Publicerad 7 september 2021

Insatsområde strukturerad vårdinformation läkemedel

En arbetsgrupp har uppdraget att kontinuerligt stödja regionernas behov av strukturerad vårdinformation inom området läkemedel. Gruppen arbetar både med större projekt och med mindre omfattande frågeställningar.

Uppdrag

Nationell arbetsgrupp strukturerad vårdinformation läkemedel behöver finnas över tid och är därför en permanent arbetsgrupp. Gruppens arbete omfattar dels att stödja regionerna i uppgifter som består av mindre omfattande frågeställningar, dels planerade projekt. Inom arbetsgruppen finns det en bred kompetens att arbeta med strukturerad vårdinformation inom läkemedelsområdet.

Gruppen förvaltar även Läkemedelsdomänen eller Kunskapsdomänen för läkemedelsinformation, vilket är en sammanhållen kunskapskälla som beskriver läkemedelsinformation från olika perspektiv. Dess fokus ligger på verksamheters och klinikers behov av information som rör läkemedel.

Läkemedelsdomänen

Nationell samverkansgrupp läkemedel och medicinteknik är uppdragsgivande samverkansgrupp, men gruppen har också ett särskilt nära samarbete med Nationell samverkansgrupp strukturerad vårdinformation.

Nationell samverkansgrupp strukturerad vårdinformation

Aktuellt

Projekt under 2021:

  • Ta fram beskrivningar av hantering av extemporeläkemedel och beredningar. I uppdraget ingår att beskriva informationsstrukturer för hur information om extemporeläkemedel och beredningar kan struktureras och hur sådana läkemedel kan identifieras.
  • Ta fram beskrivningar av läkemedelshantering inom anestesi och perioperativ vård. I det ingår bland annat att beskriva vilka behov som finns avseende hantering av läkemedel samt beskrivningar av arbetsflöden, processer och informationsbehov.
  • Ta fram beskrivningar av hur man kan på ett strukturerat sätt arbeta med och dokumentera uppföljning av behandlingseffekt i relation till satta mål med behandlingen. I detta ingår att beskriva mål, plan för uppföljning, uppföljning samt nytta med behandling.

Delprojekten som rör anestesi och extemporeläkemedel har kommit igång under första kvartalet 2021. Utöver detta stödjer gruppen Sveriges Kommuners och Regioners arbeten med stöd till införande av den nationella läkemedelslistan.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Fredrik Ström, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

nagsvilakemedel@skr.se

Ordförande

Helena Palm, handläggare, SKR

Ledamöter

  • Anders Westermark, Region Uppsala, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Helén Seeman-Lodding, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård