Publicerad 18 mars 2021

Internethjälpen vid nedstämdhet 7.0

Utgivare: Livanda –Internetkliniken AB 

Utgivarens redovisning sammanställd i värderingsmallen (PDF) Pdf, 610 kB.

Programbeskrivning

Internethjälpen vid nedstämdhet 7.0 är ett program som enligt utgivaren syftar till att behandla och förebygga återfall hos vuxna (>18 år) specifikt inriktat mot vid lindrig/medelsvår depression. Programmet ska administreras som vägledd internetbehandling där behandlare bör ha minst grundläggande KBT-utbildning (steg 1). Programmet bygger på KBT: beteendeaktivering, acceptansträning, mindfulness. Internethjälpen vid nedstämdhet 7.0 har använts med egen plattform, Livanda, sedan 2012, och finns sedan 2016 på stöd- och behandlingsplattformen under namnet ”Internethjälpen vid nedstämdhet och depression”. Rekommenderad behandlingstid är 9 veckor, och individuellt behandlarstöd är rekommenderat 1 gång per vecka. Behandlaren har möjlighet att ändra ordningsföljd samt modulantal.

Från startåret 2012 har programmet använts som internetbehandling inom privatmarknaden. Programmet utges av ett företag som erbjuder det via en egen plattform respektive på stöd- och behandlingsplattformen (SoB).

Samlad vetenskaplig dokumentation för programmet

Det finns ingen vetenskaplig utvärdering av behandlingseffekter eller upplevelser av programmet, varken inom eller utanför hälso- och sjukvård.

Designgranskning

Programmet har granskats i versionen 7.0 som finns på stöd- och behandlingsplattformen (SoB).

Omdöme: Bra introduktion. Bra navigation och layout med god överblickbarhet och tydlig struktur med lagom många namnsatta rubriker. Interaktiviteten är svårbedömd. Ingen tydlig sammanfattning eller avslutning innan användaren ska gå till nästa avsnitt. Användarens framsteg och resultat kan följas med automatisk återkoppling. Bra balans av olika medier.

Sammanfattande bedömning

Internethjälpen vid Nedstämdhet 7.0 anges vara ett program för att behandla lindrig-medelsvår depression hos vuxna. Det finns ingen vetenskaplig utvärdering av behandlingseffekter eller upplevelser av programmet, varken inom eller utanför hälso- och sjukvård. Detta försvårar bedömningen av programmets lämplighet för behandling av lindrig-medelsvår depression.

Internethjälpen vid Nedstämdhet 7.0 finns tillgängligt på nationella stöd- och behandlingsplattformen (SoB). Designen bedöms bestå av bra navigations- och layout med god överblickbarhet och tydlig struktur men med svårbedömd interaktivitet, avsaknad av tydlig sammanfattning och avslutning innan mellan avsnitten. Avsaknad av kommunikation förutom att användarens framsteg och resultat kan följas med automatisk återkoppling.

Vid användning av Internethjälpen vid Nedstämdhet i vården rekommenderas starkt genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall eftersom programmet inte har utvärderats vetenskapligt och kan förväntas fungera olika bra för olika målgrupper och i olika vårdkontext.

Referenser till vetenskapliga studier av programmet

Saknas.

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.