Publicerad 2 juni 2022

Beställarnätverk och beställargrupp för socialtjänstens verksamhetssystem

SKR driver ett beställarnätverk och en beställargrupp för att stödja kommunerna i arbetet med att modernisera sina verksamhetssystem.

Att modernisera dagens verksamhetssystem inom socialtjänsten skulle kunna medföra effektivare arbetsprocesser, bättre arbetsmiljö, större kunskap om verksamheterna och bättre tillgänglighet för invånare. De flesta kommuner efterfrågar mer nationellt stöd i arbetet med att upphandla nya verksamhetssystem och i dialogen med leverantörer.

Beställarnätverk och beställargrupp

För att stödja kommunerna startade SKR 2019 ett beställarnätverk för hela socialtjänstens verksamhetssystem (inklusive IFO, äldreomsorg, funktionshinder, socialpsykiatri och kommunal hälso- och sjukvård). Ett beställarnätverk inhämtar och sprider kunskap till de som ska upphandla. Arbetet pågår till och med 2022 och medfinansieras av Vinnova.

2021 bildades en beställargrupp med tio kommuner under samordning av SKR, Inera och Adda. Beställargruppen undersökte förutsättningarna för att göra en innovationsupphandling av ett eller flera digitala system som uppfyller socialtjänstens behov.

Nytt erbjudande till kommunerna våren 2022

I sitt förarbete kom beställargruppen fram till att även om ett nytt digitalt system skulle upphandlas, så skulle det ha samma brister kring informationsöverföring som de som finns på marknaden idag. För att uppnå ett ekosystem av tjänster och informationskällor som kan byta information med varandra behövs tekniska standarder och informationsspecifikationer som är gemensamma för kommunerna.

I mars 2022 gick därför SKR ut med ett erbjudande till kommunerna om fortsatt arbete med att modernisera socialtjänstens verksamhetssystem, efter det att det pågående Vinnovafinansierade projektet avslutas under året.

Projektet föreslås fokusera på tre leveranser:

  • Ta fram gemensamma krav för upphandling och leverantörsdialoger
  • Samordna leverantörer i syfte att skapa tekniska standarder
  • Rekommendationer för ökad standardisering mellan kommuner

SKR erbjuder sig att driva projektet tillsammans med Adda och Inera (SKR-koncernen).

Ambitionen är att kommunerna tillsammans ska bli en stark och tydlig beställare, vilket bidrar till en kostnadseffektiv utveckling av verksamhetssystemen.

Kommuner som deltar i, och finansierar projektet, utgör en viktig referensgrupp för projektets prioriteringar. Kommuner som deltar får även direkt stöd av projektets specialister för att implementera de gemensamma kraven som projektet kommer fram till, i upphandlingar och i dialoger med befintliga leverantörer.

Kommuner som vill veta mer om erbjudandet är välkomna att kontakta SKR. Sista datum för att svara på erbjudandet är 30 september 2022.

Kommuner som anmält sig till projektet Utveckling av socialtjänstens verksamhetssystem

Information till intresserade leverantörer

En del av det föreslagna fortsatta arbetet är att upprätta en starkare samverkan mellan leverantörerna på marknaden, SKR tillsammans med Inera och Adda, samt branchorganisationen Tech Sverige. Mer information om detta kommer presenteras före sommaren 2022.

Vi tar i dagsläget inte särskilda möten med enskilda leverantörer.

Varför behövs det här arbetet?

Dagens verksamhetssystem uppfyller inte kommunernas behov. Det är enormt kompetens- och resurskrävande för kommunerna att följa upp avtal, utveckla, förvalta, men framförallt att upphandla nya system. Att varje kommun gör det var för sig är inte kostnadseffektivt och leder till att kommunerna skapar sina egna modeller och begrepp för informationshanteringen, vilket motverkar syftet och målet med digitaliseringen. De senaste åren har dessutom nya behov uppkommit då man nu även vill kunna kommunicera digitalt med invånare och samarbetspartners via systemen.

Under hösten 2018 genomförde SKR en förstudie som bland annat kartlade vilka system kommunerna hade då och vilka önskemål de hade. Förstudien visade att kommunerna önskar mer stöd från den nationella nivån kring digitaliseringen. Slutsatserna av förstudien sammanställdes i en rapport.

Slutrapport förstudie beställarnätverk socialtjänst (PDF) Pdf, 1 MB.

Beställarnätverkets arbete

Projektplanen för beställarnätverkets mål och syfte under projekttiden 2019-2022 beslutades av styrgruppen våren 2019. Den har kompletterats av en arbetsplan som revideras löpande.

Projektplan beställarnätverk socialtjänst (PDF) Pdf, 101 kB.

Nätverket har arbetat med att ta fram vägledningar och stödmaterial, sprida goda exempel och undersöka möjligheten för ett antal kommuner att genomföra en innovationsupphandling av verksamhetssystem.

I den här filmen beskriver Marta Nannskog på SKR arbetet med beställarnätverket. I intervjun, som är drygt 60 minuter lång, beskrivs bland annat:

  • Vad ett beställarnätverk är
  • Syfte och mål med beställarnätverk socialtjänst
  • Beställarnätverkets omvärldsbevakning, leverantörsdialoger och påverkansarbete.
  • Vad beställarnätverket konkret ska göra på kort och på lång sikt

Presentation av beställarnätverkets uppdrag från intervju med Marta Nannskog (PDF) Pdf, 2 MB.

Rapport från beställarnätverkets arbete 2019-2020

Beställarnätverket har arbetat med ett antal olika frågor i olika arbetsgrupper. Detta arbete har resulterat i en digital rapport med tre delrapporter i. Rapporten kommer uppdateras och fyllas på efterhand som nytt material produceras av beställarnätverket.

Digital rapport Sammanställning av beställarnätverkets arbete

De tre delrapporterna:

Delrapport 1. Vägledning för upphandling av verksamhetssystem inom socialtjänsten

Syftet med vägledningen är att ge stöd till kommuner vid upphandling av verksamhetssystem till socialtjänsten. I vägledningen finns praktiska råd inför, under och efter en upphandling. Den riktar sig till chefer, politiker, upphandlare, IT-strateger och liknande.

Film om vägledningen

SKR har tagit fram en film om vägledningen. I filmen berättar Klara Diskay och Li Langemark, båda projektmedlemmar från AffärsConcept, om de viktigaste momenten som socialtjänsten bör tänka på vid en upphandling av verksamhetssystem. Innehållet utgår från delrapport 1 Vägledning för upphandling av verksamhetssystem inom socialtjänsten. Filmen är ca 56 minuter lång.

Delrapport 2. Från pappershantering till digital hantering

Syftet är att öka kommunernas förståelse av vinsterna med att gå ifrån pappershantering till digital informationshantering, att det är möjligt att göra redan idag och vad de behöver göra. Den riktar sig till chefer och politiker i kommunerna.

Delrapport 3. Sammanställning av rättsliga hinder

Syftet är att sammanfatta de viktigaste rättsliga hindren som påverkar digitaliseringen av socialtjänsten idag. Den riktar sig både till kommuner, myndigheter och regering.

Läs mer

Informationsansvarig

  • Klas Nilsson
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR