Publicerad 6 november 2020

Nämnden

I kommun- eller regionsägda livsmedelsföretag är det nämnden som ansvarar för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls i de livsmedelsföretag som nämnden och dess förvaltning driver.

Varje nämnd eller styrelse har ett ansvar för sina verksamheter. Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (KL) ska varje nämnd se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Detta innebär att det ytterst är nämnden som ansvarar för att verksamheten är laglig. Enligt samma paragraf i KL har nämnden också ett ansvar för att internkontrollen inom nämndens verksamheter är tillräcklig. Nämnden har bland annat ett ansvar för att det finns egenkontrollsystem inom de livsmedelsverksamheter som nämnden bedriver.

Delegation

En nämnd kan delegera befogenhet att besluta i enskilda ärenden eller grupper av ärenden till en eller flera anställda i kommunen. Det är viktigt att det framgår vilken eller vilka befattningshavare som har erhållit delegation för varje beslutstyp.

Under ”Delegation” i sökfunktionen A-Ö finns ett förslag till möjlig delegering inom området kommunal livsmedelshantering. Möjligheterna att delegera beslutanderätt är inte obegränsade. Vissa typer av beslut måste alltid tas av nämnden (6 kap 38 § KL). Det gäller:

 • alla ärenden som avser en verksamhets mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
 • framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
 • ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
 • ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
 • ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Övrig ansvarsfördelning

En nämnd måste se till att ha en fungerande organisation där politiker och tjänstemän känner till både sina egna arbetsuppgifter och vilka uppgifter som åligger andra samt att var och en har kunskaper och resurser för att kunna sköta sina uppgifter. Eftersom nämnden måste ha en fungerande internkontroll även om den delegerat beslutanderätten och ansvaret för utförandet av uppgifter till tjänstemän, är det viktigt att det offentliga livsmedelsföretaget följer upp verksamheten.

Nämnden måste se till att ha en tjänstemannaorganisation som kan ta fram underlag för att följa upp verksamheten. Nämnden måste därför regelbundet få rapporter och information om huruvida verksamheten följer uppställda mål och riktlinjer samt den lagstiftning som finns för verksamheten.
Exempel på uppgifter som tjänstemännen kan utföra och som ligger till grund för nämndens uppföljning är:

 • upprätta system för egenkontroll
 • upprätta skriftliga rutiner i egenkontrollen
 • mandat att ändra rutiner
 • upprätta HACCP-plan
 • genomföra internrevision
 • upprättande av utbildningsplan
 • ansvara för genomförandet av utbildningsplan

Ett bra sätt är att upprätta skriftliga befattningsbeskrivningar eller annan typ av skriftliga instruktioner som anger vilket ansvar olika befattningshavare har.

Befattningsbeskrivning för arbetsledare i kök

Befattningsbeskrivning för förvaltningschef

Befattningsbeskrivning för måltidschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.