Publicerad 18 mars 2021

Ångesthjälpen Ung 1.0

Utgivare: Psykologpartners W & W

Utgivarens redovisning sammanställd i värderingsmallen (PDF) Pdf, 695 kB.

Programbeskrivning

Ångesthjälpen Ung 1.0 är ett program som enligt utgivaren syftar till att transdiagnostiskt behandla ångestproblematik hos ungdomar (13-19 år), specifikt inriktat mot diagnoserna social fobi, paniksyndrom, agorafobi, generaliserat ångestsyndrom, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom och ångestsyndrom utan närmare specifikation (UNS).

Programmet ska administreras som vägledd internetbehandling där behandlare ska ha minst grundläggande KBT-utbildning samt minst 2 dagars utbildning i internetbehandling och i själva programmet.

Programmet bygger på Acceptance and Commitment therapy (ACT). Hänsyn har tagits till målgruppens ålder och mognad, och innehållet har anpassats avseende språklig nivå, konkretisering av teoretiska koncept, kliniska exempel och övergripande struktur. Ångesthjälpen ung finns på nationella stöd- och behandlingsplattformen (SoB). Rekommenderad behandlingstid är 10 veckor och rekommenderad återkoppling från behandlare till patient är en gång per vecka.

Från startåret 2017 har programmet använts i reguljär vård inom primärvård och ungdomsmottagningar. Programmet utges av ett företag som erbjuder utbildning och support för användandet.

Samlad vetenskaplig dokumentation för programmet

Det finns ingen vetenskaplig utvärdering av behandlingseffekter eller upplevelser av programmet, varken inom eller utanför hälso- och sjukvård.

Designgranskning

Programmet har granskats i designverktyget till nationella stöd- och behandlingsplattformen (SoB).

Introduktion

Tillräcklig. Programmet ger en mycket kortfattad initial introduktion. I modul 1 ges en introduktionsfilm med tydlig avsändare.

Navigation

Lättnavigerat.

Layout

Bra balans mellan video, bilder och text med bra grafik. Texten är ofta kortfattad, ibland väl kort, och skriven med breda litet svårlästa rader. I de flesta videos finns ingen motsvarande text alls och i vissa fall kortare text men med annan lydelse.

Interaktivitet

Interaktiviteten är hög. Användaren ges tre icke tvingande formulär i första modulen att fylla i.

Kommunikation

Vid insändning av uppgifter framgår inte till vem eller hur man får svar. Programmet ger bra sammanfattning både före näst sista uppdragsavsnittet och speciellt efter.

Sammanfattande bedömning

Ångesthjälpen Ung 1.0 är en vidareutveckling av Ångesthjälpen med anpassning för gruppen unga 13-19 år. Det finns ingen vetenskaplig utvärdering av behandlingseffekter eller upplevelser av programmet, varken inom eller utanför sjukvård. Detta försvårar bedömning av programmets lämplighet för behandling av ångestsyndrom (social fobi, paniksyndrom, agorafobi, generaliserat ångestsyndrom, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom och ångestsyndrom utan närmare specifikation) hos unga.

Ångesthjälpen Ung finns tillgängligt på nationella stöd- och behandlingsplattformen (SoB). Designen bedöms bestå av kortfattad text på breda rader, separat video och bra grafik med bra balans mellan medierna; hög interaktivitet.

Vid användning av Ångesthjälpen Ung rekommenderas starkt genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall, eftersom vetenskaplig dokumentation helt saknas för samtliga vårdkontexter.

Referenser till vetenskapliga studier av programmet

Saknas.

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.