Publicerad 14 oktober 2020

Befattningsbeskrivning för förvaltningschef eller motsvarande ansvarsområde

Förslag till delar av innehållet i en befattningsbeskrivning:

I artikel 17 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 föreskrivs att ”Livsmedels- och foderföretagare på alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan skall i de företag de har ansvar för se till att livsmedel och foder uppfyller de krav i livsmedelslagstiftningen som är tillämpliga för deras verksamhet och skall kontrollera att dessa krav uppfylls.” Detta ska ske genom en kontinuerlig planering, styrning, kontroll och uppföljning. Förvaltningschefen är arbetsgivarens representant inom sitt ansvarsområde.

Förvaltningschefen har därmed ansvar för att utföra följande arbetsuppgifter:

 • Ansvara för personalorganisationen.
 • Kartlägga ekonomiska och personella behov i budgetprocess utifrån lagstiftningens krav.
 • Se till att personal rekryteras med rätt kompetens eller utbildas.
 • Integrera livsmedelslagstiftningens krav i verksamhetsplaneringen, budgetarbetet och upphandling samt i övrigt se till att livsmedelssäkerhet integreras i den dagliga verksam heten.
 • Stimulera god hygienpraxis bland medarbetarna genom att regelbundet föra en dialog.
 • Se till att system för egenkontroll upprättas.
 • Fastställa och följa upp upprättad utbildningsplan.
 • Se till att internrevision genomförs enligt fastställd rutin i systemet för egenkontroll vid samtliga livsmedelsanläggningar och i samband med dessa klarlägga om gällande hygienrutiner följs och om de är ändamålsenliga.
 • Se till att utredningar genomförs vid matförgiftning eller andra tillbud enligt fastställd rutin i systemet för egenkontroll samt vidta åtgärder för att förhindra att skadan upprepas samt att omgående rapportera till kontrollmyndigheten.
 • Tidsplanera åtgärder som efter riskbedömning inte behöver vidtas omedelbart i skrift liga handlingsplaner.
 • Se till att handlingsplaner följs upp enligt fastställd rutin i systemet för egenkontroll.
 • Se till att livsmedelshygienaspekter blir beaktade vid planering av ny-, om- och tillbyggnad av livsmedelsanläggningar och övriga lokaler när så är nödvändigt.
 • Återföra uppgifter som inte kan utföras på grund av bristande befogenhet, kompetens eller resurser till ansvarig nämnd.
 • Vara behjälplig och föra dialog med kontrollmyndigheten.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.