Publicerad 17 januari 2022

Nationell samverkansgrupp metoder för kunskapsstöd

Samverkansgruppen ger vägledning till de nationella programområdena och deras arbetsgrupper i arbetet med att utveckla, förmedla och förvalta olika typer av kunskapsstöd.

Uppdrag

För att det ska vara lätt för medarbetarna i hälso- och sjukvården att använda bästa möjliga kunskap i varje patientmöte krävs kvalitetssäkrade kunskapsstöd. Samverkansgruppen ger vägledning till nationella programområden (NPO) och deras nationella arbetsgrupper (NAG) i arbetet med att utveckla, förmedla och förvalta olika typer av kunskapsstöd.

Insatsområden

Generiskt ramverk för kunskapsstöd: förvalta och vidareutveckla

Det generiska ramverket vägleder arbetet med att utveckla och förmedla kvalitetssäkrade kunskapsstöd på ett enhetligt sätt inom systemet för kunskapsstyrning. Det möjliggör att bästa möjliga kunskap är tillgänglig och enkel att använda i varje vårdmöte. Ramverket utvecklas successivt. Arbetet samordnas med utvecklingen av Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Metodutvärdering

För att säkerställa samordning, erfarenhetsutbyte och effektiv resursanvändning etablerar samverkansgruppen en nationell arbetsgrupp för systematisk metodutvärdering, eller Health Technology Assessment (HTA). Syftet är att integrera sjukvårdsregional HTA-kompetens och HTA-kapacitet i Nationellt system för kunskapsstyrning. Nationell arbetsgrupp för metodutvärdering verkar för att programområdens och arbetsgruppers behov av systematiskt metodutvärdering tillgodoses genom samverkan mellan regionala och sjukvårdsregionala HTA-enheter och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) med nära koppling till det befintliga HTA-nätverket inklusive HTA-Odontologi. En av arbetsgruppens uppgifter under 2021 är att utarbeta en vägledning för att beskriva konsekvenser av de kunskapsstöd som utvecklas inom systemet för kunskapsstyrning, som stöd för horisontell prioritering och tillämpning.

Insatsområde metodutvärdering (HTA)

Definiera olika typer av kunskapsstöd

En arbetsgrupp har tagit fram en vägledning om olika typer av kunskapsstöd. Vägledningen beskriver olika kunskapsstöd inom nationellt system för kunskapsstyrning samt hos Socialstyrelsen, vem som är avsändare, målgrupp samt hur de förhåller sig till varandra. Målgrupper för vägledningen är de som arbetar med kunskapsstöd samt mottagare av dessa. Vägledningen publicerades under våren 2021.

Insatsområde definiera kunskapsstöd

Behovs- och gapanalyser

Samverkansgruppen vidareutvecklar och samordnar ett enhetligt stöd till programområdenas årliga behovs- och gapanalyser. Utvecklingen sker tillsammans med andra samverkansgrupper och Partnerskapet för styrning med kunskap. Under 2021 utvärderas det stöd som NPO hittills fått, för att identifiera styrkor och förbättringsmöjligheter.

Aktuellt

En vägledning för kunskapsstöd har tagits fram.

Kunskapsstöd

Information om vägledning för kunskapsstöd finns här:

Kunskapsstöd inom Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Kontaktperson och processtöd

Sakkunnig: Johanna Kain, SKR

johanna.kain@skr.se

Processtöd: Annika Andersson, SKR

annika.andersson@skr.se

Ordförande

Susanne Waldau, senior strateg, Norra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Sara Axbom, verksamhetsutvecklare, Barn- och Kvinnocentrum Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Peter Almgren, medicinsk rådgivare, koncernkontoret Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
  • Markus Lingman, strateg, överläkare, Region Halland, Södra sjukvårdsregionen
  • Ulrica Elfgren, bibliotekschef, Sjukhusbiblioteken i Värmland, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Helena Brändström, nationell samordnare vårdprogram och standardiserad vårdförlopp, Regionala cancercentrum i samverkan
  • Alexander Hedman, specialist i allmänmedicin, Danderyds vårdcentral, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Johanna Kain, sakkunnig, SKR

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård