Publicerad 16 april 2024

Uppföljning av den sociala barn- och ungdomsvården

Under 2016-2017 har projektet Webbkollen barn och unga utvärderat hur ett antal BBIC-variabler för uppföljning inom den sociala barn- och ungdomsvården fungerade i praktiken. En slutrapport har tagits fram för att beskriva användningen av variablerna och erfarenheterna från projektet.

Syftet med projektet var att testa variabler för systematisk uppföljning med fokus på resultat och där uppföljningen syftar till kunskaps- och verksamhetsutveckling.

De variabler som prövades utgick från de ursprungliga BBIC-variablerna som
Socialstyrelsen lanserade i oktober 2015. BBIC står för Barns behov i centrum och är ett handläggnings- och dokumentationssystem med potential för systematisk uppföljning.

I slutrapporten beskrivs användningen av variablerna och erfarenheterna från projektet. Förhoppningen är att rapporten ska ge stöd och vägledning till kommuner i deras arbete med uppföljning av barn och unga inom socialtjänsten.

Slutrapport, Webbkollen barn och unga

Lärdomar från projektet

Börja i liten skala

Börja i liten skala för att efter hand utöka uppföljningen med fler uppgifter när det blir tydligt vilken ytterligare information som behövs i verksamheten.

Vid urvalet av variabler är det viktigt att tänka igenom vad syftet är med uppföljningen och på vilket sätt man vill använda informationen i uppföljningen. Detta för att inte mer information än vad som ska användas ska samlas in. Informationen ska kunna analyseras och komma till användning i verksamhetens förbättringsarbete.

Vilken information behövs för att kunna följa upp verksamheten?

Varje verksamhet behöver avgöra vilken information som är nödvändig för att kunna följa upp kvalitet och resultat och få kunskap om sin verksamhet. I Socialstyrelsens anvisningar för BBIC-variablerna beskrivs vilka variabler som kan användas för verksamhetsuppföljning jämte de variabler som ingår i den offentliga statistiken.

Kommunerna kan välja vilka av dessa variabler man vill använda i sin uppföljning, men också lyfta in andra variabler som anses centrala för verksamhetsuppföljning. Ett minimum att använda borde variablerna för den officiella statistiken vara.

Material för BBIC, Socialstyrelsen

Integrera variablerna för uppföljning i verksamhetssystemet

Det är viktigt att integrera variablerna för uppföljning i verksamhetssystemet och strukturera informationen så att den kan återanvändas i olika processteg.

Detta innebär att återkommande uppgifter som dokumenteras i det enskilda ärendet förs över automatiskt i ärendeprocessen och återanvänds i nästa steg. Det möjliggör också att informationen kan användas för verksamhetens samlade uppföljning och kunskapsutveckling. Vid implementering av variabler är det en fördel om det finns en viss flexibilitet i verksamhetssystemet, så att det finns utrymme att lägga till, ta bort eller förändra variablerna utifrån kommunens behov.

Bestäm hur informationen ska sammanställas och tas ut från systemen

Lika viktigt är det att kommunerna tar ställning till hur informationen ska sammanställas och tas ut ur systemet, till exempel genom att bestämma vilka standardrapporter för utdata/statistik som ska finnas och enkelt kunna tas fram och skrivas ut.

Bakgrundsuppgifter är centrala variabler för uppföljning

Bakgrundsuppgifter som kön, ursprung och identifierad utsatthet är enligt SKR centrala variabler för att kunna följa upp och analysera de insatser som ges till barn och unga inom socialtjänsten och för att kunna säkerställa en jämlik social barn- och ungdomsvård.

Vissa variabler behöver vidareutvecklas

De flesta variabler som testades i projektet var användbara och till nytta för verksamheten. Dock fanns det vissa variabler som bland annat riskbedömning, insatstypen öppenvård och insatsens fokus som var svårtolkade. Det skulle behövas mer användarstöd och en vidareutveckling av vissa variabler.

Informationsansvarig

  • Cecilia Karlström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.