ut beror på vilket verksamhetssystem kommuner använder, standarder saknas.

Respektive kommun får driva kravställan och dialog med sin leverantör, vilket inte är resurseffektivt.

Fler verksamheter är i behov av strukturerad information, men SSBTEK är begränstad till ekonomiskt bistånd.

Informationsansvarig

 • Annika Londono Öst
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.