Publicerad: 10 juni 2020

Utbildningsmaterial och stöd inom funktionen för koordinering

SKR har tagit fram material och stöd som regionerna kan använda i sin utveckling av funktionen för koordinering.

Funktionen för koordinering är relativt ny i hälso- och sjukvården. Det finns därför ett behov av stöd och utbildningsmaterial som regionerna kan använda både vid introduktion av nya rehabiliteringskoordinatorer och för verksamhetschefer som ska rekrytera och arbetsleda rehabiliteringskoordinatorer i sin vårdverksamhet. Även de som redan idag arbetar som rehabiliteringskoordinator i hälso- och sjukvården kan ha stor nytta av materialet.

Allt material som SKR tagit fram får användas fritt av regionerna.

Filmer

De sju filmerna i serien ”Att arbeta som rehabiliteringskoordinator” är tänkta som en inspiration och introduktion till den nya funktionen. De beskriver rehabiliteringskoordinatorns uppdrag och riktar sig bland annat till nya rehabiliteringskoordinatorer. Filmerna kan användas för att beskriva vad en rehabiliteringskoordinator arbetar med och hur koordinering av en patients sjukskrivning och rehabilitering kan gå till. Filmerna ingår även i webbutbildningen för rehabiliteringskoordinatorer.

Omslag Metodbok för koordinering

Metodbok för koordinering

Metodbok för koordinering – av sjukskrivning och rehabilitering i hälso- och sjukvården, är en praktisk vägledning till de som har uppdraget som rehabiliteringskoordinator. Boken beskriver koordinatorns arbete och hur koordinering kan utföras i praktiken, samt vilken kunskap och kompetens som krävs för uppdraget. Under hösten 2019 har SKR uppdaterat innehållet och anpassat Metodboken till den nya lagen om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter.

Metodboken är nu tryckt i en ny upplaga och går att beställa, läsa eller ladda ner från SKR:s webbutik.

Metodbok för koordinering

Omslag till boken Att leda funktion för koordinering

Att leda funktion för koordinering

Boken Att leda funktion för koordinering – stöd för verksamhetschefer och landstingsledning, beskriver ledningsarbetet både på verksamhetsnivå och på regionnivå och riktar sig till verksamhetschefer och regionledning. Den innehåller både verktyg för ledningens stöd till rehabiliteringskoordinatorn och verktyg för att stödja och följa upp arbetet i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen i den egna vårdverksamheten. Boken revideras under 2020.

Beställ, läs eller ladda ner i PDF-format från SKR:s webbutik:

Att leda funktion för koordinering

Webbutbildning

SKR:s webbutbildning Rehabiliteringskoordinering riktar sig främst till nya rehabiliteringskoordinatorer och till verksamhetschefer. Utbildningen är indelad i sex kapitel som bland annat går igenom rehabiliteringskoordinatorns uppdrag, ansvarsområden, och samverkan med andra aktörer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Utbildningen är en handfast introduktion till funktionen och ett komplement till andra utbildningar och ersätter inte andra utbildningar riktade till rehabiliteringskoordinatorer.

Webbutbildningen har under hösten 2019 uppdaterats med nytt innehåll och anpassats till den nya lagen om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter.

Webbutbildning Rehabiliteringskoordinering

Vårdhandboken.se, mallar och formulär

Vårdhandboken.se är ett användbart kunskapsstöd för den som arbetar med rehabiliteringskoordinering. På vårdhandboken.se finns information, praktiska tips, frågeformulär och andra stöd för rehabiliteringskoordinatorer, som ett komplement till Metodboken för koordinering. Materialet kan vara till hjälp vid kontakt med patient och arbetsgivare och underlätta koordineringen.

Om rehabiliteringskoordinering på vårdhandboken.se

Mallar och formulär för koordinering

Aktuell forskning

På skr.se publiceras löpande forskningsrapporter, utvärderingar och litteratursammanställningar inom området sjukskrivning- och rehabilitering. Material ligger längst ner på respektive sida, under rubriken Publikationer.

Publikationer om funktion för koordinering

Publikationer om smärta och psykisk ohälsa

Utvärderingar av rehabiliteringsgarantin

Besök i regionerna

SKR erbjuder regionerna anpassat stöd genom personliga besök, dels till regionala nätverk och regionledningar för att stödja regionledningar och verksamhetschefer med att införa funktion för koordinering på hög nivå, dels vid träffar med rehabiliteringskoordinatorer för att ge ökad kunskap och fler verktyg så att de kan utföra sitt uppdrag kvalitetssäkert, effektivt och på hög nivå.

Förslag på utbildningsupplägg

SKR har tagit fram två förslag på upplägg av utbildning för rehabiliteringskoordinatorer i regioner och hur SKR:s material kan användas i utbildningen.

Utbildning för rehabiliteringskoordinator och verksamhetschef

Utbildningen ger verksamma rehabiliteringskoordinatorer och verksamhetschefer en gemensam grund för arbetet med koordinering på den egna vårdenheten. Fokus är på hur rehabiliteringskoordineringen kan gå till och vilket stöd som koordinatorn behöver i sitt arbete. Målet är att verksamhetschefen och rehabiliteringskoordinatorn får en samsyn kring koordineringen och tillsammans identifierar förbättringsområden, samt tar fram en plan för att genomföra dessa.

Förlag på upplägg av utbildning om rehabiliteringskoordinering

Introduktion för ny eller blivande rehabiliteringskoordinator

Utbildningen ger en introduktion till arbetet som rehabiliteringskoordinator på en vårdenhet. Fokus ligger på att gå igenom uppdragets tre delar och hur koordinering praktiskt kan gå till. Målet är att rehabiliteringskoordinatorn får en god inblick i uppdraget och praktiska verktyg för att kunna arbeta inom hela uppdraget.

Förslag på upplägg av introduktionsutbildning

Fakta

Rehabiliteringskoordinatorn stödjer kvinnor och män i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och underlättar för patienten att återgå till arbetslivet. I uppdraget ingår även intern samordning och stöd inom hälso- och sjukvården och extern samverkan med andra aktörer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, där arbetsgivare är en särskilt viktig aktör.

Informationsansvarig

  • Anne-Marie Norén
    Handläggare
  • Ann-Britt Ekvall
    Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!