Publicerad 6 oktober 2023

Medborgardialog i styrning

För att stärka demokratin och fördjupa engagemanget för den lokala samhällsutvecklingen hos medborgarna, behöver kommuner och regioner utveckla medborgardialogen till ett systematiskt arbetssätt och som del i styrningen. SKR ger stöd till detta genom bland annat nätverk.

SKR driver ett antal nätverk som stöd för kommuners och regioners utvecklingsarbete med medborgardialog.

Utveckla och systematisera medborgardialog och samverkan med civilsamhället - nätverk för förtroendevalda

Nätverket är ett kunskapsnätverk där du som förtroendevald får ta del av forskning inom området, internationella och nationella exempel samt får möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra.

Nätverk för förtroendevalda: utveckla och systematisera medborgardialog och samverkan med civilsamhället

Utveckla system för medborgardialog - nätverk för tjänstepersoner

SKR driver ett professionsnätverk för tjänstepersoner i kommuner och regioner som har ett särskilt ansvar för att hantera och utveckla system för medborgardialog. Anmälan är öppen och vi välkomnar nya deltagare under hela tidsperioden.

Professionsnätverk: utveckla system för medborgardialog

Utveckla det systematiska arbetet med medborgardialog, nätverk

Under 2023 – 2024 driver SKR ett nätverk som stöd till kommuner och regioner som vill utveckla medborgardialogen från att vara pilotprojekt till ett arbetssätt som används och utvecklas systematiskt. Du kan också kontakta oss vid frågor om medborgardialog i styrning.

Utvecklingsnätverk: Medborgardialog som en del i organisationens styrning

Framgångsfaktorer

SKR:s har sedan 2006 arbetat med medborgardialog i syfte att stödja kommuner och regioner i deras arbete att utveckla medborgardialogen för att stärka den representativa demokratin. SKR har tagit fram en skrift hur medborgardialog kan utgöra en del i styr- och beslutsprocesser.

Medborgardialog i styrning - för ett stärkt demokratisk samhälle

Följande punkter utgör en bra grund för en mer systematisk medborgardialog:

 • Ta fram principer, riktlinjer och löften till medborgarna och organisation som utgör grunden för alla medborgardialoger inom kommunen och regionen.
 • Forma en organisation för att hantera processen att föra in medborgardialog som en del i kommunens eller regionens styrprocess.
 • Tydliggöra frågan för att nå ett användbart resultat i medborgardialogen, speciellt viktigt när det gäller komplexa frågor.
 • Bestämma hur utvärderingen ska ske, vilka mått och indikatorer som ska användas. Gör detta redan när frågan och målen för medborgardialogen definieras.
 • Utveckla arbetet med att definiera mål för medborgardialog processerna.
 • Medborgardialogen måste förhålla sig till någon form av styrprocess vare sig den utgör ett underlag i beslutsfattande, i utvecklingsarbete eller på olika sätt i utvecklingen av samhället.
 • Val av dialogmetoder ska ske först när kommunen eller regionen är klar över frågan, mål, styrprocess, målgrupper, djup och bredd av delaktighet.
 • Bra kommunikation är helt avgörande för att för att dialogen ska nå framgång.

Det här är medborgardialog

Medborgardialog i kommunens eller regionens ”hägn” innebär att medborgardialoger sker i frågor som är påverkbara och där beslutsfattare är påverkbara. Frågan och målgrupp ska vara tydligt definierad liksom påverkbarheten. Det ska ske systematiskt och resultatet ska användas.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Anders Nordh
  Utvecklingsledare
 • Nils Munthe
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.