Publicerad 14 oktober 2020

Befattningsbeskrivning för arbetsledare i kök eller motsvarande ansvarsområde

Förslag till delar av innehållet i en befattningsbeskrivning

Arbetsledare i kök är den som på plats ansvarar för att de rutiner som finns i anläggningens system för egenkontroll följs. Denne ska också rapportera viktiga avvikelser, problem, matförgiftning, allergiska reaktioner och andra tillbud till närmsta chef. Andra arbetsuppgifter är att biträda i samband med förvaltningens egen internrevision och vara kontrollmyndigheterna behjälplig.

I artikel 17 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 föreskrivs ”att varje livsmedelsföretagare ska i de företag de har ansvar för se till att livsmedel uppfyller de krav i livsmedelslagstiftningen som är tillämpliga för deras verksamhet och ska kontrollera att dessa krav uppfylls”. Arbetsledare är arbetsgivarens representant inom sitt ansvarsområde.

Arbetsledare har därmed ansvar för att utföra följande arbetsuppgifter:

 • Följa de rutiner som finns i anläggningens system för egenkontroll. 
 • Rapportera avvikelser eller problem till närmsta chef.
 • Biträda i samband med förvaltningens egen internrevision.
 • Ansvara för att matförgiftning eller andra tillbud inom avdelningen rapporteras till närmsta chef.
 • Åtgärda avvikelser i enlighet med rutin.
 • Rapportera behov av ändring av rutiner i systemet för egenkontroll.
 • Journalföra kontroller enligt den frekvens som framgår av rutiner.
 • Stimulera god hygienpraxis bland medarbetarna genom att regelbundet föra en dialog.
 • I samband med medarbetarsamtal minst en gång per år, fatta beslut om hälsoundersökning ska genomföras.
 • Återföra uppgifter som inte kan utföras på grund av bristande befogenhet eller kompetens till närmsta chef.
 • Vara behjälplig och föra en dialog med kontrollmyndigheten.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.