Publicerad 12 juli 2023

Insatsområde strukturerad vårdinformation patologi

Strukturerad och standardiserad information inom patologi ska bidra till en effektiv informationsförsörjning inom och mellan olika vårdgivare och tjänster, och öka möjligheten till att information kan återanvändas i olika syften. Det kan också stödja att arbete utförs i enlighet med beslutade riktlinjer och bästa tillgängliga kunskap.

För att patienter som utreds genom undersökning av patolog ska få en tydlig diagnos, rätt behandling och kunna följas upp, är det viktigt att undersökningar och svar till remitterande läkare innehåller all relevant information. Användning av standardiserade mallar för svar till remittent ger stöd till patologer att genomföra undersökningar. Det understödjer också att utlåtanden görs i enlighet med beslutade riktlinjer och bästa tillgängliga kunskap. Standardiserad och strukturerad information ökar även möjligheten till att informationen kan återanvändas i flera syften, samt är en förutsättning för en effektiv informationsförsörjning inom och mellan olika vårdgivare och tjänster. Exempel på återanvändning av information är uppföljning och analys, eller visning i översikter för patienter och närstående.

För att skapa svarsmallar som kan användas i samtliga regioner, och där informationen dessutom kan överföras mellan olika system, behöver strukturering av information utföras i enlighet med nationellt överenskomna standarder, terminologier och kodverk. Mallarna bör dessutom vara entydiga och enhetliga mellan olika diagnosområden.

Uppdrag

En arbetsgrupp har i uppdrag kartlägga och beskriva informationsbehovet under hela patologiprocessen. Till grund ligger tidigare nationellt och regionalt utfört arbete. Nästa steg är att strukturera nationellt gemensam information inom patologi i syfte att möjliggöra framtagande av standardiserade mallar för patologisvar som kan användas i hela landet och oberoende av leverantör.

Under 2021 genomfördes en förstudie med syfte att skapa långsiktiga förutsättningar för att dokumentera patologisvar strukturerat och entydigt och säkra att det finns systematiska och kvalitetssäkrade arbetssätt och processer för det.

Aktuellt

Under 2022 har process-, begrepps- och informationskartläggning för flera diagnoser påbörjats. Under 2023 ska en svarsmall för bröstpatologi tas fram och som en del i arbetet ska standarden OpenEHR utforskas. Därför kommer ett OpenEHR-baserat formulär att tas fram i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset. Angreppssättet ska ge NSG strukturerad vårdinformation möjligheten att lära sig mer om regionernas behov av nationella referensmodeller, implementation av dessa och om OpenEHR.

Arbetsgruppen består av patologer och representanter från nationell samverkansgrupp strukturerad vårdinformations nationella arbetsgrupper med kompetens inom informationsstruktur respektive Snomed CT samt informatiker från Karolinska universitetssjukhuset. Svarsmallens innehåll sammanställs av Svensk förening för Patologis KVAST-grupp för bröstpatologi. För att säkerställa att resultatet återspeglar verksamheternas behov kommer en bredare förankring med patologer samt andra vårdprofessioner och intressenter att genomföras.

Utifrån genomfört arbete och dokumenterade erfarenheter kommer NSG strukturerad vårdinformation och NPO medicinsk diagnostik att fatta beslut om fortsatt uppdrag för arbetsgruppen.

Det pågår flera nationella initiativ inom patologiområdet och samverkan och dialog sker därför med organisationer och myndigheter som Inera och Equalis.

Insatsområde digital patologi

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Karin Wallis, Strukturerad vårdinformation, SKR

karin.wallis@skr.se

Ledamöter

 • Ulrika Hansson, specialistläkare klinisk patologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • Gunilla Rask, specialistläkare klinisk patologi, Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet
 • Linda Aulin Lundeqvist, informatiker inriktning OpenEHR, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Kamelia Khosraviani, informatiker, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Therese Lundh, informatiker, Nationell arbetsgrupp användning av Snomed CT
 • Marie Lindquist, informatiker, RCC Stockholm-Gotland
 • Anna Rossander, informatiker, Nationell arbetsgrupp användning av Snomed CT
 • David Wetterbro, informatiker, Nationell arbetsgrupp användning av Snomed CT
 • Sanna Åsberg, informationsarkitekt, Nationell arbetsgrupp strukturerad vårdinformation

Styrgrupp

 • Göran Karlström, medicinskt ledningsansvarig, ledamot NSG strukturerad vårdinformation, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Joachim Lundahl, överläkare, ordförande NPO medicinsk diagnostik, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Anna Bodén, överläkare patologi, ordförande nationell arbetsgrupp digital patologi, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Reidar Källström, utvecklingsstrateg och CMIO, ledamot NSG strukturerad vårdinformation, Sydöstra sjukvårdsregionen

Andra medverkande