Publicerad 19 april 2024

Kompetensutveckling försäkringsmedicin

Att säkerställa kvalitet i försäkringsmedicinska bedömningar är en del av hälso- och sjukvårdens arbete.

Patienter som söker hälso- och sjukvård kan även ha behov av försäkringsmedicinska bedömningar och utlåtanden om funktions- och aktivitetsnivå. Kunskap och kompetens inom försäkringsmedicin är då en viktig grund för att hälso- och sjukvården ska kunna tillmötesgå patientens behov.

Regionerna har under de senaste åren genomfört flera kompetenssatsningar inom det försäkringsmedicinska området inom ramen för överenskommelsen om sjukskrivning och rehabilitering. SKR har även bidragit till utvecklingen av en långsiktigt stödstruktur på nationell nivå.

Ledning och styrning

Enligt studier av Karolinska Institutet uppger många läkare att de saknar stöd hos närmaste chef i arbetet med sjukskrivningsfrågor. SKR tog 2020/2021 fram ett dokument till stöd för regionerna och verksamhetschefer i dessa frågor.

Att leda försäkringsmedicin

Definition av försäkringsmedicin

Försäkringsmedicin är ett kunskapsområde som kombinerar de båda disciplinerna medicin och juridik. Sjukskrivning är den vanligast förekommande försäkringsmedicinska åtgärden inom hälso- och sjukvården, men kunskapsområdet omfattar alla former av försäkringar som har sin grund i sjukdom eller skada. Nationellt försäkringsmedicinskt forum (NFF) antog 2017 följande definition av försäkringsmedicin:

Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet innefattar medicinsk undersökning och utredning, bedömning av funktionstillstånd och aktivitetsnivå samt förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser kopplat till försäkringsmässiga ställningstaganden och hur dessa påverkar individen. Utgångspunkten är tvärvetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet samt det ömsesidiga förhållandet mellan sjuklighet, medicin och försäkringssystem.

Regionernas roll

I hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska arbete ingår bland annat att bedöma funktionstillstånd kopplat till arbete, att prognosticera tid för arbetsåtergång samt att bedöma behov av åtgärder som leder till att patienten återfår arbetsförmåga. Den medicinska informationen förmedlas sedan, ofta via intyg eller andra medicinska underlag, till den aktör som ska fatta beslut om ersättning eller andra förmåner.

Regionerna ansvarar för att säkerställa att system och ledningsstrukturer för ansvarsfördelning, kompetensutveckling och kvalitetsuppföljning finns hos verksamheterna, för att uppnå god kvalitet och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska område.

Tydliga ledningssystem som grund för lokala rutiner och tillräcklig kompetens ger läkare och team ökade förutsättningar att hantera komplexa frågeställningar i samband med försäkringsmedicinska bedömningar.

Utbildningar och vägledningar försäkringsmedicin

Nationellt programområde

Det nationella programområdet för habilitering, rehabilitering och försäkringsmedicin har huvudansvaret för kunskapsstyrningen inom försäkringsmedicin och för att ta fram kunskapsstöd inom relevanta områden, samt ge stöd till uppföljning och analys, verksamhetsutveckling och ledarskap.

Nationellt försäkringsmedicinskt forum, NFF

Nationellt försäkringsmedicinskt forum (NFF) har funnits sedan 2002, en informell sammanslutning, som verkar för en ökad kunskapsbyggnad inom det försäkringsmedicinska området samt för att stimulera aktörer till aktiv samverkan. Forumet består av Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Regioner, Socialstyrelsen, Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, representant från försäkringsmedicinsk forskning (för närvarande Karolinska Institutet). SBU och Arbetsförmedlingen är för närvarande vilande medlemmar.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.