Publicerad 28 juli 2022

Nationell samverkansgrupp metoder för kunskapsstöd

Samverkansgruppen ger vägledning till de nationella programområdena och deras arbetsgrupper i arbetet med att utveckla, förmedla och förvalta olika typer av kunskapsstöd.

Uppdrag

För att det ska vara lätt för medarbetarna i hälso- och sjukvården att använda bästa möjliga kunskap i varje patientmöte krävs kvalitetssäkrade kunskapsstöd. Samverkansgruppen ger vägledning till nationella programområden (NPO) och deras nationella arbetsgrupper (NAG) i arbetet med att utveckla, förmedla och förvalta olika typer av kunskapsstöd.

Generellt uppdrag för nationella samverkansgrupper

Insatsområden

Definiera kunskapsstöd

En arbetsgrupp ska tydliggöra vilka olika kunskapsstöd är till för, hur de förhåller sig till varandra, hur lång giltighetstid de har samt vem som är avsändare. Arbetsgruppen har tagit fram en vägledning för detta.

Insatsområde definiera kunskapsstöd

Generiskt ramverk – vägledning för att utarbeta kunskapsstöd

Det generiska ramverket vägleder arbetet med att utveckla och förmedla kvalitetssäkrade kunskapsstöd på ett enhetligt sätt inom systemet för kunskapsstyrning. Det möjliggör att bästa möjliga kunskap är tillgänglig och enkel att använda i varje vårdmöte. Ramverket utvecklas successivt och samordnas även med utvecklingen av digitala Nationella kliniska kunskapsstöd.

I början av 2022 kom en ny uppdatering av vägledningen. Du hittar den via länken nedan.

Ta fram kunskapsstöd

Metodutvärdering

För att säkerställa samordning, erfarenhetsutbyte och effektiv resursanvändning har samverkansgruppen etablerat en nationell arbetsgrupp för systematisk metodutvärdering, eller Health Technology Assessment (HTA).

Insatsområde metodutvärdering (HTA)

Sjukvårdsregionalt stöd för produktion av kunskapsstöd

Samverkansgruppen vägleder och för dialog kring vilka funktioner och kompetenser det sjukvårdsregionala stödet till NPO behöver ha vid utarbetande och revidering av kunskapsstöd.

Utveckling av digitala Nationella kliniska kunskapsstöd

Samverkansgruppen är en av de parter som har en vägledande roll i vidareutvecklingen av digitala Nationella kliniska kunskapsstöd och ingår i den referensgrupp som finns för arbetet.

Behovs- och gapanalyser (uppdraget flyttas till annan samverkansgrupp)

Det uppdrag som samverkansgruppen har haft för vidareutveckling och samordning av ett enhetligt stöd till programområdenas årliga behovs- och gapanalyser kommer under 2022 att flyttas över till nationell samverkansgrupp uppföljning och analys.

Aktuellt

Generiskt ramverk uppdaterades i början av 2022.

Kunskapsstöd

Information om kunskapsstöd finns här:

Kunskapsstöd inom Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Kontaktperson och processtöd

Sakkunnig: Johanna Kain, SKR

johanna.kain@skr.se

Ordförande

Markus Lingman, strateg, överläkare, Region Halland, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Susanne Waldau, senior strateg, Norra sjukvårdsregionen
  • Ulrica Elfgren, bibliotekschef, Sjukhusbiblioteken i Värmland, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Alexander Hedman, specialist i allmänmedicin, Danderyds vårdcentral, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Peter Almgren, medicinsk rådgivare, koncernkontoret Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
  • Sara Axbom, verksamhetsutvecklare, Barn- och Kvinnocentrum Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Helena Brändström, nationell samordnare vårdprogram och standardiserad vårdförlopp, Regionala cancercentrum i samverkan

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård