Publicerad 17 mars 2021

Beställarnätverk för socialtjänsten

SKR driver ett beställarnätverk för att stödja kommunerna i arbetet med att modernisera och digitalisera sina verksamhetssystem.

Att öka digitaliseringen inom socialtjänsten skulle kunna medföra effektivare arbetsprocesser, bättre arbetsmiljö, större kunskap om verksamheterna och mer tid för brukarna. Många kommuner efterfrågar mer nationellt stöd i arbetet med att upphandla nya verksamhetssystem och i dialogen med leverantörer av befintliga system.

För att stödja kommunerna leder SKR därför ett beställarnätverk för hela socialtjänstens verksamhetssystem (inklusive IFO, äldre, LSS, socialpsykiatri och kommunal hälso- och sjukvård). Arbetet pågår under 2019-2022 och medfinansieras av Vinnova.

Beställarnätverket går in i nästa fas – bildandet av en beställargrupp

Beställarnätverket har nu genomfört det som varit möjligt kring omvärldsbevakning, behovskartläggning, leverantörsdialoger och förbättringsarbete. Nätverket har gjort bedömningen att för att nå innovation behöver en innovationsupphandling ske. Arbetet går därför in i nästa fas och bildar en beställargrupp med målet att inleda en upphandling under 2021. Ett informationsmöte för intresserade kommuner genomfördes den 5 oktober där 140 personer från cirka 80 kommuner deltog.

Digital rapport av Beställarnätverkets uppdrag 2019

Under 2019 arbetade beställarnätverket med ett antal olika frågor i olika arbetsgrupper. Detta arbete har nu resulterat i en digital rapport med tre delrapporter i. Rapporten kommer uppdateras och fyllas på efterhand som nytt material produceras av beställarnätverket.

Digital rapport Beställarnätverkets uppdrag 2019

De tre delrapporterna:

  1. Vägledning för upphandling av verksamhetssystem inom socialtjänsten
  2. Från pappershantering till digital hantering
  3. Sammanställning av rättsliga hinder

Delrapport 1. Vägledning för upphandling av verksamhetssystem inom socialtjänsten

Syftet med vägledningen är att ge stöd till kommuner vid upphandling av verksamhetssystem till socialtjänsten. I vägledningen finns praktiska råd inför, under och efter en upphandling. Den riktar sig till chefer, politiker, upphandlare, IT-strateger och liknande.

Film om vägledningen

SKR har tagit fram en film om vägledningen. I filmen berättar Klara Diskay och Li Langemark, båda projektmedlemmar från AffärsConcept ,om de viktigaste momenten som socialtjänsten bör tänka på vid en upphandling av verksamhetssystem. Innehållet utgår från delrapport 1 Vägledning för upphandling av verksamhetssystem inom socialtjänsten. Filmen är ca 56 minuter lång.

Delrapport 2. Från pappershantering till digital hantering

Syftet är att öka kommunernas förståelse av vinsterna med att gå ifrån pappershantering till digital informationshantering, att det är möjligt att göra redan idag och vad de behöver göra. Den riktar sig till chefer och politiker i kommunerna.

Delrapport 3. Sammanställning av rättsliga hinder

Syftet är att sammanfatta de viktigaste rättsliga hindren som påverkar digitaliseringen av socialtjänsten idag. Den riktar sig både till kommuner, myndigheter och regering.

Nätverkets uppdrag

Nätverket arbetar med att ta fram vägledningar och stödmaterial, sprida goda exempel och undersöka möjligheten för ett antal kommuner att genomföra en innovationsupphandling av verksamhetssystem.

I följande intervju med projektledare Marta Nannskog SKR kan du ta del av vad beställarnätverket arbetar med för frågor, vad nätverket har gjort hittills och planerade aktiviteter framåt. I intervjun, som är drygt 60 minuter lång, beskrivs bland annat:

  • Vad är ett beställarnätverk?
  • Vad är syfte och mål med beställarnätverk socialtjänst?
  • Beställarnätverkets omvärldsbevakning, leverantörsdialoger och påverkansarbete.
  • Vad kommer beställarnätverket konkret att göra på kort och på lång sikt?

Presentation av beställarnätverkets uppdrag från intervju med Marta Nannskog (PDF)

Vad är ett beställarnätverk?

Ett beställarnätverk kan beskrivas som ett permanent samarbete mellan köpare med likartade behov som kan hjälpa till att öka beställarkompetensen hos kommunerna, bland annat genom att sprida goda exempel mellan kommunerna och främja dialogen mellan kommunerna och leverantörerna.

Beställarnätverk socialtjänst består av kommunrepresentanter från ett femtontal olika kommuner/län med kompetenser inom verksamhetsutveckling, IT-utveckling, upphandling och innovationsledning. Nätverket styrs av projektledare från SKR och Affärskoncept, samt en styrgrupp med representation från olika avdelningar på SKR, Inera, Kommentus och några socialchefer.

Varför ett beställarnätverk inom socialtjänsten?

Inom socialtjänsten är det höga krav på systemen, både när det gäller personuppgiftshantering och informationssäkerhet. Kommunerna vill även öka funktionaliteten i systemen när det gäller till exempel systematisk uppföljning, informationshantering, automatiserade beslutsstöd, användarvänlighet och en högre grad av tillgänglighet för brukarna.

För att kunna genomföra dessa förbättringar på ett kostnadseffektivt och rättssäkert sätt krävs en hög beställarkompetens. Detta kan ett beställarnätverk bidra till.

Under hösten 2018 genomförde SKR en förstudie som bekräftade att behovet av stöd, och att intresset för att delta i ett beställarnätverket för socialtjänsten var stort hos kommunerna. Slutsatserna av förstudien är sammanställda i en slutrapport.

Slutrapport förstudie beställarnätverk socialtjänst (PDF)

Projektplan

Projektplanen för beställarnätverkets mål och syfte under projekttiden 2019-2022 beslutades av styrgruppen våren 2019. Den kompletteras med en arbetsplan som revideras fortlöpande och publiceras därför inte, men används som arbets- och uppföljningsverktyg i arbetet.

Projektplan beställarnätverk socialtjänst (PDF)

Läs mer

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset