Publicerad 6 november 2023

Lokala samhällskontrakt

Medborgardialoger används för att utveckla lokala samhällskontrakt. Utgångspunkter för arbetet är att förverkliga målen i Agenda 2030, stärka arbetet med mänskliga rättigheter och den lokala demokratin. I det arbetet har bland andra Örnsköldsviks kommun arbetat med tre pilotprojekt.

Medborgare, civilsamhälle, universitet, näringsliv och andra myndigheter involveras i dialoger för att genom samarbete och partnerskap utveckla ett gott samhälle att leva och bo i. Dessa lokala överenskommelser har till syfte att motverka konflikter och segregation och förbättra förutsättningarna för samexistens genom ett starkt lokalsamhälle.

Örnsköldsvik arbetar med att stärka den lokala demokratin

Utifrån samhällets utmaningar som Örnsköldsviks kommun likt många andra kommuner möter idag beslutade kommunen att delta i SKR:s nätverk för lokala samhällskontrakt. I arbetet har Örnsköldsvik jobbat med tre pilotprojekt för att stärka den lokal demokratin. Bland annat har de använt sig av SKR:s metod för medborgardialog i komplexa frågor.

Framgångsfaktorer

Några framgångsfaktorer som har framkommit under arbetets gång:

 • Att arbetet är förankrat hos- och efterfrågat av den politiska ledningen.
 • Delaktiggör de som berörs.
 • Att våga mötas utifrån vikten av samtalet och inte utifrån ett skav eller färdiga problemställningar.
 • Att det funnits en parlamentariskt gemensam vilja och intresse av att bygga relationer via dialog och samtal.
 • En gemensam nyfikenhet i att mötas och utforska olika lokal frågor och perspektiv.

I videon berättar medarbetare i Örnsköldsviks kommun om arbetet med lokala samhällskontrakt och deras tre plotprojekt. Filmen är 4 minuter och 55 sekunder lång.

Bakgrund till utvecklingarbetet

SKR har arbetat i överenskommelse med regeringen för att ge stöd till kommuner och regioner i arbetet med mänskliga rättigheter och för att bidra till Sveriges genomförande av Agenda 2030. Parallellt med detta har också SKR drivit ett projekt med fokus på samarbete med civilsamhället med utveckling av samarbetsformer mellan kommuner, regioner och civilsamhället.

Det samhällskontrakt som har funnits mellan medborgarna och det offentliga har till viss del luckrats upp, och det finns en oklarhet i hur ett samspel mellan samspel mellan medborgarna och det offentliga ska se ut när Sverige går från att vara ett relativt homogent land till att bli allt mer diversifierat. Eftersom samhället har genomgått förändringar genom globalisering, urbanisering migration, teknikutveckling och ett allt starkare fokus på hållbarhet.

Utvecklingen har både positiva och negativa följder. Att kunna möta människor över landsgränser, röra sig fritt och att det blivit färre fattiga i världen är exempel på positiva konsekvenser. Negativa konsekvenser omfattar bland annat ökad polarisering mellan människor, att det bli allt större skillnader mellan stad och land, att migration uppfattas som något negativt av fler och en allt större grupp vill se starkare nationer och därmed ser globalisering som ett hot.

Informationsansvarig

 • Anders Nordh
  Utvecklingsledare
 • Cecilia Ramqvist
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.