Publicerad 14 oktober 2020

Befattningsbeskrivning för måltidschef

Förslag till delar av innehållet i en befattningsbeskrivning

Måltidschefen, eller liknande funktion, är den som rent praktiskt ser till att integrera livsmedelslagstiftningens krav och verksamhetens egna hygienrutiner i förvaltningens budgetarbete, upphandling samt personalrekrytering och övriga personalfrågor. Måltidschefen har huvudansvaret för skriftliga rutiner för god hygienpraxis och att journalblad i systemet för egenkontroll upprättas. Vid behov kan måltidschefen ändra rutiner i systemet för egenkontroll efter samråd med övrig personal.

I artikel 17 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 föreskrivs ”Livsmedels- och foderföretagare på alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan skall i de företag de har ansvar för se till att livsmedel och foder uppfyller de krav i livsmedelslagstiftningen som är tillämpliga för deras verksamhet och skall kontrollera att dessa krav uppfylls.” Detta ska ske genom en kontinuerlig planering, styrning, kontroll och uppföljning.

Måltidschefen har därmed ansvar för att utföra följande arbetsuppgifter:

 • Integrera livsmedelslagstiftningens krav i verksamhetsplaneringen och budgetarbetet samt i övrigt se till att livsmedelssäkerhet integreras i den dagliga verksamheten.
 • Stimulera god hygienpraxis bland medarbetarna genom att regelbundet föra en dialog.
 • Se till att skriftliga rutiner för god hygienpraxis och journalblad upprättas i systemet för egenkontroll.
 • Ansvara för att dokument som utarbetas i systemet för egenkontroll hanteras och ändras på ett korrekt sätt så att endast giltiga utgåvor används.
 • Vid behov ändra rutiner i systemet för egenkontroll.
 • Upprätta, genomföra och upprätthålla faroanalys och HACCP-plan. 
 • Ansvara för att upprätta en utbildningsplan som ger medarbetare fortlöpande instruk tioner och utbildning.
 • I samband med medarbetarsamtal minst en gång per år, fatta beslut om hälsoundersök ning ska genomföras.
 • I samband med medarbetarsamtal minst en gång per år se till att hygienenkät och hälso- enkät besvaras av anställd.
 • Genomföra internrevision enligt fastställd rutin i system för egenkontroll.
 • Utreda matförgiftningar eller andra tillbud. Vidta åtgärder för att förhindra att skadan upprepas samt att omgående rapportera till kontrollmyndigheten enligt fastställd rutin.
 • Vägleda personal som saknar befogenhet, kompetens eller resurser i samband med upp- komna avvikelser eller problem. 
 • Upprätta handlingsplaner för uppkomna avvikelser eller problem.
 • Se till att livsmedelshygienaspekter blir beaktade vid planering av ny-, om- och tillbygg nad av livsmedelsanläggningar och övriga lokaler när så är nödvändigt.
 • Återföra uppgifter som inte kan utföras på grund av bristande befogenhet eller kompe tensresurser till förvaltningschef.
 • Vara behjälplig och föra en dialog med kontrollmyndigheten.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.