Publicerad 15 augusti 2023

Strukturerad vårdinformation läkemedel

Kopplat till insatsområde strukturerad vårdinformation läkemedel finns en stödfunktion på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Stödfunktionen arbetar utifrån regionernas behov och prioriteringar inom ramen för SKR:s överenskommelser med staten. Stödfunktionen arbetar både med större projekt och med mindre omfattande frågeställningar.

Uppdrag

Stödfunktionen för strukturerad vårdinformation läkemedel är en permanent arbetsgrupp i SKR:s linje och samtidigt en del av SKR:s stödfunktion för system för kunskapsstyrning. Gruppens uppdrag formuleras inom ramen för en överenskommelse med staten, som i sin tur bygger på prioriteringar och behov i regionerna. Nationell samverkansgrupp läkemedel och medicinteknik bidrar med stöd i dessa prioriteringar. Gruppens arbete omfattar dels att stödja regionerna i uppgifter som består av mindre omfattande frågeställningar, dels större, planerade projekt som löper över längre tid. I stödfunktionen finns bred kompetens att arbeta med strukturerad vårdinformation inom läkemedelsområdet. I de större projekten bidrar även regionerna med resurser i form av personer med kompetens inom läkemedelsområdet eller om strukturerad vårdinformation.

Stödfunktionen förvaltar även Läkemedelsdomänen eller Kunskapsdomänen för läkemedelsinformation, som är en sammanhållen kunskapskälla som beskriver läkemedelsinformation från olika perspektiv. Dess fokus ligger på verksamheters och klinikers behov av information som rör läkemedel.

Läkemedelsdomänen

Stödfunktionen är särskilt kopplad till Nationell samverkansgrupp läkemedel och medicinteknik, men gruppen har också ett särskilt nära samarbete med Nationell samverkansgrupp strukturerad vårdinformation.

Nationell samverkansgrupp strukturerad vårdinformation

Aktuellt

  • Arbete med att beskriva informationsbehov för läkemedelsbehandling kopplat till perioperativ vård.
  • Fokusarbete om informationsstruktur för dokumentation och uppföljning av behandlingseffekt och målsättning med läkemedelsbehandling.
  • Stöd till regioner i metoden att modellera och dokumentera med spårbarhet.
  • Stöd till regionernas införande av den nationella läkemedelslistan.
  • Kartläggning av regionernas behov av information om lagerstatus och tillgänglighet till läkemedel.
  • Förstudie och eventuellt kommande regiongemensamt projekt om centrala begrepp inom läkemedelsområdet.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processtöd

Fredrik Ström, SKR

svilakemedel@skr.se