Publicerad 19 september 2022

Graviditet, förlossning, eftervård

Att få barn är en viktig händelse i många kvinnors liv och idag får ungefär nio av tio kvinnor barn. Majoriteten av kvinnorna mår bra under graviditeten, men vissa får en försämrad fysisk eller psykisk hälsa. Vissa kvinnor har riskfaktorer eller drabbas av sjukdomar och tillstånd som kan skada barnet eller kvinnan.

Att under graviditeten få information, både om hur en förlossning brukar gå till och
om möjliga komplikationer, är viktigt för många kvinnor. Många önskar också få
information om tiden efter förlossning redan under graviditeten. Samtal med en
barnmorska eller annan vårdpersonal är därför viktigt.

Graviditet

Riskfaktorer som övervikt och hög ålder har senaste decennierna blivit vanligare
bland de som föder barn. Fler kvinnor har därför riskgraviditeter och komplicerade
förlossningar. Kvinnors behov av stöd under och efter graviditet skiljer sig åt och beror på en rad
faktorer. Kvinnor som är födda utanför Norden som har missbruksproblematik eller
en intellektuell funktionsnedsättning är grupper som kan ha större behov av anpassat
stöd och information.

Förlossning

Information kan ge trygghet under förlossningen. Graviditeten är även en tid att förbereda sig inför den kommande förlossningen. Kvinnor och deras partner behöver ofta information som förbereder dem, vilket stärker förutsättningarna för en trygg förlossning med större delaktighet.
Graviditetsenkäten, som besvarats av gravida kvinnor och nyblivna mödrar,
visar att de flesta kvinnor både under graviditet och förlossning upplever att
de fått tillräckligt med information. I en intervjustudie framkommer dock att kvinnor, utöver informationen om hur en förlossning går till, hade uppskattat mer information om möjliga komplikationer och hur de i regel hanteras vid en svår förlossning.

Förlossningsrelaterade skador, psykisk ohälsa och amningsproblematik är vanliga
anledningar till behov av stöd och vård i samband med och efter förlossning. Ibland
får kvinnor långvariga problem, som kan påverka både den allmänna och sexuella
hälsan negativt.

Eftervård

De flesta kvinnor mår fysiskt och psykiskt bra efter graviditet och förlossning. Samtidigt har många önskemål och behov av olika typer av stöd och vård efter sin förlossning.
Samtal med den förlösande barnmorskan om förlossningen kan för många
vara viktigt i det initiala skedet. Många kvinnor uppger även att de önskar stöd
från andra yrkesgrupper, som fysioterapeut, amningsexpert, gynekolog eller
psykolog. Behoven av stöd och vård kan vara kopplade till graviditets- och förlossningsrelaterade skador, psykisk ohälsa samt amning och bröstkomplikationer.

SKR förelår att regioner och kommuner

  • tar fram samlad, målgruppsanpassad och kvalitetssäkrad information
  • tydliggör ansvar, vårdkedjor och kontaktvägar
  • stärker kompetensen
  • stärker kunskapsstyrningen och utvecklar arbetssätten.

Informationsansvarig

  • Kajsa Jansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.