Publicerad 11 augusti 2023

Patientrapporterade mått

Patientrapporterade mått används för att få kunskap om hur patienterna själva upplever sin hälsosituation och den givna vården. En behandling, eller annan intervention, kan följas upp med patientrapporterade mått på två sätt, antingen genom mätning av patientens hälsa eller hälsoförändring, eller genom att mäta patientens nöjdhet.

Patientrapporterade mått i registren

Den vanligaste formen i registren är sjukdoms-, symtom- och domänspecifika mått. Många register har oftast sin egen uppsättning av mått, även inom samma hälsodomäner. Många register använder också kombinationer av olika mått, för att få bättre helhetssyn på patientens hälsosituation. Man eftersträvar standardiserade mått för att kunna göra bättre nationella uppföljningar och jämförelser.

PROM

När enkäter används för att mäta hälsoresultat kallas de Patientrapporterade utfallsmått, Patient reported Outcome Measures (PROM).

PROM är en form av uppföljning som mäter patientens syn på sin sjukdom och hälsa efter behandling eller annan intervention. Det är alltid Lokalt Personuppgiftsansvarig (LPUA) som ska ansvara för PROM, det vill säga vara primär mottagare av sådana data samt omhänderta och dokumentera dessa. Ett kvalitetsregister ska vara sekundär mottagare av PROM-uppgifter.

Mer om PROM i "Vem ansvarar för vad i de Nationella Kvalitetsregistren?"

PREM

Mått som utvärderar patientens upplevelse av den givna vården kallas ofta Patientrapporterade upplevelsemått, Patient reported experience measures, (PREM).

Barn-PREM och PROM för barn

Barns och ungas upplevelser av möten med vården samlas in via vårdnadshavarna. SKR har genomfört ett utvecklingsarbete för att ta fram frågor och metoder som är anpassade till barn. Projektet kallas Barn-PREM. Utvecklingsarbetet genomfördes regionsgemensamt inom ramen för Nationell patientenkät.

PROM för barn används i Nationella Kvalitetsregister inom barnsjukvården. För de minsta barnen sker det i form av så kallade ”Proxy-enkäter” där barnens upplevda hälsotillstånd skattas genom att föräldrarna svarar på frågorna.

EQ-5D

EQ-5D är ett av de vanligaste standardiserade instrumenten för att beskriva och mäta hälsa och hälsorelaterad livskvalitet. Det används av cirka 30 procent av de Nationella Kvalitetsregistren. Det bygger på frågor där patienten klassificerar sin hälsa i fem dimensioner.

SF-36

SF-36 är en hälsoenkät som används av cirka tio procent av de Nationella Kvalitetsregistren. Måttet är licensbelagt och medför licenskostnader vid användning. Det finns en svensk fri och gratis version, RAND-36.

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.