Publicerad 11 oktober 2021

Kvalitetsregister och kunskapsstyrning

De Nationella Kvalitetsregistren är viktiga fundament i Nationellt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Syftet med ett sammanhållet system är att utveckla, samordna, sprida och använda bästa tillgängliga kunskap.

Bakom satsningen

Bakom satsningen Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård står regionerna med stöd av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Siktet är inställt på ett nationellt system i samarbete med kommuner, stat och patient- och professionsföreningar.

Webbplats för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Partnerskap

Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård är en modell för långsiktig samverkan på nationell nivå i kunskapsstyrningsfrågor. I partnerskapet ingår Styrgruppen (SKS) för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård samt myndigheter i Rådet för att styra med kunskap (Rådet). Rådet består av nio myndigheter varav sex medverkar i partnerskapet:

  • eHälsomyndigheten
  • Folkhälsomyndigheten
  • Läkemedelsverket
  • Socialstyrelsen
  • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Om partnerskap med myndigheter på kunskapsstyrningvard.se

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.