Publicerad 5 juli 2022

Välfärdsbrottslighet – en demokratihotande verksamhet

Välfärdsbrottslighet är allas vårt problem. Kommuner och regioner behöver arbeta aktivt för att stärka det förebyggande arbetet samt också säkerställa att det finns en tydlig process för att hantera problem när de upptäcks.

Välfärdsbrottslighet; När en extern aktör – företag eller privatperson – otillbörligen utnyttjar kommunala medel för egen vinning.

Det har blivit allt tydligare att välfärdsbrottslighet finns i många områden inom det offentliga. Aktörer är både enskilda personer som tillskansar sig fördelar, företag, föreningar och kriminella grupperingar som utnyttjar välfärdssystemet och aktörer inom kommunen eller regionen som gynnar sig själva eller en grupp de tillhör. Välfärdsbrottslighet är inte heller ett brott utan handlar om många olika brott som begås inom många olika verksamhetsgrenar. För SKR innebär detta att arbetet behöver bedrivas ur flera olika perspektiv och kring många olika verksamheter för att stödja kommuner och regioner.

Undersökning om välfärdsbrottslighet 2021

Resultat undersökning om välfärdsbrott och otillåten påverkan

SKR genomförde under 2021 en intervjuundersökning i kommuner för att få en bredare bild av problematiken. Resultatet kan delas in i fem områden:

 1. Behov av information, kunskap och kompetens.
 2. Det saknas verktyg, struktur och samordning kring välfärdsbrott.
 3. Brist på stöd/styrning/förståelse från ledningen.
 4. Otillåten påverkan.
 5. Intressekonflikter och målkonflikter.

Mot bakgrund av undersökningen och resultatet av denna har SKR stärkt sitt arbete mot välfärdsbrottslighet genom att inrätta en samordnarfunktion mot välfärdsbrott. Samordnaren kommer bland annat att intressebevaka den lagstiftning som hindrar arbetet med att stävja välfärdsbrott, ge stöd till utsatta kommuner och regioner och tillsammans med kommuner och regioner och berörda myndigheter utveckla motkraft mot välfärdsbrott.

Även om arbetet kanske primärt handlar om att säkerställa att våra gemensamma skattemedel används rätt, bör problematiken kring välfärdsbrott på ett tydligare sätt kopplas till målen om att öka tillit och förtroende för samhällsinstitutionerna och att värna det demokratiska systemet När det gäller välfärdsbrotten är det också viktigt att tydliggöra kopplingen till arbetet med att bekämpa organiserad brottslighet Även om välfärdsbrott kan bestå av enskilda personers fusk, riktas allt mer fokus mot större bedrägerier med kopplingar till organiserad brottslighet.

Det här gör SKR

SKR bedriver 2022 ett arbete för att sprida information till sina medlemmar inom flera sakområden. När det gäller välfärdsbrott och otillåten påverkan finnas ett stort behov av checklistor, mallar och instruktioner som stöd i arbetet. En del av det som efterfrågas är grundläggande och finns redan tillgängligt men behöver få större spridning.

SKR planerar för utbildningsinsatser och nätverk, erfarenhetsutbyte och att dela goda och inte så goda exempel. Det avser också att inrätta ett samverkansnätverk för berörda myndigheter och aktörer med syfte att tydliggöra de kommunala behoven, stärka samverkan och identifiera gemensamma framgångsfaktorer.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Christina Kiernan
  Handläggare
 • Lotta Ricklander
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR