Publicerad 25 mars 2021

Vilken ersättning utgår efter en vårdnadsöverflytt till den särskilt förordnade vårdnadshavaren?

En särskilt förordnad vårdnadshavare har ingen försörjningsskyldighet för barnet. Den socialnämnd, som ansökt om vårdnadsöverflyttningen, har därför fått rätt att fortsätta betala dem en skälig ersättning. Detta framgår av 6 kap. 11 § SoL och gäller oavsett om familjehemsplaceringen skett med stöd av SoL eller LVU. Inget hindrar att detta även tillämpas i det fall barnet varit placerat som en insats enligt 9 §8p LSS.

En skälig ersättning bör motsvara vad som tidigare utbetalts som familjehemsersättning det vill säga arvode och omkostnadsersättning. Denna ersättning ska reduceras med pengar som kommer från annat håll avseende vård och omkostnader till exempel underhållsbidrag, underhållsstöd, pension, vårdbidrag, barnbidrag, avkastning av kapital och socialförsäkringsförmåner.

I avtalet mellan socialnämnden och barnets nya vårdnadshavare ska framgå vad som gäller. Ersättning efter 18 år bör följa föräldrabalkens regler. Om barnet går i skolan eller återupptar skolgången efter 18 år gäller avtalet till dess barnet slutat skolan, dock längst till dess den unge fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.

Informationsansvarig

  • Maja Hagström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.