Publicerad 11 januari 2022

Graviditetsenkäten

Sedan december 2020 erbjuds gravida kvinnor och nyblivna mammor i hela Sverige att svara på Graviditetsenkäten. Syftet är att fånga kvinnornas upplevelser av sin hälsa och deras erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och tiden därefter.

Positiva tidiga resultat

Tidiga resultat, från Graviditetsenkätens första fyra månader, visar att de allra flesta kvinnor uppger att de är trygga med vården och att de har blivit bemötta med respekt och värdighet. Samtidigt finns tydliga förbättringsområden och det är viktigt att vara ödmjuk inför att allas förlossningsupplevelser ser olika ut. Inom alla delar av vårdkedjan finns kvinnor som har haft mindre bra upplevelser, och varje kvinna med negativ förlossningsupplevelse är en för mycket.

SKR har tagit fram två rapporter som redovisar de övergripande, nationella resultaten från 1 december 2020 till 31 mars 2021.

Hela rapporten Graviditetsenkäten
Kortversion av rapporten Graviditetsenkäten

Kommande redovisning av resultat

Under det första året har drygt 170 000 kvinnor besvarat Graviditetsenkäten. Dessa resultat ger ett unikt material, som lägger en grund för det fortsatta arbetet med målet att skapa en vård som är trygg hela vägen – före, under och efter graviditet. Arbete med att analysera och sammanställa dessa resultat pågår, och de presenteras under första kvartalet 2022.

Vad händer med resultaten?

Syftet är att resultaten från Graviditetsenkäten ska användas i utvecklings- och förbättringsarbete i vårdkedjan före, under och efter graviditet. Regioner och verksamheter/kliniker kan hämta ut sina resultat på graviditetsregistret.se, via en visningsyta – en ”dashboard” - som finns för Graviditetsenkäten.

SKR har tagit fram en handledning, ”Graviditetsenkäten – att tolka och använda resultat” samt ett stöd för visualisering av resultaten; ”Visualisering av Graviditetsenkätens resultat”. Ladda ner och använd i din verksamhet!

Handledning Graviditetsenkäten (PDF) Pdf, 902 kB.

Visualisering av graviditetsenkätens resultat (Powerpoint) Powerpoint, 2 MB.

Visualisering av graviditetsenkätens resultat (PDF) Pdf, 665 kB.

Att arbeta med resultaten

FIlmen är från nummer tre i utbildningsserien Att leda utvecklingsarbete. Medverkar gör Eva Estling, samordnare för Kvinnors hälsa, Olle Nyström, Lisa Lindgren och Kerstin Petersson. Alla från SKR. Filmen är 1 timme och 22 minuter lång.

Graviditetsregistret

Att svara på Graviditetsenkäten

Enkäten består av tre delar och kan besvaras av kvinnor som:

 • är i cirka graviditetsvecka 25
 • fött barn för cirka åtta veckor sedan
 • fött barn för cirka ett år sedan

För att svara behöver man ha ett konto med registrerade person- och kontaktuppgifter på 1177.se. De kvinnor i målgruppen som har ett registrerat konto hos 1177 Vårdguiden, får ett mejl eller sms när någon del av Graviditetsenkäten är möjlig för dem att svara på.

Enkäten översatt till sju språk; engelska, arabiska, farsi, finska, franska spanska och somaliska. När man får enkäten har man sex veckor på sig att svara.

Information om Graviditetsenkäten på 1177.se

Frågor i Graviditetsenkäten

Enkäten består av tre delar. Frågorna skiljer sig åt beroende på vilken fas av graviditeten kvinnan är i.

Graviditetsenkät 1 – cirka 25 veckor in i graviditeten (PDF) Pdf, 159 kB.

Graviditetsenkät 2 – cirka 8 veckor efter förlossning (PDF) Pdf, 256 kB.

Graviditetsenkät 3 – cirka 1 år efter förlossning (PDF) Pdf, 192 kB.

Strategisk plan

Resultaten är indelade enligt de prioriterade områdena i strategisk plan för kvinnors hälsa och förlossningsvård; en mer tillgänglig, säker, personcentrerad, kunskapsbaserad och jämlik vård. Visionen och delmålen är målbilden för kvinnorna och deras familjer. Strategierna och förutsättningar är vägar framåt för vården.

Vision

Alla kvinnor och deras familjer ska känna sig trygga hela vägen- före, under och efter graviditeten.

Mål och delmål

En mer tillgänglig vård

 • Eftervården för kvinnor ska förbättras.
 • Tillgängligheten i neonatalvården ska förbättras.

En mer säker vård

 • Färre kvinnor ska drabbas av vårdskador till följd av förlossning.
 • Färre barn ska drabbas av vårdskador i förlossnings-och neonatalvården.

En mer personcentrerad vård

 • Fler kvinnor och deras familjer ska känna delaktighet i beslut som rör den egna vården och behandlingen.
 • Fler kvinnor och deras familjer ska uppleva gott bemötande i vården.
 • Fler kvinnor och deras familjer ska uppleva kontinuitet och trygghet i vårdkedjan.

En mer kunskapsbaserad vård

Vårdens följsamhet till riktlinjer och rekommendationer ska öka.

En mer jämlik vård

Omotiverade skillnader i vård och behandling ska minska.

Strategier

Det finns fem strategier.

 1. Involvera kvinnor och deras familjer.
 2. Anpassa vården och insatser efter familjens behov.
 3. Säkerställ en sammanhållen vårdkedja.
 4. Utveckla arbetssätten.
 5. Stärk kunskapsstyrningen.

Förutsättningar

 • Ett gott medarbetar- och ledarskap.
 • En stärkt kompetensförsörjning.

Den strategiska planen finns även som en illustration.

Strategisk plan kvinnors hälsa och förlossningsvård grafisk bild (PDF) Pdf, 145 kB.

Information om Graviditetsenkäten

Regionerna är ansvariga för spridning av information om Graviditetsenkäten i mödrahälsovården, förlossningsvården och barnhälsovården i den egna regionen. Som ett stöd i arbetet med att sprida information om Graviditetsenkäten har ett budskapsunderlag tagits fram. Budskapen kan användas i sin helhet eller som underlag vid utveckling av kommunikationsinsatser.

SKR har tagit fram regionspecifika filmer, bilder, affischer samt broschyr att dela ut till kvinnorna som är målgrupp för Graviditetsenkäten. Broschyren är även översatt till engelska, arabiska, farsi, finska, franska spanska och somaliska.

Budskapsunderlag Graviditetsenkäten (PDF) Pdf, 185 kB.

Frågor och svar om Graviditetsenkäten

Informationsansvarig

 • Eva Estling
  Samordnare

Kontakt

Kontakta SKR