Publicerad: 24 mars 2020

Patientkontrakt i var dags möte

Behovet av Patientkontrakt uppstår i var dags möte omfattningen ser olika ut beroende på situation, behov och person och varierar över tid. Patientkontrakt är inget juridiskt dokument utan mer en värdegrund som konkretiseras i mötet mellan patienten och vården som utgår från individens behov.

En av strategierna för arbetet med Patientkontrakt är att integrera Patientkontrakt i det som redan pågår. Nedan följer beskrivningar inom några utvalda områden.

Patientkontrakt och vårdförlopp

I överenskommelsen mellan SKR och regeringen om vårdförlopp, anges att Patientkontrakt kommer att vara en central del i arbetet. Med överenskommelsen utvidgas vårdförloppen till att också omfatta andra, ofta kroniska, sjukdomar. För patienter med en långvarig sjukdom och som har många olika vårdkontakter, blir en sammanhållen vårdplan och Patientkontrakt extra viktigt. För 2020 ingår vårdförloppen som en del i överenskommelsen om en God och nära vård.

Överenskommelse om vårdförlopp

Patientkontrakt integreras i olika vårdplaner

Det finns flera olika planer i vården och omsorgen, som behöver hänga ihop med patientkontraktets sammanhållande plan. Exempel på planer är sammanhållande individuell vårdplan (SIP) inom psykiatrin, och Min vårdplan i cancervården.

Samordnad individuell plan (SIP)

Min vårdplan i cancervården (RCC i samverkan)

Patientkontrakt och patientsäkerhet

Det finns flera kopplingar mellan patientsäkerhet och Patientkontrakt. Precis som i arbetet med Patientkontrakt, är det normer och värderingar som skapar en patientsäkerhetskultur. I Patientsäkerhetslagen står inskrivet att vårdgivaren ska ge patienter och deras anhöriga möjlighet att medverka i patientsäkerhetsarbetet, och patientens delaktighet anses alltmer betydelsefull. Patientsäkerhet finns redan högt på agendan hos alla medarbetare i vård och omsorg, och därför kan arbetet med Patientkontrakt involveras i det som redan görs.

Vid mätningar av vårdskador visar det sig att det är vid övergången mellan olika vårdgivare som riskerna är störst för att patienten råkar ut för vårdskador. Under presentationsmaterial finns en informationsfilm där Per Wigner, chefläkare vid Alingsås sjukhus, berättar om vikten av Patientkontrakt för att stärka patientsäkerheten.

Informationsmaterial om Patientkontrakt

Patientkontrakt och 1177

Inera har fått i uppdrag av SKR att inom ramen för arbetet med Patientkontrakt genomföra en förstudie för att belysa hur en sammanhållen överblick kan bli möjlig på 1177.se.

Förstudien beskriver förutsättningarna när det gäller bland annat juridik, lagstiftning, regelverk, verksamhetsprocesser, införande och arbetssätt. Inera har lämnat över en förstudie som nu granskas. Förstudien beräknas vara klar i mars 2020.

Ineras information om förstudien för sammanhållen överblick på 1177.se

Förstudien följs av en referensgrupp från SKR och av regeringens samordnare för omställningen till God och Nära vård, Anna Nergårdh. I arbetet ingår Patientkontrakt för personer med kroniska sjukdomar som ett extra delbetänkande i utredningen:

"Utredningens uppdrag utvidgas till att även omfatta förutsättningarna för att samordna vårdinsatser för patienter med omfattande och komplexa vårdbehov och överväga en författningsreglering som ställer krav på Patientkontrakt i form av en övergripande vårdplan."

Tilläggsdirektivet i sin helhet Regeringen.se

Informationsansvarig

  • Anette Nilsson
    Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!