Publicerad 18 juni 2024

Nationell samverkansgrupp strukturerad vårdinformation

Samverkansgruppen ska samordna regionernas arbete för en mer enhetlig informationsstruktur inom och över system- och vårdgivargränser. Det är en avgörande del i att skapa förutsättningar för en jämlik, effektiv och kunskapsbaserad vård.

Uppdrag

För den fortsatta utvecklingen av regionernas vårdinformationsmiljöer är det viktigt att det är ordning på användningen av begrepp, termer, kodverk, klassifikationer, informationsstruktur, modeller och standarder inom hälso- och sjukvården. Detta är en förutsättning för att informationen ska kunna återanvändas i olika syften, utan att förlora sitt sammanhang eller sin betydelse. Det är också en förutsättning för att uppgifter ska kunna föras över mellan system och tolkas på samma sätt oavsett i vilket system de hamnar.

Alla regioner håller på att införa nya eller vidareutvecklade vårdinformationssystem. Dessa ska anpassas och fyllas med innehåll. Det finns stora vinster för regionerna i att arbeta tillsammans kring strukturerad vårdinformation, men det krävs även en gemensam ledning och styrning, både nationellt och regionalt, för att säkra en följsamhet till överenskomna tillämpningar av till exempel standarder och kodverk. Detta är det övergripande syftet med det arbete som initieras och drivs av samverkansgruppen.

Utveckling och etablering av organisation och samarbetsformer

Samverkansgruppen ska driva arbetet med att hitta former för förankring, implementering och samarbete med andra aktörer, både på nationell och regional nivå. Genom att samverkansgruppen har fått ett mandat att fatta gemensamma beslut, får regionerna bättre förutsättningar att samlat och mer effektivt möta de möjligheter och utmaningar som utvecklingen av framtidens vårdinformationsmiljöer medför.

Arbete för en mer enhetlig informationsstruktur

Samverkansgruppen ska påbörja arbete med att utreda förutsättningar och möjligheter till gemensamma informationsmängder samt principer och metoder för arbetet framåt, utifrån ett antal konkreta aktiviteter. Genom att samordna och samarbeta kring frågor som rör informationsstruktur kan regionerna minska mängden dubbelarbete och skapa förutsättningar för bättre tillgång till vårdinformation och kunskap över system- och vårdgivargränser.

Ökat fokus på etablering av förvaltning av resultat av informatiskt arbete

Samverkansgruppen ska arbeta för att säkra kvalitet och användbarhet av det arbete som görs i ett långsiktigt perspektiv. Den ska utreda förutsättningar och möjligheter för en långsiktig förvaltning av resultatet av informatiskt arbete. Fokus bör ligga på att beskriva hur kliniskt (och annat) innehåll som har strukturerats kan kvalitetssäkras och göras användbart över tid, samt hur olika grupper i systemet för kunskapsstyrning bör involveras i förvaltningen.

Generellt uppdrag för nationella samverkansgrupper

Insatsområden

Översikt insatsområden NSG strukturerad vårdinformation 2024 (PPTX) Powerpoint, 54 kB.

Permanenta insatsområden

Informatikstöd kunskapsstyrning

Metoder och principer för strukturerad vårdinformation

Snomed CT

Övriga insatsområden

Informationsförsörjning till nationella kvalitetsregister

Kodverk för klinisk mikrobiologi (med NPO medicinsk diagnostik och Inera)

Standardiserad hälsodeklaration inför operation och anestesi (med NPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation)

Strukturerad information centrala venkatetrar (med NPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation)

Strukturerad information levnadsvanor (med NPO levnadsvanor)

Strukturerad information läkemedel (med NSG läkemedel och medicinteknik)

Strukturerad information patologi (med NPO medicinsk diagnostik)

Strukturerad information specialistpsykiatri (med NPO psykisk hälsa)

Strukturerad information sepsis (med NPO infektionssjukdomar)

Aktuellt

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som samverkansgruppen har tagit fram hittar du via länken nedan.

Strukturerad vårdinformation

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Kontaktperson och processtöd

Kristin Schoug Bertilsson, SKR

kristin.bertilsson@skr.se

Erika Ericsson, SKR

erika.ericsson@skr.se

Ordförande

Sara Almvide, enhetschef informatik och standardisering, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Ragnberth Helleday, medicinskt informationsansvarig överläkare (CMIO), Norra sjukvårdsregionen
  • Jonas Pihlgren, informatiker digitala tjänster, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Sofia Kax, enhetschef systemanalys och kvalitetsuppföljning, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Sara Almvide, enhetschef informatik och standardisering, Västra sjukvårdsregionen
  • Ingela Larsson, strateg hälsoinformatik, Västra sjukvårdsregionen
  • Reidar Källström, utvecklingsstrateg och CMIO, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Åsa Berling, hälso- och sjukvårdsstrateg, Södra sjukvårdsregionen
  • Helena Sjögren, verksamhetsarkitekt, Södra sjukvårdsregionen
  • Andreas Mårtensson, verksamhetsarkitekt, Inera