Publicerad 6 april 2021

Cancervård

SKR arbetar tillsammans med regioner och Regionala cancercentrum för att göra cancervården mer tillgänglig och jämlik.

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2021 fortsätta samt förstärka arbetet för en mer jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård. Förutsatt att riksdagen ställer medel till förfogande avser regeringen att från och med årets överenskommelse öka stödet till cancervården med 100 miljoner per år och därmed avsätta 600 miljoner kr per år för åren 2021-2023.

Överenskommelsen för 2021 omfattar totalt 500 miljoner kronor varav 370 miljoner utgör stimulansmedel till regionerna. Insatserna motsvarar nationella cancerstrategins delar och är indelade i tre huvudområden:

  • Prevention och tidig upptäckt.
  • Tillgänglig och god vård m.m., med fokus på patienten.
  • Kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning.

Till varje område kopplas ett antal insatser som ska genomföras under åren 2021–2023. En stor och viktig del av de samlade insatserna utgörs av att fortsätta och stärka arbetet med SVF såväl regionalt som nationellt med målsättningen att korta väntetiderna.

Överenskommelsens innehåll i korthet

I överenskommelsen anges att RCC och RCC i samverkan är en förutsättning för det nationella arbetet. Som sammanhållande och stödjande part för gruppen RCC i samverkan har SKR en central roll i det nationella arbetet. Medel till RCC och RCC i samverkan kan därför beslutas inom ramen för överenskommelsen mellan staten och SKR så länge SKR är stödjande och sammanhållande part för RCC i samverkan.

Jämlik vård

SKR arbetar tillsammans med regioner och RCC för att göra cancervården mer patientfokuserad, tillgänglig och jämlik. Arbetet utgår från målen och utredningsförslagen i den nationella cancerstrategin.

I uppdraget ingår fortsatt stödja arbetet med nationella vårdprogram, standardiserade vårdförlopp och andra kunskapsstöd, stärka de förebyggande insatserna, stärka och förbättra kvaliteten inom barncancerområdet, ge stöd till fortsatt utveckling av palliativ vård och cancerrehabilitering samt förbättra arbetet med kompetensförsörjning och forskning på inom cancerområdet. Målsättningen är också att alla patienter i cancervården ska ha tillgång till en kontaksjuksköterska och att fler ska bli bedömda i en multidisciplinär konferens innan behandling

Våra uppdrag, Regionala cancercentrum

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hans Hägglund
    Nationell cancersamordnare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset