Publicerad 1 juni 2021

Lokalt personuppgiftsansvarig (LPUA)

En vårdgivare ansvarar för den personuppgiftsbehandling som den själv utför i samband med inrapportering till kvalitetsregister. Det ansvaret kallas lokalt personuppgiftsansvar (LPUA). Vårdgivaren får ha direktåtkomst till inrapporterade personuppgifter och är ansvarig för hantering av uppgifterna.

Lokalt personuppgiftsansvarig

Den vårdgivare som är lokalt personuppgiftsansvarig (LPUA) ska se till att de regler som finns kring inrapportering och direktåtkomst till kvalitetsregister är kända och följs på den lokala nivån. LPUA ansvarar för att informera patienter som registreras i ett kvalitetsregister om behandlingen av deras personuppgifter och om rätten att slippa bli registrerad alternativt bli borttagen ur ett kvalitetsregister. LPUA ska också säkerställa att enbart behöriga medarbetare får åtkomst till kvalitetsregisterdata och att patientuppgifter överförs till register på ett säkert sätt.

Patientens rättigheter

Varje patient ska enligt lag informeras om att LPUA avser att registrera uppgifter om hen i ett kvalitetsregister – om bland annat rätten att slippa blir registrerad och om rätten att när som helst få sina uppgifter borttagna ur kvalitetsregistret. På kvalitetsregister.se finns informationsmaterial, mallar och blanketter som stöd för att kommunicera detta med patienterna. Det finns även översatt information på engelska, arabiska, persiska och somaliska.

För dig som patient

Kontakt

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.