Publicerad 9 september 2021

Beställarnätverk och beställargrupp för socialtjänsten

SKR driver ett beställarnätverk och en beställargrupp för att stödja kommunerna i arbetet med att modernisera sina verksamhetssystem.

Att modernisera det som idag kallas verksamhetsystem inom socialtjänsten skulle kunna medföra effektivare arbetsprocesser, bättre arbetsmiljö, större kunskap om verksamheterna och bättre tillgänglighet för invånare. De flesta kommuner efterfrågar mer nationellt stöd i arbetet med att upphandla nya verksamhetssystem och i dialogen med leverantörer.

Beställarnätverk

För att stödja kommunerna startade SKR därför ett beställarnätverk för hela socialtjänstens verksamhetssystem (inklusive IFO, äldreomsorg, funktionshinder, socialpsykiatri och kommunal hälso- och sjukvård). Arbetet pågår under 2019-2022 och medfinansieras av Vinnova.

Ett beställarnätverk genomför inte någon upphandling utan inhämtar och sprider kunskap till de som ska upphandla. Efter att ha arbetat två år med beställarnätverket gjorde SKR bedömningen att för att nå den innovationshöjd och det resultat kommunerna efterfrågar behöver en beställargrupp med syfte att genomföra en gemensam innovationsupphandling bildas och att en sådan beställargrupp med fördel kan samordnas av SKR Koncernen som består av SKR, Inera och Adda (tidigare SKL Kommentus).

2021 bildades en beställargrupp

För att undersöka intresset för en gemensam upphandling hos kommunerna höll SKR ett informationsmöte i oktober 2020 där 140 personer från cirka 80 kommuner deltog. Det resulterade i att vi i januari 2021 bildade en beställargrupp med följande tio kommuner:

 • Göteborg
 • Linköping
 • Malmö
 • Nybro
 • Vellinge
 • Borås
 • Nyköping
 • Köping
 • Västervik
 • Ale

Kommunerna i beställargruppen är med för att de är intresserade av att delta i en innovationsupphandling av ett eller flera digitala system som uppfyller socialtjänstens behov. Systemen ska ersätta det som idag kallas verksamhetssystem och tillhandahålla en modern informations- och ärendehantering för socialtjänsten.

Arbetet samordnas och leds av SKR tillsammans med Inera och Adda (tidigare SKL Kommentus).

Ambitionen med arbetet

Ambitionen är att SKR-koncernen tillsammans med beställargruppen ska ta fram samarbets- och styrformer för en långsiktig och hållbar digital infrastruktur för socialtjänsten och i förlängningen även för andra verksamhetsområden inom kommunen.

Arbetet kommer undersöka och föreslå en modell med inspiration från Danmark som under många år har byggt upp en sådan struktur i samverkan mellan regering, Kommunernes Landsforening (KL) och KOMBIT som är motsvarande organisationer i Danmark. Danmarks modell bygger på en samordning av upphandling, utveckling och förvaltning, men inget egenutvecklande av tjänster. Tjänsterna upphandlas av privata leverantörer.

Vad innebär ett deltagande i beställargruppen?

Ett deltagande i beställargruppen innebär att kommunen går in med egna resurser i form av tid i arbetet och bidrar både i arbetsgrupp och styrgrupp. Deltagandet innebär att kommunen har för avsikt att ingå i den gemensamma upphandlingen.

Deltagande är dock inte en garanti för att kommunen kommer delta i upphandlingen, det kommer både deltagarna och övriga kommuner att bli tillfrågande om i ett senare skede. SKR tar i dagsläget inte emot nya kommuner till beställargruppen.

Intressegrupp

Utöver kommunerna i beställargruppen finns det ett antal kommuner som är intresserade av att ingå i en gemensam upphandling och ta del av ett gemensamt system, men inte kan, får eller vill gå in med resurser till arbetet i dagsläget. För dem har en intressegrupp bildats.

Vad innebär det att delta i intressegruppen?

Att delta i intressegruppen innebär inga krav, utan betyder bara att man visar intresse för arbetet och blir inbjuden till särskilda informationsmöten för den här gruppen.

Framöver kan också deltagarna bli tillfrågade att vara referensgrupp vid behov. Alla kommuner kan anmäla sig till intressegruppen när de vill. I april 2021 ingick 35 kommuner i gruppen.

Information till intresserade leverantörer

Under beställarnätverkets arbete hade SKR leverantörsdialoger med samtliga leverantörer som så önskade. Eftersom beställargruppens arbete har ambitionen att genomföra en faktisk upphandling kommer framtida leverantörsdialoger att genomföras strukturerat genom Request for information (RFI). Arbetet med RFI:er har inletts och mer information kommer under hösten 2021. Vi tar i dagsläget inte särskilda möten med enskilda leverantörer.

Beställarnätverkets arbete

Nätverket har arbetat med att ta fram vägledningar och stödmaterial, sprida goda exempel och undersöka möjligheten för ett antal kommuner att genomföra en innovationsupphandling av verksamhetssystem.

I den här filmen beskriver projektledare Marta Nannskog på SKR arbetet med beställarnätverket. I intervjun, som är drygt 60 minuter lång, beskrivs bland annat:

 • Vad ett beställarnätverk är
 • Syfte och mål med beställarnätverk socialtjänst
 • Beställarnätverkets omvärldsbevakning, leverantörsdialoger och påverkansarbete.
 • Vad beställarnätverket konkret ska göra på kort och på lång sikt

Presentation av beställarnätverkets uppdrag från intervju med Marta Nannskog (PDF) Pdf, 2 MB.

Varför behövs det här arbetet?

Dagens verksamhetssystem uppfyller inte de behov kommunerna har på ett tillfredsställande sätt. Det är enormt kompetens- och resurskrävande för kommunerna att följa upp avtal, utveckla, förvalta, men framförallt att upphandla nya system. Att varje kommun gör det var för sig är inte kostnadseffektivt och leder till att kommunerna skapar sina egna modeller och begrepp för informationshanteringen, vilket motverkar syftet och målet med digitaliseringen. De senaste åren har dessutom nya behov uppkommit då man nu även vill kunna kommunicera digitalt med invånare och samarbetspartners via systemen.

Under hösten 2018 genomförde SKR en förstudie som bland annat kartlade vilka system kommunerna hade då, vilka önskemål de hade och den visade att kommunerna önskar mer stöd från den nationella nivån kring digitaliseringen. Slutsatserna av förstudien sammanställdes i en rapport.

Slutrapport förstudie beställarnätverk socialtjänst (PDF) Pdf, 1 MB.

Projektplan för beställarnätverket

Projektplanen för beställarnätverkets mål och syfte under projekttiden 2019-2022 beslutades av styrgruppen våren 2019. Den kompletteras med en arbetsplan som revideras fortlöpande och publiceras därför inte, men används som arbets- och uppföljningsverktyg i arbetet.

Projektplan beställarnätverk socialtjänst (PDF) Pdf, 101 kB.

Rapport från beställarnätverkets arbete 2019-2020

Beställarnätverket har arbetat med ett antal olika frågor i olika arbetsgrupper. Detta arbete har resulterat i en digital rapport med tre delrapporter i. Rapporten kommer uppdateras och fyllas på efterhand som nytt material produceras av beställarnätverket.

Digital rapport Sammanställning av beställarnätverkets arbete

De tre delrapporterna:

Delrapport 1. Vägledning för upphandling av verksamhetssystem inom socialtjänsten

Syftet med vägledningen är att ge stöd till kommuner vid upphandling av verksamhetssystem till socialtjänsten. I vägledningen finns praktiska råd inför, under och efter en upphandling. Den riktar sig till chefer, politiker, upphandlare, IT-strateger och liknande.

Film om vägledningen

SKR har tagit fram en film om vägledningen. I filmen berättar Klara Diskay och Li Langemark, båda projektmedlemmar från AffärsConcept ,om de viktigaste momenten som socialtjänsten bör tänka på vid en upphandling av verksamhetssystem. Innehållet utgår från delrapport 1 Vägledning för upphandling av verksamhetssystem inom socialtjänsten. Filmen är ca 56 minuter lång.

Delrapport 2. Från pappershantering till digital hantering

Syftet är att öka kommunernas förståelse av vinsterna med att gå ifrån pappershantering till digital informationshantering, att det är möjligt att göra redan idag och vad de behöver göra. Den riktar sig till chefer och politiker i kommunerna.

Delrapport 3. Sammanställning av rättsliga hinder

Syftet är att sammanfatta de viktigaste rättsliga hindren som påverkar digitaliseringen av socialtjänsten idag. Den riktar sig både till kommuner, myndigheter och regering.

Läs mer

Informationsansvarig

 • Marta Nannskog
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset