Publicerad 30 augusti 2023

Nationell samverkansgrupp data och analys

Samverkansgruppen har som uppdrag att stärka arbetet kring uppföljning, analys och kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården.

Uppdrag

 • Kraftsamla och stärka arbetet kring uppföljning, analys och kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården.
 • Säkra helhetssyn, strategisk inriktning, taktisk förflyttning och prioritering.
 • Utveckla ett mer modernt, sammanhållet och integrerat uppföljningssystem, för att möta upp mot ökat tryck på och behov av tillgång till relevanta data.
 • Säkra en bred helhetssyn på hur vårddatainsamlingar, kvalitetsregister och hälsodataregister motsvarar aktuella behov och hur dessa informationsförsörjs.
 • Nå ut med tydliga budskap och strategisk inriktning från regioner i samverkan, i syfte att skapa samsyn samt för att gå i takt med initiativ från staten.

Generellt uppdrag för nationella samverkansgrupper

Insatsområden

Strategi kring kvalitetsregister

Konsolidering av centralt personuppgiftsansvar (CPUA)

Konsolidering av registerplattformar

Informationsförsörjning till nationella kvalitetsregister

 • Finansiering av kvalitetsregister
 • Ökad samverkan på sjukvårdsregional nivå mellan nationella kvalitetsregister, registercentrumorganisationer och nationella programområden

Övergripande strategi för regionernas vårddatahantering

 • En nationell arbetsgrupp har tagit fram ett förslag för fortsatt hantering och lämpligt nästa steg för arbetet avseende strategi för gemensam vårddatahantering.
  • Beslut utifrån framtaget förslag om lämpligt nästa steg.
 • Regionerna, och vårdverksamheterna, har tillgång till och börjat ansluta sig till den nya nationella tjänsten för patientrapporterad data (NAFS).

Framtida organisering och resurssättning som möjliggör arbete med strukturerad vårdinformation som grund för uppföljning

Aktuella fokusområden:

 • I dialog med Nationella samverkansgruppen för strukturerad vårdinformation se över förutsättningar för att regionernas vårdinformationssystem ska kunna tillgängliggöra data av god kvalitet i uppföljningssyfte.
 • Beskriva hur arbete med strukturerad vårdinformation utgör en del av arbetet med att möjliggöra uppföljning organiseras och resurssätts framöver.

Arbets- och organiseringsplan för att säkra utvecklingen av det gemensamma operativa arbetet inom data- och analysområdet

Aktuella fokusområden:

 • Systemet för kunskapsstyrning har påbörjat en strukturerad, uppföljning kopplad till respektive Nationellt programområde (NPO).
 • Regionerna arbetar med en enhetlig uppföljning av olika kunskapsstöd, inkl. personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, och det upplevs att uppföljningen ger ett stöd i arbetet med att styra och utveckla vården för berörda patientgrupper.
 • Processer och metodstöd är utvecklade så att kunskapsstöd och andra insatsområden framtagna inom systemet baseras på ändamålsenliga gap- och behovsanalyser och tydliga prioriteringar.
 • Innehållet i värdregionsansvaret kopplat till uppföljning – och analysområdet har organiserats och formaliserats.
 • Resultatredovisningar har genomförts där ett urval indikatorer från respektive vårdförlopp ingår i en vårdförloppsrapport på Vården i siffror. Berörda NPO har kommenterat utfallet.
 • En ny modell med bärande principer för att värdera kvalitetsregister och andra datakällor som källa till vårdförloppsuppföljning har utvecklats.

Gemensamma budskap rörande regionernas förutsättningar och behov, utmaningar och möjligheter på området samt önskvärd strategi

Aktuella fokusområden:

 • En budskapsplattform i relation till olika relevanta regeringsuppdrag, statliga utredning etc. har tagits fram, och är förankrad med i första hand NSG SVI, SKS, HSD-nätverket och SKR.
 • En sammanhållen och förtydligad regiongemensam strategi/handlingsplan för förflyttning i enlighet med utvecklingsplan för kunskapsstyrningssystemet samt NSG DA:s uppdrag har tagits fram, och är förankrad med i första hand NSG SVI, SKS, HSD-nätverket och SKR.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Kontaktperson och processtöd

Teresa Tael, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

teresa.tael@skr.se

Ordförande

Åsa Dedering, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Dalarna, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Anna Granevärn, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Härjedalen, Norra sjukvårdsregionen
 • Åsa Dedering, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Dalarna, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Anders Ahlsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Ann-Marie Schaffrath, digitaliseringsdirektör, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
 • Annica Öhrn, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Jörgen Wenner, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen
 • Katarzyna Wikström, förvaltningschef, Socialkontoret, Skellefteå kommun
 • Tobias Dahlström, representant för ekonomidirektörsnätverket, ekonomidirektör, Region Dalarna

Tillförordnad

 • Anna Trinks, sektionen för data och analys, avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Adjungerad

 • Kristin Schoug Bertilsson, representant för nationella samverkansgruppen strukturerad vårdinformation (sektionen för data och analys, avdelningen för vård och omsorg, SKR)