Publicerad 15 november 2021

Insatsområde strukturerad vårdinformation läkemedel

Kopplat till insatsområde strukturerad vårdinformation läkemedel finns en stödfunktion på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Stödfunktionen arbetar utifrån regionernas behov och prioriteringar inom ramen för SKR:s överenskommelser med staten. Stödfunktionen arbetar både med större projekt och med mindre omfattande frågeställningar.

Uppdrag

Stödfunktionen för strukturerad vårdinformation läkemedel är en permanent arbetsgrupp i SKR:s linje och samtidigt en del av SKR:s stödfunktion för system för kunskapsstyrning. Gruppens uppdrag formuleras inom ramen för en överenskommelse med staten, som i sin tur bygger på prioriteringar och behov i regionerna. Nationell samverkansgrupp läkemedel och medicinteknik bidrar med stöd i dessa prioriteringar. Gruppens arbete omfattar dels att stödja regionerna i uppgifter som består av mindre omfattande frågeställningar, dels större, planerade projekt som löper över längre tid. I stödfunktionen finns bred kompetens att arbeta med strukturerad vårdinformation inom läkemedelsområdet. I de större projekten bidrar även regionerna med resurser i form av personer med kompetens inom läkemedelsområdet eller om strukturerad vårdinformation.

Stödfunktionen förvaltar även Läkemedelsdomänen eller Kunskapsdomänen för läkemedelsinformation, som är en sammanhållen kunskapskälla som beskriver läkemedelsinformation från olika perspektiv. Dess fokus ligger på verksamheters och klinikers behov av information som rör läkemedel.

Läkemedelsdomänen

Stödfunktionen är särskilt kopplad till Nationell samverkansgrupp läkemedel och medicinteknik, men gruppen har också ett särskilt nära samarbete med Nationell samverkansgrupp strukturerad vårdinformation.

Nationell samverkansgrupp strukturerad vårdinformation

Aktuellt

Projekt under 2021:

  • Ta fram beskrivningar av hantering av extemporeläkemedel och beredningar. I uppdraget ingår att beskriva informationsstrukturer för hur information om extemporeläkemedel och beredningar kan struktureras och hur sådana läkemedel kan identifieras.
  • Ta fram beskrivningar av läkemedelshantering inom anestesi och perioperativ vård. I det ingår bland annat att beskriva vilka behov som finns avseende hantering av läkemedel samt beskrivningar av arbetsflöden, processer och informationsbehov.
  • Ta fram beskrivningar av hur man kan på ett strukturerat sätt arbeta med och dokumentera uppföljning av behandlingseffekt i relation till satta mål med behandlingen. I detta ingår att beskriva mål, plan för uppföljning, uppföljning samt nytta med behandling.

Delprojekten som rör anestesi och extemporeläkemedel har kommit igång under första kvartalet 2021. Utöver detta stödjer gruppen SKR:s arbete med stöd till införande av den nationella läkemedelslistan.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Fredrik Ström, SKR

svilakemedel@skr.se

Ordförande

Helena Palm, handläggare, SKR

Ledamöter

  • Anders Westermark, Region Uppsala, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Helén Seeman-Lodding, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård