Publicerad 15 mars 2024

Primärvård - ett uppdrag två huvudmän

En gemensam definition av vårdnivån primärvård är avgörande för att kunna säkerställa ett gemensamt erbjudande till invånaren där en god och nära vård är det övergripande perspektivet. Från och med den 1 juli 2021 har primärvården en ny definition som förtydligar vilket vårdbehov den ska svara för.

Den nya definitionen innebär att primärvården ska svara för behovet av medicinsk bedömning och behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens. (2 kap. 6 § HSL).

SKR har tagit fram ett material till regioner och kommuner som stöd i arbetet med att ta fram avtal mellan huvudmännen om samverkan kring specialiserad vård i hemmet. Med hemmet menas såväl ordinärt boende som särskilda boendeformer.

Rapport: ”Specialiserad vård i hemmet

En vårdnivå - två huvudmän

Svensk primärvård utförs av både kommuner och regioner. Regionalt bedrivs cirka 45 procent i privat regi.

Procentuell fördelning mellan primärvårdens huvudmän. Förstora bilden

Siffror SCB offentlig ekonomi Räkenskapssammandrag för kommuner och regioner (RS) och Vårdanalys.

Primärvårdens grunduppdrag

Det nationella primärvårdsuppdraget kan sammanfattas i sex punkter:

 1. tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att tillgodose vanligt förekommande vårdbehov
 2. se till att vården är lätt tillgänglig
 3. tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens behov som patientens individuella behov och förutsättningar
 4. tillhandahålla rehabiliterande insatser utifrån patientens individuella behov och förutsättningar (1 januari -24)
 5. samordna olika insatser för patienten i de fall det är mest ändamålsenligt att samordningen sker inom primärvården
 6. möjliggöra medverkan vid genomförande av forskningsarbete.

Primärvårdens roll

Primärvårdens roll är att vara navet i hälso- och sjukvården och ska vara den vårdnivå som verkar nära invånarna. Både kommuner och regioner är huvudmän för primärvården och tar ansvar för att förverkliga primärvårdens grunduppdrag. Utifrån uppdraget har kommuner och regioner verksamhet inom olika områden till exempel:

 • kommuner – stödverksamhet LSS, särskilt boende för äldre, hemsjukvård, socialpsykiatri
 • regioner – mödrahälsovård, barnhälsovård, ungdomsmottagningar, vårdcentraler, 1177

Informationsansvarig

 • Lisbeth Löpare Johansson
  Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.