Publicerad 17 januari 2022

Nationell samverkansgrupp läkemedel och medicinteknik

Samverkansgruppen arbetar för att ge stöd för läkemedels- och medicinteknikfrågor inom systemet för kunskapsstyrning.

Samverkansgruppen utgör styrgrupp för regionernas samverkansmodeller för läkemedel respektive medicinteknik. Där ingår bland annat rådet för nya terapier (NT-rådet), som ger rekommendationer till regionerna gällande vissa nya läkemedel, och rådet för medicintekniska produkter (MTP-rådet), som ger rekommendationer om ett urval av ny medicinteknik.

Nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer (LOK) har uppdrag av samverkansgruppen att stötta nationella programområden (NPO) och nationella arbetsgrupper (NAG) i terapirelaterade läkemedelsfrågor som inte gäller de nya läkemedel som hanteras av NT-rådet.

Uppdrag

Samverkansgruppen ska, i egenskap av styrgrupp, värna det regiongemensamma arbetet med nationella processer för ordnat införande av läkemedel och medicinteknik, och se till att detta utvecklas i enlighet med regionernas behov och omvärldens förväntningar samt verkar integrerat i kunskapsstyrningssystemet.

Inom läkemedelsområdet finns väl etablerade strukturer och samverkansformer på lokal och regional nivå i form av läkemedelskommittéer och läkemedelsenheter. Strukturer för medicinteknik är under uppbyggnad på regional och lokal nivå. Samverkansgruppen verkar för att dessa tas tillvara inom ramen för kunskapsstyrningssystemet och utgör stöd till NPO och NAG.

Samverkansgruppen är också utsedd att vid behov även hantera läkemedels- och medicinteknikfrågor av regiongemensam och strategisk karaktär på uppdrag av hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket.

Insatsområden

Samverkansmodell medicinteknik

Fortsatt utveckling av MTP-rådets och beredningsgruppens arbetsformer, med ett ökat antal beslut om nationell samverkan och nära samarbete med berörda NPO. Fortsätta utveckla horisontspaningsarbetet, samt bygga upp funktionen för upphandling och uppföljning.

Samverkansmodell läkemedel

Under 2021 görs en ökad satsning på marknad och förhandling. Marknads- och förhandlingsfunktionen och NT-rådet kommer fortsätta sin samverkan med TLV kring utveckling av betalningsmodeller och hälsoekonomiska metoder. Nordisk samverkan kring nya läkemedel kommer att förstärkas genom samarbete inom Nordiskt läkemedelsforum. NT-rådet kommer att stärka sitt samarbete med NPO. Nätverket för läkemedelskommittéerna, LOK, har också en viktig roll i att vara en länk mellan samverkansmodellen och andra grupper inom kunskapsstyrningen.

Läkemedelsinformatik

En nationell arbetsgrupp för läkemedelsinformatik etableras, för att kontinuerligt stödja regionernas behov inom området läkemedelsinformatik, och att genomföra konkreta och avgränsade uppdrag inom området. Arbetsgruppen kommer att bygga vidare på det arbete som SKR bedrivit inom läkemedelsinformatikområdet sedan 2015.

Stötta hantering av nationellt läkemedelsförråd för kritiska läkemedel kopplat till covid-19 samt bidra till utredning av behov av samverkan kring läkemedelsförsörjning

Samverkansgruppen utgör strategisk styrgrupp till fyrläns (Region Stockholm, Region Östergötland, Region Skåne och Västra Götalandsregionen) uppdrag kring inköp och vid behov fördelning av kritiska läkemedel kopplat till covid-19.

Funktioner

Arbetsutskott för nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer (LOK)

Regionernas samverkansmodell för läkemedel

NT-rådet

  • Marknad/förhandlingsfunktion
  • Livscykelfunktion inklusive horizon scanning, stöd till NT-rådet och uppföljning
  • Beredningsgrupp för läkemedelsfrågor med en representant per samverkansregion samt SKR

Regionernas samverkansmodell för medicinteknik

MTP-rådet

  • Beredningsgrupp medicinteknik

Aktuellt

Ett kunskapsstöd i form av en databas med information om läkemedel, den så kallade Läkemedelsdomänen eller Kunskapsdomänen för läkemedelsinformation, är framtagen. Informationen kan användas i verksamhetsutveckling, upphandlingar och design av systemlösningar.

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som samverkansgruppen har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd läkemedel och medicinteknik

Kontakt och ledamöter

Värdskap

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Kontaktperson och processtöd

Läkemedel: Sofie Alverlind

sofie.alverlind@skr.se

Medicinteknik: Sofia Medin

sofia.medin@skr.se

Ordförande

Johan Bratt, Region Stockholm, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

  • Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Örebro, sjukvårdsregion Mellansverige
  • Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen
  • Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Norrbotten, Norra sjukvårdsregionen
  • Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Kalmar, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Emma Spak, sektionschef hälso- och sjukvård, Sveriges Kommuner och Regioner
  • Jan Kilhamn, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård