Publicerad: 13 januari 2021

Stöd till personer med funktionsnedsättning

SKR:s arbete med funktionshinderfrågor handlar om att stödja kommuner och regioner i deras ständiga utvecklingsarbete. SKR ska skapa bra förutsättningar för kommunerna i sitt arbete med funktionshinderfrågor.

Information med anledning av covid-19

SKR har samlat information för kommuner med anledning av covid-19, bland annat frågor och svar inom funktionshinderområdet och om arbetsgivares ansvar. SKR har även öppnat ett digitalt forum där chefer och utvecklingsledare inom äldre- och funktionshinderomsorg kan ställa frågor till SKR och dela tips med varandra.

Frågor och svar om funktionshinderomsorg med anledning av covid-19

Digitala forum inom social omsorg med anledning av covid-19

SKR:s positionspapper, funktionshinder och delaktighet

Samhället ska vara utformat så att alla kan vara fullt delaktiga oavsett funktionsförmåga. Frågor om funktionshinder är tvärsektoriella och berör samtliga verksamheter inom kommuner och regioner.

För att tydliggöra SKR:s inriktning inom funktionshinder har ett positionspapper tagits fram.

Positionspapper funktionshinder och delaktighet

LSS-utredningen på remiss

SKR:s styrelse har den 20 november 2020 tagit beslut om remissyttrandet.

Att staten ska ha ensamt huvudmannaskap för personlig assistans har SKR drivit under många år. Det betyder att de som behöver insatsen bara behöver vända sig till en huvudman och slipper oro för olika bedömningar av Försäkringskassan respektive kommunen och att onödiga kostnader för dubbel handläggning försvinner.

SKR anser att flera av förslagen behöver förtydligas.

När och om förslagen, eller några av förslagen, kommer att genomföras är oklart i dagsläget.

Ett urval av förslagen och SKR:s synpunkter:

 • SKR tillstyrker att insatsen kontaktperson ska kunna erbjudas som en gruppaktivitet om den enskilde så önskar och att Myndigheten för delaktighet i samverkan med Socialstyrelsen tar fram ett kunskapsstöd och en vägledning. SKR avstyrker att insatsen även framöver föreslås vara en rättighet som, om den inte verkställs, kan leda till en särskild avgift för kommunen.
 • SKR tillstyrker en lagändring i syfte att ge kommunerna ett lagstöd för utbetalning av så kallad habiliteringsersättning. Med hänsyn till nuvarande tillämpning bör habiliteringsersättningen utformas som obligatorisk uppgift för kommunerna. Finansieringsprincipen ska tillämpas.
 • SKR tillstyrker en översyn av fördelningen av hälso- och sjukvårdsansvaret i samband med korttidsvistelse och föreslår att frågan genom ett tilläggsdirektiv överlämnas till Utredningen stärkt assistans (S 2020:01).
 • SKR har redan i tidigare remissvar (se Socialdep. S2016/07755/SF) skrivit att utvecklingen inom EU-rätten medför att det inte är möjligt för kommunerna att ha kvar något ansvar för insatsen personlig assistans.

SKR:s remissvar LSS-utredningen (SOU 2018:88)


Stöd för prognos av boende enligt LSS

SKR har tagit fram ett stöd till prognos för boende enligt LSS. Dokumentet syftar till att utgöra ett handfast stöd i kommunernas arbete med att prognosticera behovet av boende enligt LSS fem år framåt.

Stöd för prognos av boende enligt LSS (PDF, öppnas i nytt fönster)

Metodstöd

I skriften finns det också ett metodstöd. Metodstödet är utformat för att guida arbetet med att ta fram en prognos utifrån en strukturerad genomgång av behov, tillgång och förutsättningar inom kommunen. Det är utformat för att skapa ett helhetsunderlag för alla typer av kommuner, men vilka steg som är relevanta och det praktiska genomförandet kommer givetvis att skilja sig åt utifrån lokala förutsättningar.

Metodstöd - prognos av boende enligt LSS (PDF, öppnas i nytt fönster)

En viktig framgångsfaktor, för att gradvis öka träffsäkerheten i prognoserna, är att varje år jämföra tidigare prognos med utfall och dra lärdomar för det fortsatta arbetet

Ramavtal för upphandling av gruppbostadsplatser

Många kommuner har svårigheter att tillgodose antalet gruppbostadsplatser som behövs. SKL Kommentus har tagit fram ramavtal och stödmaterial för upphandling för att underlätta arbetet.

SKL Kommentus ramavtal och stödmaterial för upphandling av gruppbostadsplats

Gott liv som äldre – aktiviteter och boende för personer med intellektuell funktionsnedsättning

I takt med att andelen äldre med intellektuell funktionsnedsättning (IF) växer, ökar också behovet av kunskap hos såväl målgruppen som hos organisationer och kommuner. I dagsläget saknas ofta både kunskaper och åtgärder när det gäller aktiviteter och boende för äldre personer med IF.

Detta nationella projekt ska ta fram goda exempel på boendeformer och aktiviteter för äldre personer med IF. Projektet kommer också att utbilda fyra grupper med äldre personer med IF till experter på åldrande. Målet är att öka kunskap, sprida goda exempel och öka delaktigheten.

Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden. Projektägare är Länsförbundet FUB Västmanland och projektet delfinansieras av bl.a. SKR. Projekttid tre år, avslutas i juli 2023.

Nätverk för kvalitet och utveckling inom funktionshinder

SKR har ett nationellt nätverk för kvalitet och utvecklingsfrågor inom funktionshinder, med deltagare från regionerna i landet.

För 2020 prioriterade nätverket följande områden:

 • Brukarinflytande och delaktighet
 • Psykisk ohälsa och samsjuklighet
 • Digitalisering
 • Arbetsliv, ekonomisk trygghet
 • Kompetensförsörjning och rekrytering
 • Åldrande
 • Jämlik vård och omsorg
 • Barnkonventionen som blivit lag

Varje län bestämmer själva vilka områden som de avser att arbeta med under året.

Kontaktpersoner nätverk inom funktionshinder 2020 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Funktionsnedsättning och arbete

Kommuner och regioner har behov av anställa många nya medarbetare. Personer med funktionsnedsättning är en viktig resurs både i samhället och på arbetsmarknaden. Allas kompetenser behövs. 

Funktionsnedsättning och arbete

Projekt "Fler vägar in - breddad rekrytering"

Projektet "Fler vägar in – breddad rekrytering" fokuserar på möjligheterna att anställa och behålla personer med funktionssätt som påverkar arbetsförmågan i välfärdsjobben.

Projekt Fler vägar in - breddad rekrytering

Erfarenhet av att anställa en person med funktionsnedsättning

För att ta lärdom om vad breddad rekrytering kan innebära i praktiken, valde SKR att ta in ny kompetens. Här delar vi våra erfarenheter som stöd och inspiration för dig som vill anställa personer med funktionsnedsättning.

Erfarenhet av att anställa en person med funktionsnedsättning

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Anna Thomsson
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!