Publicerad 1 december 2022

Graviditetsenkäten

Syftet med Graviditetsenkäten är att resultat ska användas i utvecklings- och förbättringsarbete i vårdkedjan före, under och efter graviditet.

Sedan december 2020 erbjuds gravida kvinnor och nyblivna mammor i hela Sverige att svara på Graviditetsenkäten. Den senaste rapporten presenterar siffror från helåret 2021. 

Graviditetsenkäten genomförs och finansieras som en del av den nationella satsningen för kvinnors hälsa och förlossningsvård. Under 2022 fortsätter SKR stötta regionerna och verksamheter i att analysera och använda Graviditetsenkätens resultat i sin verksamhetsutveckling.

Positiva resultat

Förlossnings- och mödrahälsovården i Sverige upplevs av de flesta som bra, trygg och säker. Resultat från det första året visar en övervägande positiv uppfattning om vården.

Nio av tio kvinnor rekommenderar de vårdenheter de varit i kontakt med till andra gravida och nyblivna mammor. De allra flesta uppger att de är trygga med vården och har blivit bemötta med respekt. Pandemin satt sina spår, särskilt gällande involvering av partner/närstående. Där förbättrades resultatet avsevärt under perioder med färre restriktioner.

Graviditetsenkäten tydliggör även ett antal utvecklingsområden. Bland annat inom eftervården och tillgången till amningsstöd, där drygt var femte kvinna som haft problem med amning inte fått hjälp i den utsträckning hon velat. Var tredje kvinna vet inte vart hon ska vända sig vid fysiska besvär efter förlossning. Kvinnor med lägre självskattad hälsa tenderar att också vara mindre nöjda med vården.

Utöver frågor om vårdens prestation ställer Graviditetsenkäten frågor om kvinnors allmänna hälsotillstånd och om besvär eller smärtor i underlivet. Resultaten från dessa frågor redovisas i webbrapporten i en delrapport, ”Självskattad hälsa”, under rubriken ”Hälsofrågor”.

Resultaten per helår följer i stort de preliminära resultaten som redovisades i juni 2021.

Resultat graviditetsenkäten 2020


1 december 2020-

31 mars 2021


(andel som svarat 4 eller 5 på en femgradig skala)


1 december 2020-

30 november 2021


(andel som svarat 4 eller 5 på en femgradig skala)


Skulle du rekommendera den mödrahälsovård du besökt till någon annan som är gravid?

89%

88%

Blev du bemött med respekt av personalen i samband med förlossningen?

92%

92%

Fick du stöd av personalen vid den första amningen, i den utsträckning du önskade?

69%

70%

SKR har tagit fram en webbrapport som redovisar de övergripande, nationella resultaten från 1 december 2020 till 30 november 2021.

Graviditetsenkäten 1 år inklusive delrapporten ”Självskattad hälsa”

Graviditetsenkätens fritextsvar

18 månader efter lansering hade över 250 000 enkäter besvarats. I drygt vart fjärde fall svarade kvinnorna på fritextfrågan ”Det går inte att fråga om allt i en enkät. Har du synpunkter eller vill utveckla dina svar?” Under hösten 2022 har SKR analyserat fritextsvaren på nationell nivå och resultaten presenteras i en rapport. Fokus är särskilt de områden där kvinnor är mindre nöjda och som vården kan utveckla.

Graviditetsenkätens fritextsvar

Stort intresse från kvinnorna

Under det första året har cirka 125 000 unika kvinnor besvarat totalt 172 429 enkäter. Resultaten ger ett unikt material, som lägger en bred grund för det fortsatta arbetet med målet att skapa en vård som är trygg hela vägen – före, under och efter graviditet. Det ger en svarsfrekvens mellan 52 – 57 procent, beroende på enkätdel. Kvinnor som besvarat enkäten är relativt representativa för alla födande, vilket redovisas i Graviditetsenkätens bortfallsanalys.

Tabellen visar svarsfrekvens per enkätdel från Graviditetsenkätens första år.

Tabellen visar svarsfrekvens per enkätdel från Graviditetsenkätens första år


Enkät 1

Enkät 2

Enkät 3

Totalt

Antal utskickade enkäter

104 395

101 964

108 503

314 862

Besvarade enkäter

59 357

57 150

55 922

172 429

Svarsfrekvens

57%

56%

52%

55%

Vad händer med resultaten?

Regioner och verksamheter/kliniker kan löpande hämta ut sina resultat på graviditetsregistret.se, via en visningsyta – en ”dashboard” - som finns för Graviditetsenkäten. Dashboarden uppdateras en gång per dygn.

