Publicerad 18 mars 2021

Sovhjälpen 5.0

Utgivare: Psykologpartners W&W

Utgivarens redovisning sammanställd i värderingsmallen (PDF) Pdf, 170 kB.

Programbeskrivning

Sovhjälpen är ett behandlingsprogram som enligt utgivaren syftar till att behandla mild till måttlig insomni hos vuxna med KBT. Programmet ska administreras som vägledd internetbehandling där behandlare bör ha minst grundläggande KBT-utbildning (steg 1) och återkoppling till patienten rekommenderas ske en gång i veckan.

Programmet innehåller sju avsnitt: sömnrestriktion, sömnvanor, exponering, hantering av säkerhetsbeteenden, stresshantering, avslappning samt medveten närvaro. Rekommenderad behandlingstid är tio veckor. Sovhjälpen har använts både med Psykologpartners egen plattform KBT-online och finns på den nationella plattformen för stöd- och behandling (SoB).

Från startåret 2010 har programmet använts som internetbehandling inom primärvård och psykiatri. I december 2019 uppges att över tusen personer har avslutat programmet.

Vetenskaplig dokumentation för programmet

Det finns ingen vetenskaplig utvärdering av behandlingseffekter eller upplevelser av programmet, varken inom eller utanför hälso- och sjukvård.

Designgranskning

Sovhjälpen 5.0 har granskats i nationella plattformen för stöd och behandling (SoB). Enbart första modulen är bedömd eftersom åtkomst till övriga sex moduler inte medges för testperson.

Introduktion

Mycket kort instruktion om att ”Starta programmet genom att klicka på första steget nedan.” Steget är Modul 1: Introduktion och sömnkunskap.

Navigering

I modul 1 framgår att programmet består av sju avsnitt. Här finns inkonsekvent nomenklatur avseende orden modul respektive avsnitt, vilket utgivaren själv tar upp, ”Det behandlingsprogram du nu kommer att arbeta med innehåller 7 avsnitt (kallas också ’modul’)”.

Användaren uppmanas att fylla i en plan för sin träning. De olika momenten i modul 1 utförs successivt men det går att backa och upprepa genomgånget moment. I varje moment ingår övningar med frågor som ska besvaras med fritext. Dessutom kan användaren fylla i en sömndagbok, där tider för bland annat sänggående, sömn, vakenhet, uppgående kan noteras. Momenten avslutas med att patienten formulerar en reflektion efter veckans träning. Sista momentet i modul 1 är en av programmet skapad sammanfattning av modulen.

Layout

Ljudövningar finns tillgängliga genom länk till utgivarens webbsida där filerna kallas "Andningsövningar". Det framgår inte när och hur dessa ska användas. Texten är måttligt omfattande och kombineras med video, ibland med transkriberad text.

Interaktivitet

Övningarna innebär att användaren formulerar sig i fritext som svar på frågor. Svaren sänds till behandlaren. Användaren kan inte själv se sin fritext. Modul 1 innehåller inga skattningsskalor, men det finns enligt utgivaren i övriga moduler. När skalorna är ifyllda visas rubriken ”Resultat” och användaren kan då se sina värden.

Kommunikation

Programmet upplyser användaren om att behandlaren ser svaren på olika övningar. Behandlaren kan kontaktas via meddelandefunktionen under rubriken ”Meddelanden”. I sista momentet avrundas veckans träning och efter programmets sammanfattning kryssar användaren i att hen är mogen för nästa modul.

Sammanfattande bedömning

Sovhjälpen 5.0 uppges vara ett program för att behandla mild till måttlig insomni hos vuxna. Det finns ingen vetenskaplig utvärdering av behandlingseffekter eller upplevelser av programmet, varken inom eller utanför hälso- och sjukvård. Detta försvårar bedömningen av programmets lämplighet för behandling av mild till måttlig insomni. Sovhjälpen 5.0 finns tillgängligt på den nationella plattformen för stöd- och behandling (SoB).

Designgranskningen visar att Sovhjälpen 5.0 är ett måttligt omfattande program med god interaktivitet. Programmet är lättnavigerat och har en bra balans mellan textmängd och video.

Vid användning av Sovhjälpen 5.0 i hälso- och sjukvården rekommenderas starkt att det sker en genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall, eftersom programmet inte har utvärderats vetenskapligt och kan fungera olika för varierande målgrupper och i olika vårdkontext.

Referenser till vetenskapliga studier av programmet

Saknas.

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.