Publicerad 3 juli 2024

Förebyggande arbete mot hot och hat – metoder, verktyg och nätverk

Systematik lägger grunden för arbetet med att förebygga hot och våld mot förtroendevalda. Här kan du ta del av nätverk, stödmaterial, verktyg samt exempel på förebyggande arbete som sker i kommuner och regioner.

Nätverk 2024

Förtroendevaldas trygghet och säkerhet, professionsnätverk

I nätverket får du ta del av forskning inom området, internationella och nationella exempel samt får möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra. På första träffen pratar vi om brott mot demokratin och samverkan med polisen på lokal nivå.

Anmälan professionsnätverk

Systematiskt förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda, utvecklingsnätverk

SKR har genomfört ett nätverk för dem som har ett tydligt uppdrag att utveckla ett systematiskt arbete för att förebygga och omhänderta hot och hat mot förtroendevalda.

Utvecklingsnätverk

Stödmaterial och verktyg

Stödmaterial: Hot, hat och våld med inslag av sexistisk karaktär

SKR erbjuder kommuner och regioner ett stödmaterial för att kunna ge stöd till utsatta. Materialet ger kunskap och medvetenhet kring hot och hat och belyser särskilt sexistiskt hot, hat och våld som främst drabbar kvinnor. Materialet riktar sig till säkerhetsansvariga och personer som arbetar med de förtroendevaldas trygghet och säkerhet i kommuner och regioner.

Hot, hat och våld med inslag av sexistisk karaktär - stödmaterial

Riskguiden: Digitalt verktyg för risk- och konfliktanalys

SKR har i ett nätverk tillsammans med kommuner och regioner utvecklat en modell för att på ett tidigt stadium identifiera frågor, ärenden eller förändringsprocesser, som riskerar att ge upphov till konflikt och spänning. Syftet med det digitala verktyget är att i ett tidigt skede kunna agera förebyggande.

Riskguiden

Hatretorik och falska nyheter

Europarådet konstaterar i en rapport att hatretorik och falska nyheter som riktas mot regionala och kommunala politiker allvarligt påverkar den lokala demokratin. Det finns därför behov av att stärka de förtroendevaldas villkor. SKR har översatt rapporten till svenska.

Hatretorik och falska nyheter

Rapporten analyserar effekterna av hatretorik och falska nyheter, identifierar stödbehov och verktyg och innehåller en resolution och rekommendationer till såväl stater som kommuner och regioner.

Den offentliga debatten påverkas negativt av falska nyheter då de förhindrar seriösa överväganden i viktiga lokala och regionala frågor. För att möta denna utveckling behöver många aktörer agera tillsammans, såväl nationellt som gemensamt i Europa. Alla ska kunna delta i det demokratiska samtalet utan att drabbas av otillåten påverkan av olika former.

Riktlinjer, handlingsplaner och styrande dokument

SKR arbetar för att ansvaret för de förtroendevaldas trygghet och säkerhet i deras demokratiska uppdrag ska tydliggöras. Det finns behov av att kommuner och regioner tydliggör vilket ansvar de tar för förtroendevaldas trygghet och säkerhet.

Varje kommun och region måste fastställa roller och ansvar när det gäller de förtroendevaldas säkerhet till exempel i riktlinjer och handlingsplaner.

Dokumentanalys: att hantera hot, hat och våld

SKR har gjorde 2019 en dokumentanalys av ett 60-tal kommuners och regioners styrande dokument avseende hot, hat och våld mot förtroendevalda med fokus på ansvar och roller. Analysen visar att kommuner och regioner väljer att ta sig an frågan på olika sätt. För att bygga systematik i arbetet med hot, hat och våld mot förtroendevalda behövs kunskap och förståelse kring hur arbetet kan gestaltas. Rapporten lyfter exempel från olika kommuner och regioner och avslutas med förslag på en disposition av ett styrande dokument.

Att hantera hot, hat och våld mot förtroendevalda

Förtroendevaldas trygghet i Uppsala kommun

Uppsala kommun har lagt fast att alla förtroendevalda som har ett pågående uppdrag inom kommunkoncernen ska ha samma möjlighet till stöd som Uppsala kommuns medarbetare.

Uppsala arbetar bland annat med en lokal verktygslåda och genomför en lokal trygghetsundersökning bland de förtroendevalda. Undersökningen sker året innan och året efter val till kommunfullmäktige. Verktygslådan innehåller fem steg: vägledning, utbildning, stöd, uppföljning och utveckling.

Riktlinje om stöd och skydd till förtroendevalda

Tydlig ansvarsfördelning i Lysekils kommun

Lysekils kommun har beslutat om en tydlig fördelning med olika ansvar för de enskilda förtroendevalda, respektive gruppledare, respektive nämnd och styrelse, ordförande samt vilket ansvar som ligger på Lysekils kommun.

Riktlinjer för att förebygga/hantera hat, hot och våld, Lysekil (PDF)

Etiska riktlinjer i Region Norrbotten

Ett antal kommuner och regioner har även valt att ta fram etiska riktlinjer för hur förtroendevalda ska bemöta varandra. Till exempel har Region Norrbotten beslutat om en uppförandekod för arbetet inom regionfullmäktige.

Policy och uppförandekod i Region Norrbotten (PDF)

Genomtänkta processer i Söderköping

Söderköpings kommun har riktlinjer med genomtänkta processer. Bland annat så tydliggör riktlinjerna, rutiner för polisanmälan och incidentrapportering. De har också lagt fast att de tar ansvar för de förtroendevalda.

I dokumentet lyfts också definitioner för bla otillåten påverkan och brott mot demokratin. Tips på agerande vid ett antal olika brott finns också med.

Riktlinjer: hot, våld, trakasserier mot förtroendevalda,
Söderköpings kommun (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.