Publicerad 18 mars 2021

Depressionsbehandlingen 1.0

Utgivare: Psykiatri Sydväst, SLSO, Stockholm

Utgivare: Psykiatri Sydväst, SLSO, Stockholm

Utgivarens redovisning sammanställd i värderingsmallen (PDF) Pdf, 455 kB.

Programbeskrivning

till att behandla och förebygga återfall i depression hos vuxna. Programmet ska administreras som vägledd internetbehandling där behandlare bör ha minst
grundläggande KBT-utbildning (steg 1). Programmet bygger på KBT: psyko-edukation, beteendeaktivering och kognitiv omstrukturering. Depressionsbehandlingen 1.0 har använts med egen plattform Internetpsykiatrins P2. Programmet finns ej på SoB.

Rekommenderad behandlingstid är 12 veckor och rekommenderad frekvens av återkoppling från internetbehandlare till patient är en till tre gånger per vecka.

Från startåret 2007 har programmet använts på Internetpsykiatrienheten, en specialenhet inom psykiatrin i Stockholm, med bred rekrytering (primärvård, psykiatri och allmänhet) samt i forskning. I oktober 2016 hade över 2400 patienter i två landsting (Stockholm och Örebro) använt programmet. Sedan oktober 2016 används inte programmet i version 1.0, utan istället en avkortad och modifierad version 2.0. Utgivaren anger att Depression 2.0 är nedkortad i textmängd, och har integrerat KBT på annat sätt än version 1.0. Även i Örebro används en egen modifierad och avkortad version.

Samlad vetenskaplig dokumentation för programmet

Fyra studier är granskade (2016). Det finns en randomiserad, kontrollerad studie av medelhög kvalitet gällande depression där programmet med delvis annonsrekryterade patienter och där programmet jämfördes med kontrollgrupp med patienter på väntelista och där uppföljning direkt efter avslutad behandling visade att IKBT gav effektivare reduktion av depressionssymtom under behandlingstiden (1).

Två observationsstudier finns, där man följt upp de patienter som behandlats med programmet över tid. Den ena studien gällde cirka 1200 patienter som behandlats på Internetpsykiatrienheten under 2007-2013 och som följts upp 6 månader (2), och den andra gällde ca 1700 patienter (delvis samma som i (2) som behandlats på Internetpsykiatrienheten 2010-2014 och där depressionssymtom mättes direkt före och direkt efter behandling (3). Båda uppföljningarna visade att depressionssymtomen förbättrades efter internetbehandlingen.

En hälsoekonomisk analys är publicerad (4).

Designgranskning

Programmet har granskats i Designverktyget för nationella stöd- och behandlingsplattformen (SoB) i en version av depressionsprogrammet som gjordes för ett pilottest 2015.

Omdöme: Bra och välkomnande introduktion. Överskådligheten begränsas av inflexibel navigation och layout med omfattande text och många avsnitt. Det saknas bilder, ljud eller video. Många hemuppgifter förekommer med återkoppling till behandlare. Tydlig och bra sammanfattning för varje veckomodul.

Sammanfattande bedömning

Depressionsbehandlingen 1.0 bygger på kända principer för behandling av depression och bedöms som ett lämpligt program för behandling av lindrig till medelsvår egentlig depression hos vuxna. Det finns god vetenskaplig dokumentation i form av en randomiserad, kontrollerad studie med korttidsuppföljning samt flera uppföljningsstudier. Över 2400 patienter i två landsting har använt programmet.

Designen bedöms bestå av bra introduktion, tydlig sammanfattning i varje avsnitt och många hemuppgifter, men med omfattande text och viss inflexibel navigation.

Depressionsbehandlingen finns ännu inte för bruk på SoB- plattformen. Vid användning i vården rekommenderas genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall då överförbarhet av behandlingsresultaten behöver styrkas i olika målgrupper och vårdkontext, speciellt i primärvården.

Referenser till vetenskapliga studier av programmet

1. Andersson G, Bergström J, Holländare F, Carlbring P, Kaldo V, Ekselius L. Internet-based self-help for depression: a randomised controlled trial. BJPsych. 2005;187:456-61.

2. Hedman E, Ljótsson B, Kaldo V, Hesser H, El Alaoui S, Kraepelien M, Andersson E, Rück C, Svanborg C, Andersson G, Lindefors N. Effectiveness of internet-based cognitive behaviour therapy for depression in routine psychiatric care. J Affect Disord, 2014;155:49-58.

3. El AlaouiS, Ljotsson B, Hedman E, Svanborg C, Kaldo V, Lindefors N. Predicting outcome in internet-based cognitive behaviour therapy for major depression: A large cohort study of adult patients in routine psychiatric care. PLoS One. 2016;11(9):e0161191.

4. El Alaoui S, Lindefors N. Combining Time-Driven Activity-Based Costing with Clinical Outcome in Cost-Effectiveness Analysis to Measure Value in Treatment of Depression. PLoS One. 2016;11(10):e0165389.

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.