Publicerad 3 november 2020

Andra utförare av kommunal verksamhet

Om livsmedelsverksamheten bedrivs inom ett kommunalt bolag, till exempel aktiebolag som är utförare av en kommunal verksamhet, så är det bolaget, den juridiska personen, som är livsmedelsföretagare och ansvarar för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls.

Om en privat utförare sköter livsmedelshanteringen för en kommun, så är det utföraren (aktiebolaget, handelsbolaget eller den enskilde näringsidkaren) som är livsmedelsföretagare och ansvarar för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls.

De kommunala nämnderna har dock ett ansvar även för sådana verksamheter som bedrivs i kommunala företag eller lagts ut på entreprenad hos privata företag. Det gäller dels att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten, dels att se till att internkontrollen är tillräcklig. Detta framgår av 6 kap. 6 § tredje stycket KL. När en kommunal verksamhet lämnas över till en privat företagare ska dessutom fullmäktige enligt 10 kap. 8 § KL se till att kommunen/landstinget tillförsäkras en möjlighet att kontrollera och följa upp verksamheten. Nämnden har därför ett ansvar för uppföljning, kontroll och utvärdering av sådan verksamhet men naturligtvis inte för utförandet i sig hos entreprenören. Det finns alltså inget straffrättsligt ansvar för nämndleda- möter och anställda i kommunen för eventuellt brott mot livsmedelslagstiftningen som begås hos entreprenören.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.