SKR har tagit fram en handledning; ”Graviditetsenkäten – att tolka och använda resultat” samt ett stöd för visualisering av resultaten; ”Visualisering av Graviditetsenkätens resultat”. Ladda gärna ner och använd i din verksamhet.

Handledning Graviditetsenkäten (PDF) Pdf, 3 MB.

Visualisering av graviditetsenkätens resultat (Powerpoint) Powerpoint, 2 MB.

Visualisering av graviditetsenkätens resultat (PDF) Pdf, 665 kB.

Att arbeta med resultaten

FIlmen är från nummer tre i utbildningsserien Att leda utvecklingsarbete. Medverkar gör Eva Estling, samordnare för Kvinnors hälsa, Olle Nyström, Lisa Lindgren och Kerstin Petersson. Alla från SKR. Filmen är 1 timme och 22 minuter lång.

Graviditetsregistret

Att svara på Graviditetsenkäten

Enkäten består av tre delar och kan besvaras av kvinnor som:

 • är i cirka graviditetsvecka 25
 • fött barn för cirka åtta veckor sedan
 • fött barn för cirka ett år sedan

För att svara behöver man ha ett konto med registrerade person- och kontaktuppgifter på 1177.se. De kvinnor i målgruppen som har ett registrerat konto hos 1177 Vårdguiden, får ett mejl eller sms när någon del av Graviditetsenkäten är möjlig för dem att svara på.

Enkäten översatt till sju språk; engelska, arabiska, farsi, finska, franska spanska och somaliska. När man får enkäten har man sex veckor på sig att svara.

Information om Graviditetsenkäten på 1177.se

Frågor i Graviditetsenkäten

Enkäten består av tre delar. Frågorna skiljer sig åt beroende på vilken fas av graviditeten kvinnan är i.

Graviditetsenkät 1 – cirka 25 veckor in i graviditeten (PDF) Pdf, 159 kB.

Graviditetsenkät 2 – cirka 8 veckor efter förlossning (PDF) Pdf, 256 kB.

Graviditetsenkät 3 – cirka 1 år efter förlossning (PDF) Pdf, 192 kB.

Strategisk plan

Resultaten är indelade enligt de prioriterade områdena i strategisk plan för kvinnors hälsa och förlossningsvård; en mer tillgänglig, säker, personcentrerad, kunskapsbaserad och jämlik vård. Visionen och delmålen är målbilden för kvinnorna och deras familjer. Strategierna och förutsättningar är vägar framåt för vården.

Vision

Alla kvinnor och deras familjer ska känna sig trygga hela vägen- före, under och efter graviditeten.

Mål och delmål

En mer tillgänglig vård

 • Eftervården för kvinnor ska förbättras.
 • Tillgängligheten i neonatalvården ska förbättras.

En mer säker vård

 • Färre kvinnor ska drabbas av vårdskador till följd av förlossning.
 • Färre barn ska drabbas av vårdskador i förlossnings-och neonatalvården.

En mer personcentrerad vård

 • Fler kvinnor och deras familjer ska känna delaktighet i beslut som rör den egna vården och behandlingen.
 • Fler kvinnor och deras familjer ska uppleva gott bemötande i vården.
 • Fler kvinnor och deras familjer ska uppleva kontinuitet och trygghet i vårdkedjan.

En mer kunskapsbaserad vård

Vårdens följsamhet till riktlinjer och rekommendationer ska öka.

En mer jämlik vård

Omotiverade skillnader i vård och behandling ska minska.

Strategier

Det finns fem strategier.

 1. Involvera kvinnor och deras familjer.
 2. Anpassa vården och insatser efter familjens behov.
 3. Säkerställ en sammanhållen vårdkedja.
 4. Utveckla arbetssätten.
 5. Stärk kunskapsstyrningen.

Förutsättningar

 • Ett gott medarbetar- och ledarskap.
 • En stärkt kompetensförsörjning.

Den strategiska planen finns även som en illustration.

Strategisk plan kvinnors hälsa och förlossningsvård grafisk bild (PDF) Pdf, 145 kB.

Information

Regionerna är ansvariga för spridning av information om Graviditetsenkäten inom mödrahälso-, förlossnings. och barnhälsovården i den egna regionen, samt till kvinnorna.

SKR har tagit fram filmer, infografik, bilder, affischer samt broschyr att dela ut till kvinnorna som är målgrupp för Graviditetsenkäten. Broschyren finns översatt till engelska, arabiska, farsi, finska, franska, spanska, tigrinja och somaliska.

Frågor och svar om Graviditetsenkäten

Informationsansvarig

 • Eva Estling
  Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.