Publicerad 25 januari 2024

Risk- och konfliktanalys, Riskguiden

Riskguiden är en digital tjänst för risk- och konfliktanalys i ett förebyggande skede. Verktyget ger ett systematiskt stöd för en risk- och konfliktbedömning i tre steg. En tidig riskbedömning, när processen planeras ger större möjligheter att vidta åtgärder och anpassa processen.

Animerad bild med två bin och bikupor  med ord ord i varje kupa som: Risker, Konflikt, Åtgärder, Hantering, Förebygg, Bedömning, Komplexitet.

Det är en beräkningsmodell som utifrån svaren i tre steg som redovisar ett resultat för nivå av risk och konflikt, det vill säga hur låg, måttlig eller hög risk för förtroendevalda att utsättas för hot och hat.

Riskguiden

Så här använder du tjänsten

I ett webbinarium presenterar SKR verktyget Riskguiden. Du får vet mer om hur du kan använda verktyget samt lyssna till tankar och behov från kommuner och regioner som deltagit i utvecklingen av verktyget.

Om verktyget Riskguiden

Du kan använda tjänsten för att genomföra alla tre stegen, bedömningen i steg 1 ger dig vägledning om behovet att genomföra nästa steg, bedömningen i steg 2 ger dig vägledning för steg 3. Resultatet från varje steg leder dig vidare, vill du fortsätta senare så kan du spara ned en länk.

Steg 1 – bedöm riskerna

Steg 1 är en översiktlig sortering och en första bedömning av risknivån för frågor och ärenden. Detta steg kan göras av en individ eller en grupp – till exempel nämnd- och kommunsekreterare eller beredningsgrupper. Resultatet ger en första bedömning om risk- och konflikt.

Steg 2 – fördjupad bedömning

Efter den första bedömningen i steg 1 kan det finnas behov av att gå vidare. I steg 2 kan det vara bra att involvera kollegor med säkerhetsansvar eller andra som har kompletterande kunskap om frågan. Att arbeta tillsammans i en grupp och diskutera frågor har värde i sig. Med olika erfarenhet och kunskap kan ni tillsammans göra en bättre bedömning.

Steg 3 – bedöm graden av konflikt och komplexitet

Även i detta steg bör ni samla fler personer som kan dela med sig av sina erfarenheter och perspektiv. Det kan vara någon person som arbetar med frågan eller som har kunskap om hur medier rapporterar samt hur samtalet förs på sociala medier kan vara av stort värde.

Bakgrund

SKR har i ett nätverk tillsammans med kommuner och regioner utvecklat en modell för att på ett tidigt stadium identifiera frågor, ärenden eller förändringsprocesser, som riskerar att ge upphov till konflikt och spänning. Syftet med verktyget är att i ett tidigt skede kunna agera förebyggande. Utifrån modellen har ett digitalt verktyg utvecklats.

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.